Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plSpos??b przyjmowania wniosk??w o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz zasady ich przyznawania


 

Podstawa prawna:

 

Ustawa z dnia  21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. Nr 71, poz.734 z późniejszymi zmianami  ) i rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r.  w sprawie dodatków mieszkaniowych ( Dz. U. Nr 156, poz. 1817 z późniejszymi zmianami ) § 1 uchwały Nr XXV/267/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 16 grudnia 2004 r.  ( Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z dnia 10.01.2005 r. )

uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 maja 2006 r. sygn. akt P 4/05 ( Dz. U. Nr 84, poz. 587 z 18 maja 2006 r.).

 

Podstawowe zasady:

 

1. Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem obligatoryjnym przyznawanym osobom spełniającym warunki określone w ustawie na wniosek. Dodatek mieszkaniowy przysługuje najemcom i podnajemcom lokali mieszkalnych, członkom spółdzielni mieszkaniowej, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, nie będących

członkami spółdzielni, oraz właścicieli lokali mieszkalnych w budynkach spółdzielni mieszkaniowej, osobom zajmującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom lokali mieszkalnych, innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowania oraz osobom zajmującym lokale bez tytułu prawnego oczekującym na lokal socjalny bądź zamienny.

 

2. Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom spełniającym kryteria dochodowe i metrażowe.

   

- kryterium dochodowe : średnio miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125 % tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym. Najniższa emerytura obowiązująca obecnie wynosi 597,46 zł.  Jeżeli średni miesięczny dochód jest równy lub wyższy od 150 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 100 % tej kwoty w gospodarstwie

wieloosobowym, lecz nie przekracza odpowiednich wielkości średnich miesięcznych dochodów wymienionych wyżej, wówczas dla celów obliczenia dodatku mieszkaniowego przyjmuje się wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek mieszkaniowy w wysokości:

      a/ 20 % dochodów gospodarstwa domowego  - w gospodarstwie jednoosobowym,

      b/ 15 % dochodów gospodarstwa domowego  - w gospodarstwie 2- 4 osobowym,

      c/ 12 % dochodów gospodarstwa domowego  -  w gospodarstwie 6 i więcej osob.         

   

- kryterium metrażowe : powierzchnia użytkowa  lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż:

      a/ 30 % albo

      b/ 50 % pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 %. Wielkość powierzchni normatywnej uzależniona jest od ilości osób w gospodarstwie domowym i wynosi:

- gospodarstwo domowe : 1 osobowe    -  35,00 m2  x 130 % = 45,50 m2

- gospodarstwo domowe : 2 osobowe    -  40,00 m2  x 130 % = 52,00 m2

- gospodarstwo domowe : 3 osobowe    -  45,00 m2  x 130 % = 58,50 m2

- gospodarstwo domowe : 4 osobowe    -  55,00 m2  x 130 % = 71,50 m2

- gospodarstwo domowe : 5 osobowe    -  65,00 m2  x 130 % = 84,50 m2

- gospodarstwo domowe : 6 osobowe    -  70,00 m2  x 130 % = 91,00 m2

           

w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej ilości osób dla każdej

kolejnej osoby zwiększa się powierzchnię normatywną tego lokalu o 5 m2.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone  przez osobę ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy, samodzielnie zajmujący lokal albo gospodarstwo prowadzone przez tą osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby..     

 

3. Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku mieszkaniowego powinna złożyć w Urzędzie Miasta Leszna, Wydział Gospodarki Lokalowej, al. Jana Pawła II 21. 

- wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego stanowiący załącznik Nr 1. Wniosek winien być potwierdzony przez zarządcę domu lub właściciela. 

- deklarację o wysokości dochodów gospodarstwa domowego stanowiący załącznik Nr 2. Do deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego winny być załączone zaświadczenia o dochodach osiągniętych w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku. Za dochód uważa się wszystkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, chyba, że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania,  zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego., zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierajacych świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r.

 

4. Wysokość dodatku mieszkaniowego łącznie z ryczałtem nie może przekraczać 50 % wydatków przydających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub 50 % faktycznych wydatków ponoszonych na lokal, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest równa lub mniejsza od powierzchni normatywnej.

