Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plUchwa??a nr III/22/2006

Numer uchwa??y: 2006/3/22
Numer sesji: 3
Rok: 2006

 

 

UCHWAŁA NR III/22/2006

 

Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 grudnia 2006 roku

 

 

w sprawie : wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (tj. Dz.U. Nr 175, poz. 1459), Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

Wyraża zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 80% od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności niżej wymienionych nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe położonych przy n/w ulicach:

Daszyńskiego i Witosa       dz. nr 1/150               ark.m. 14       o pow. 290m2        KW     nr 36688

Solna                                       dz. nr 1183               ark.m. 134      o pow. 440m2        KW     nr 17296

Duńska                                    dz. nr 37/1                ark.m. 31        o pow. 631m2        KW     nr 34976

Francuska                               dz. nr 12/6                ark.m. 31        o pow. 482m2       KW     nr 32139

Ćwiklińskiej                            dz. nr 3/4                   ark.m. 41        o pow. 157m2       KW     nr 34060

Ćwiklińskiej                            dz. nr 5/9                   ark.m. 40        o pow. 152m2       KW     nr 34073

Daszyńskiego i Witosa        dz. nr 1/148              ark.m. 14        o pow. 572m2       KW     nr 36694

Chocimska                              dz. nr 237/75            ark.m. 107     o pow. 425m2       KW     nr 36709

Czajkowskiego                      dz. nr 66/11              ark.m. 41        o pow. 289m2       KW     nr31247

Wawrzyniaka                         dz. nr 22/3,23/2         ark.m. 86       o pow. 744m2       KW     nr 16893

Chocimska                              dz. nr 237/53            ark.m. 107     o pow. 445m2       KW     nr 37069

 

§ 2.

 

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Leszna

 

Piotr Olejniczak

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

do uchwały Nr III/22/2006 Rady Miejskiej Leszna

z dnia 21 grudnia 2006 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności

 

                        Z wnioskiem o przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości zabudowanych wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, zwrócili się użytkownicy wieczyści, którzy obecnie posiadają, co do przedmiotowego gruntu prawo użytkowania wieczystego.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania w prawo własności nieruchomości, która weszła w życie z dniem 13 października 2005 r., umożliwia użytkownikom wieczystym przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności gruntu oddanego na jego rzecz w użytkowanie wieczyste z zastosowaniem bonifikaty w opłacie za przekształcenie na zasadach wynikających z art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Punktem wyjścia do ustalenia wysokości opłaty jest określenie wartości rynkowej gruntu przez rzeczoznawcę majątkowego. Na poczet ceny zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości określonej według stanu na dzień sprzedaży.

Opłata za przekształcenie, ustalona jest w trybie administracyjnym, poprzez wydanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, z możliwością udzielenia bonifikaty w opłacie za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności za zgodą Rady.

Zauważa się wzrost zainteresowania przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez użytkowników wieczystych z możliwością uzyskania 80% bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia.

Wobec powyższego uzasadnienia wnosi się projekt uchwały pod obrady Rady w celu jego uchwalenia.

 

Opracował:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami


Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2006-12-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2006-12-28
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.