Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPodatek od nieruchomo??ci od os??b fizycznych (sk??adanie informacji o nieruchomo??ciach i obiektach budowlanych)

Kod nadawany rodzajowi sprawy: ---

 

KTO POWINIEN SKŁADAĆ  INFORMACJĘ ?

·    właściciele  i współwłaściciele nieruchomości lub obiektów budowlanych

·    właściciele wyodrębnionych lokali

  • posiadacze samoistni nieruchomości     lub obiektów budowlanych                            
  • użytkownicy wieczyści gruntów
  • posiadacze nieruchomości lub ich części, obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego
  • podatnicy korzystający ze zwolnień na mocy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

 

UWAGA! Informacji nie składa się w przypadku gdy nieruchomość lub obiekt budowlany jest współwłasnością osoby fizycznej i osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej lub spółki nieposiadającej osobowości prawnej. Wówczas należy złożyć deklarację na podatek od nieruchomości na druku DN-1 oraz opłacać podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne. Nie dotyczy to osób tworzących wspólnotę mieszkaniową.

 

 

W JAKIM TERMINIE NALEŻY ZŁOŻYĆ PREZYDENTOWI MIASTA LESZNA INFORMACJĘ ?

·    w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego

  • w terminie 14 dni od dnia zaistnienia w trakcie roku podatkowego zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku. Może być to na przykład zmiana sposobu wykorzystania nieruchomości lub jej części, rozbiórka budynku, sprzedaż części gruntu lub budynku, zmiana powierzchni dzierżawionego gruntu itp.

 

NA JAKICH DRUKACH NALEŻY SKŁADAĆ INFORMACJĘ

IN-1                Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

ZN-1               Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości

ZN-2              Załącznik do informacji składany w przypadku większej liczby nieruchomości

ZN-3              Załącznik do informacji składany w przypadku większej liczby budowli

 

                                                                               

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 

Urząd Miasta Leszna, Leszno, ul. Karasia 15                                                 

Referat Dochodów, parter, pokój nr 7

 

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ?

1. W przypadku powstania obowiązku podatkowego:

  • wypełniony formularz informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych
  • wypełnione załączniki do informacji, o ile występują przesłanki do ich złożenia (większa liczba budowli, nieruchomości, korzystanie ze zwolnień podatkowych)
  • do wglądu: dokument potwierdzający własność (akt notarialny, postanowienie sądu o nabyciu spadku, umowa kupna- sprzedaży), umowa dzierżawy

2. W przypadku wygaśnięcia obowiązku podatkowego:

  • wypełniony formularz informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych
  • do wglądu : dokument potwierdzający przeniesienie własności (akt notarialny, postanowienie sądu o spadku, umowa kupna- sprzedaży), rozwiązanie umowy dzierżawy

3.  W przypadku zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania:

  • wypełniony formularz informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych
  • wypełnione załączniki do informacji, o ile występują przesłanki do ich złożenia (większa liczba budowli, nieruchomości)
  • dowody potwierdzające zaistnienie zdarzenia

4.  W przypadku nabycia prawa do zwolnienia

  • wypełniony formularz informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych
  • wypełniony formularz – druk ZN-1
  • przedsiębiorcy uprawnieni do korzystania ze zwolnienia wprowadzonego uchwałą Rady Miejskiej Leszna  nr XXV/265/2004 z dnia 16 grudnia 2004 roku (patrz obok) winni przedłożyć :

- w przypadku pomocy de minimis otrzymanej przed dniem 1 maja 2004 roku – informacje o otrzymanej pomocy

- w przypadku pomocy de minimis otrzymanej po dniu 30 kwietnia 2004 roku -  „zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis”

 

5.  W przypadku utraty prawa do zwolnienia

  • wypełniony formularz informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych

 

 

UWAGA !

 

W przypadku załatwiania sprawy przez osobę trzecią należy przedłożyć pełnomocnictwo oraz dowód tożsamości, pozwalający na identyfikację.

 

 

TERMIN  ZAŁATWIENIA  SPRAWY:

Nie później niż w ciągu miesiąca winna być wydana decyzja ustalająca wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości, a w przypadku szczególnie skomplikowanym – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

O każdym przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie podatnik powinien być powiadomiony. Wówczas organ podatkowy zobowiązany jest podać przyczyny niedotrzymania terminu oraz winien wskazać nowy termin załatwienia sprawy.

KTO WYDAJE DECYZJE ORZEKAJĄCE W SPRAWIE:

Prezydent Miasta Leszna

z upoważnienia : Skarbnik Miasta, Kierownik Referatu Dochodów

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

 

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Leszna, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

 

 

 

INFORMACJE  SZCZEGÓŁOWE  UZYSKAĆ  MOŻNA  POD  NUMEREM  TELEFONU:

                                               ( 065 )  529  81 46

PODSTAWA  PRAWNA:

 

·        ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) – art. 3 ust. 1, art. 6 ust. 6 i 11

·        ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60  ze zmianami) - art. 139 § 1, art. 140, art. 223 § 1

·        uchwała nr XXIV/244/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy stosowanych w podatkach lokalnych

 

 Autor informacji: Weigt El??bieta
Informację wprowadził: 41
Opublikowany dnia: 2004-12-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-27
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2007-01-10 wprowadzona przez: 18
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.