Do wydatków zalicza się:

-   czynsz, albo inne opłaty za używanie lokalu, oraz opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych, 

- opłaty w spółdzielniach mieszkaniowych, energia cieplna, woda, odbiór nieczystości stałych i płynnych oraz opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni,  z wyłączeniem ubezpieczeń, podatku od nieruchomości i opłat za wieczyste

  użytkowanie gruntów.      

- zaliczki płacone przez właścicieli lokali mieszkalnych na koszty zarządu z nieruchomością wspólną, media z wyłączeniem ubezpieczeń, podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów. 

- świadczenia związane z eksploatacją domu jednorodzinnego, energia cieplna i wodę dostarczane do lokalu, odbiór nieczystości stałych i płynnych. 

- inne wydatki wynikające z odrębnych przepisów.

 

Do podstawy obliczenia dodatku przyjmuje się wydatki o których mowa wyżej w wysokości 100 % naliczonych i ponoszonych wydatków na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 maja 2006 r. , z mocą obowiązującą od  18.05.2006r.

 

Wysokość dodatku stanowi różnicę pomiędzy wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową, a wydatkami poniesionymi przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:

a/ 15 % dochodów gospodarstwa domowego  -  w gospodarstwie jednoosobowym,

b/ 12 % dochodów gospodarstwa domowego  -  w gospodarstwie 2 – 4 osobowym,

b/ 10 % dochodów gospodarstwa domowego  -  w gospodarstwie 5 lub więcej osob.     

 

5.       Dodatek mieszkaniowy przyznaje na wniosek osoby uprawnionej Prezydent Miasta w drodze decyzji administracyjnej na okres 6 miesięcy licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku. Przyznany dodatek wypłaca się, w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny.

 

6. Jeżeli osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy zamieszkuje w lokalu mieszkalnym lub domu niewchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu gminy, do wydatków przyjmowanych dla celów obliczenia dodatku mieszkaniowego zalicza się:

    - wydatki, które w wypadku najmu lokalu mieszkalnego byłyby pokrywane

      w ramach czynszu, lecz wyłącznie do wysokości czynszu, jaki obowiązywałby

      dla danego lokalu, gdyby lokal ten wchodził w skład zasobu mieszkaniowego

      gminy,

    - opłaty, poza czynszem, które obowiązywałby w zasobie mieszkaniowym gminy

      gdyby lokal ten wchodził w skład tego zasobu. 

        

7. W przypadku stwierdzenia, że osoba której przyznano dodatek mieszkaniowy, nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się, w drodze decyzji administracyjnej, do czasu uregulowania zaległości. Jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji wstrzymującej wypłatę świadczenia decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa.

            

Osoba, w stosunku do której z powodu nieuregulowania należności za

zajmowany lokal mieszkalny wygasła decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego, może wystąpić ponownie o jego przyznanie po uregulowaniu zaległości  powstałych w okresie obowiązywania tej decyzji.

        

8. Jeżeli w wyniku wznowienia postępowania stwierdzono, że dodatek mieszkaniowy przyznano na podstawie nieprawdziwych danych zawartych w deklaracji lub wniosku, osoba otrzymująca dodatek mieszkaniowy jest zobowiązana do zwrotu nienależnie pobranych kwot w podwójnej wysokości. Należności te wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi podlegają ściągnięciu w trybie postępowania egzekucyjnego administracji.  Wypłatę dodatku mieszkaniowego w skorygowanej wysokości wstrzymuje się do czasu uregulowania należności.

        

9. Nie przyznaje się dodatku mieszkaniowego, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2 % najniższej emerytury.

 

 

10.Odmawia się przyznania dodatku mieszkaniowego jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego organ wydający decyzję ustali, że występuje rażąca dysproporcja pomiędzy niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji, a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy, wskazującym, że jest on w stanie uiszczać wydatki związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego wykorzystując własne środki i posiadane zasoby majątkowe lub faktyczna liczba wspólnie zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza niż wykazana w deklaracji o dochodach.               


Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2001-06-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-03-21
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.