Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plWydanie za??wiadczenia o nie zaleganiu lub stwierdzaj?cego stan zaleg??o??ci


 

ZAŚWIADCZENIE WYDAJE SIĘ  JEŻELI : 

 

·         przepis prawa wymaga urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego

·         osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego

 

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA:

 

* patrz słowniczek

 

·         podatnik,

·         płatnik,

·         inkasent

 

CO NALEŻY ZROBIĆ, ABY OTRZYMAĆ ZAŚWIADCZENIE:

 

·         złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia. Należy w nim określić zakres żądanych informacji

·         wniosek można przesłać pocztą na adres:

 

Urząd Miasta Leszna

Wydział Finansów, Referat Dochodów

64-100 Leszno, ul. Karasia 15,

 

lub można złożyć go i odebrać zaświadczenie pod tym samym adresem, na   parterze, pokój nr 7.                                                                                

 

  • Z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia winna zostać zapłacona opłata skarbowa od wydania zaświadczenia w kwocie 21 zł.

Opłatę tą należy wpłacić na rachunek bankowy:

 

Urząd Miasta Leszna ul, Karasia 15, 64 -100 Leszno

Numer rachunku: 26 1020 3088 0000 8302 0005 7513  ,

 

a następnie dowód wpłaty załączyć do wniosku. Na żądanie wnioskodawcy dowód wpłaty może zostać zwrócony, po uprzednim dokonaniu przez pracownika przyjmującego wniosek odpowiedniej adnotacji.

 

KTO WYDAJE ZAŚWIADCZENIA :

 

Prezydent Miast Leszna,

z upoważnienia: Skarbnik Miasta, Kierownik Referatu Dochodów lub inny pracownik Wydziału Finansów.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY :

 

bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni

 

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE UZYSKAĆ MOŻNA POD NUMEREM TELEFONU:

 

(065)   529 81 46

 

PODSTAWA PRAWNA:       

 

·         art. 306 e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

      (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 , ze zmianami)

·         rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24.12.2002 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz.U. Nr 240, poz. 2067)

 

 

* SŁOWNICZEK

 

 

Podatnik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, na której ciąży obowiązek podatkowy

 

Płatnik - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie na konto Urzędu Miasta. Z płatnikami do czynienia mamy w przypadku opłaty skarbowej. Są nimi notariusze.

 

Inkasent – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca

osobowości prawnej, obowiązana do pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go

we właściwym terminie na konto Urzędu Miasta. Na terenie Miasta Leszna inkasenci

pobierają podatek od posiadania psów i opłatę targową. Imiennie zostali oni

określeni w uchwałach rady miejskiej.


Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2002-12-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-01-02
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.