Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPodatek le??ny od os??b fizycznych (sk??adanie informacji w sprawie podatku le??nego)

Kod nadawany rodzajowi sprawy: ---

 

KTO POWINIEN SKŁADAĆ  INFORMACJĘ ?

·    właściciele  i współwłaściciele lasów

 • posiadacze samoistni lasów                            
 • użytkownicy wieczyści lasów
 • posiadacze lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego
 • podatnicy korzystający ze zwolnień na mocy ustawy o podatku rolnym.

UWAGA ! Informacji nie składa się w przypadku gdy las jest współwłasnością lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych i osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek,  nie posiadających osobowości prawnej. Wówczas należy złożyć deklarację na podatek leśny na druku DL-1  oraz opłacać podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

 

 

W JAKIM TERMINIE NALEŻY ZŁOŻYĆ PREZYDENTOWI MIASTA LESZNA INFORMACJĘ ?

·   w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w  podatku leśnym

 • w terminie 14 dni od dnia zaistnienia w trakcie roku podatkowego zdarzenia polegającego na zajęciu lasów na wykonywanie innej niż działalność leśna, lub gdy po zaprzestaniu prowadzenia tej działalności przywrócono na tych gruntach działalność leśną
 • w terminie 14 dni od momentu zwiększenia lub zmniejszenia powierzchni lasu

 

NA JAKICH DRUKACH NALEŻY SKŁADAĆ INFORMACJĘ ?

 

IL – 1              Informacja w sprawie podatku leśnego

ZL – 1             Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY :

Urząd Miasta Leszna, Leszno, ul. Karasia 15

Referat Dochodów, parter, pokój nr 7

 

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ ?

1. W przypadku powstania obowiązku podatkowego :

 • wypełniony formularz informacji w sprawie podatku leśnego
 • do wglądu: dokument potwierdzający własność (akt notarialny, postanowienie sądu o nabyciu spadku), umowa dzierżawy

2. W przypadku wygaśnięcia  obowiązku podatkowego :

 • wypełniony formularz informacji w sprawie podatku leśnego – druk IL - 1

·    do wglądu : dokument potwierdzający przeniesienie własności (akt notarialny, postanowienie sądu o spadku,), rozwiązanie umowy dzierżawy

3.  W przypadku zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania :

 • wypełniony formularz informacji w sprawie podatku leśnego – druk IL - 1
 • dowody potwierdzające zaistnienie zdarzenia

 

4. W przypadku nabycia prawa do zwolnienia

 • wypełniony formularz informacji w sprawie podatku leśnego – druk IL - 1
 • wypełniony formularz ZL-1 – Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym

 

5.  W przypadku utraty prawa do zwolnienia

 • wypełniony formularz informacji w sprawie podatku leśnego – druk IL - 1

 

UWAGA !

 

W przypadku załatwiania sprawy przez osobę trzecią należy przedłożyć pełnomocnictwo oraz dowód tożsamości, pozwalający na identyfikację.

 

TERMIN  ZAŁATWIENIA  SPRAWY:

Nie później niż w ciągu miesiąca winna być wydana decyzja ustalająca wysokość zobowiązania w podatku leśnym, a w przypadku szczególnie skomplikowanym – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

O każdym przypadku nie załatwienia sprawy we właściwym terminie podatnik powinien być powiadomiony. Wówczas organ podatkowy zobowiązany jest podać przyczyny niedotrzymania terminu oraz winien wskazać nowy termin załatwienia sprawy.

KTO WYDAJE DECYZJE ORZEKAJĄCE W SPRAWIE :

Prezydent Miasta Leszna

z upoważnienia : Skarbnik Miasta, Kierownik Referatu Dochodów

 

TRYB ODWOŁAWCZY :

 

 

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Leszna, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

 

INFORMACJE  SZCZEGÓŁOWE  UZYSKAĆ  MOŻNA  POD  NUMEREM  TELEFONU:

                                               ( 065 )  529  81 46

PODSTAWA  PRAWNA:

 

·        ustawa z dnia 30 października 2002 r.o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200,
poz. 1682 ze zmianami) – art. 2, ust. 1 i 2, art. 5 ust. 4,  art. 6  ust. 1, 2, 6 i 7

·        ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r., Nr  8, poz. 60 ze zmianami) - art. 139 § 1, art. 140, art. 223 § 1

·        uchwała nr XXIV/244/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 listopada 2004r. w sprawie określenia wzorów formularzy stosowanych w podatkach lokalnych

 Autor informacji: Weigt El??bieta
Informację wprowadził: 41
Opublikowany dnia: 2002-10-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-28
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2007-01-10 wprowadzona przez: 18
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.