Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPodatek od ??rodk??w transportowych (sk??adanie deklaracji na podatek od ??rodk??w transportowych)

Kod nadawany rodzajowi sprawy: ---

 

KTO POWINIEN SKŁADAĆ  DEKLARACJĘ ?

·        właściciele środków transportowych – osoby fizyczne i osoby prawne

·        współwłaściciele środków transportowych

·       jednostki organizacyjne, nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany

 

 

W JAKIM TERMINIE NALEŻY ZŁOŻYĆ PREZYDENTOWI MIASTA LESZNA DEKLARACJĘ ?

·        w terminie do dnia 15 lutego na dany rok podatkowy

·        jeśli obowiązek podatkowy powstał po dniu 15 lutym - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego

 

CO NALEŻY ZROBIĆ ABY SKORYGOWAĆ ZADEKLAROWANY PODATEK ?

·    odpowiednio skorygować deklarację w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, w przypadku zmiany miejsca zamieszkania lub siedziby

  • dołączyć do skorygowanej deklaracji pisemne uzasadnienie przyczyn korekty

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY :

  • Urząd Miasta Leszna, Leszno, ul. Karasia 15

Referat Dochodów, parter, pokój nr 7

  • deklaracja może być przesłana pocztą

 

TERMIN  ZAŁATWIENIA  SPRAWY:

·    sprawa załatwiana jest niezwłocznie

  • podatnik winien wpłacać obliczony w deklaracji podatek od środków transportowych – bez wezwania – w dwóch równych ratach, w terminie do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku,  a jeśli obowiązek podatkowy powstał: po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:

-         14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego – I rata

-         do dnia 15 września roku podatkowego – II rata

 

natomiast jeśli obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 września roku podatkowego, podatek ten jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania, obowiązku podatkowego

 

Podatek należy wpłacać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Leszna

w PKO BP S.A. I / O Leszno, nr

     26 1020 3088 0000 8302 0005 7513 

 

 

INFORMACJE  SZCZEGÓŁOWE  UZYSKAĆ  MOŻNA  POD  NUMEREM  TELEFONU:

                                               ( 065 )  529  81 46

PODSTAWA  PRAWNA:

·        ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r.o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) – art. 9 ust. 1, 2 art. 9 ust. 6 pkt 1, 2

·        ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r., Nr 8 poz. 60 ze zmianami) - art. 81

 

 

 Autor informacji: Weigt El??bieta
Informację wprowadził: 41
Opublikowany dnia: 1991-01-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-28
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2007-01-11 wprowadzona przez: 18
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.