Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plZap??ata op??aty skarbowej od weksla


Poniżej podane uregulowania obowiązują do dnia 31 grudnia 2006 r.
Z dniem 1 stycznia 2007 roku nie pobiera się opłaty skarbowej od weksli, zgodnie z
ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. nr 225 poz. 1635 ).

 

 

 

KIEDY POWSTAJE OBOWIĄZEK ZAPŁATY OPŁATY SKARBOWEJ ?

 

Z chwilą wystawienia weksla, czyli od momentu złożenia podpisu na wekslu przez wystawcę

 

NA KIM CIĄŻY OBOWIĄZEK ZAPŁATY OPŁATY SKARBOWEJ ?

 

Na wystawcy weksla, zamieszkałym lub posiadającym siedzibę na terenie Miasta Leszna. Mogą to być osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej. Wystawca weksla może upoważnić osobę trzecią do zapłaty opłaty skarbowej w jego imieniu, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

 

KTO JEST ZWOLNIONY Z OBOWIĄZKU ZAPŁATY OPŁATY SKARBOWEJ ?

 

 • jednostki budżetowe
 • jednostki samorządu terytorialnego

 

 

WYSOKOŚĆ OPŁATY SKARBOWEJ

 

uzależniona jest od wysokości zobowiązania zabezpieczonego wekslem.

 • W przypadku gdy znana jest kwota zobowiązania pieniężnego zabezpieczonego wekslem, opłata skarbowa wynosi 10 groszy od pełnych lub rozpoczętych 100 zł kwoty zobowiązania
 • W przypadku gdy nie da się ustalić kwoty zobowiązania pieniężnego zabezpieczonego wekslem stawka opłaty skarbowej wynosi 15 zł.

 

 

TERMIN ZAPŁATY OPŁATY SKARBOWEJ :

 

14 dni od dnia wystawienia weksla.

 

W JAKI SPOSÓB ZAPŁACIĆ OPŁATĘ SKARBOWĄ ?

 

 • poprzez użycie urzędowego blankietu wekslowego. Na blankiecie tym zamieszczona jest wartość opłaty skarbowej. Jeśli jest ona niższa niż faktycznie należna do zapłaty opłata, wówczas uzupełnia się ją przez naklejenie na odwrotnej stronie weksla znaków opłaty skarbowej. Kwota uzupełnienia nie może przekroczyć 5 zł.
 • W przypadku wystawienia weksla bez użycia urzędowego blankietu wekslowego, gdy wysokość należnej opłaty skarbowej nie przekracza 5 zł, zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się znakami opłaty skarbowej.
 • W pozostałych przypadkach zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką lub bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu Miasta                    

 

            Urząd Miasta Leszna

       PKO BP  S.A. I / O Leszno

 

26 1020 3088 0000 8302 0005 7513

 

 

GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ POTWIERDZENIE ZAPŁATY OPŁATY SKARBOWEJ ?

 

W Referacie Dochodów - Urząd Miasta Leszna, ul. Karasia 15 - parter, pokój nr 7.

Pracownik tego Referatu zamieszcza na odwrotnej stronie weksla adnotację o zapłacie opłaty skarbowej.

 

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ ?

 

 • Weksel podpisany przez wystawcę
 • deklarację do weksla in blanco, z której wynika wielkość zobowiązania zabezpieczonego wekslem
 • dowód zapłaty opłaty skarbowej, jeśli nie wpłynęła ona jeszcze na rachunek bankowy Urzędu.

 

 

TERMIN  ZAŁATWIENIA  SPRAWY:

 

bez zbędnej zwłoki

 

INFORMACJE  SZCZEGÓŁOWE  UZYSKAĆ  MOŻNA  POD  NUMEREM  TELEFONU:

 

                                   ( 065 )  529  81 39

 

 

PODSTAWA  PRAWNA:

 

 • Art. 1 ust. 1 pkt 2 lit.b ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2004r. Nr 253 poz. 2532, ze zmianami )
 • § 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5.12.2000 r. w sprawie sposobu pobierania, zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty (Dz.U. Nr 110, poz. 1176, ze zmianami)

Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2006-12-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-01-22
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.