Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plKarta parkingowa dla os??b niepe??nosprawnych i plac??wek zajmuj?cych si? opiek?, rehabilitacj? lub edukacj? tych os??b

Kod nadawany rodzajowi sprawy: ****

Karta parkingowa dla osób niepełnosprawnych

 

 

Kartę parkingową osobie niepełnosprawnej wydaje się na podstawie wydanego przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności

  • orzeczenia o niepełnosprawności
  • orzeczenia o stopniu niepełnośprawności
  • orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień - wraz ze wskazaniem.

Do wniosku o wydanie karty parkingowej dołącza się:

 

- orzeczenie

- fotografię

- dowód wpłaty na kwotę 25zł

 

Karta parkingowa dla placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją tych osób.

Uprawnionymi do uzyskania ww karty są:

- placówki zajmujące się opieką nad osobami niepełnosprawnymi : domy pomocy społecznej,   

  placówki opiekuńczo-wychowawcze, ośrodki wsparcia

- placówki zajmujące się rehabilitacja społeczną: warsztaty terapii zajęciowej, ośrodki, w 

  których organizowane są  turnusy rehabilitacyjne, zakłady aktywności zawodowej, 

  specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne

- placówki zajmujące się rehabilitacja leczniczą: zakłady opiekuńczo-lecznicze, zakłady 

  pielęgnacyjno-opiekuńcze, sanatoria, prewentoria, zakłady rehabilitacji leczniczej, inne 

  zakłady opieki zdrowotnej zajmujące się statutowo wykonywaniem świadczeń zdrowotnych 

  związanych z rehabilitacją leczniczą

- placówki zajmujące się edukacją osób niepełnosprawnych: przedszkola , szkoły, szkoły 

  wyższe, ośrodki zajmujące się edukacją

jeżeli przebywają, kształcą się w nich osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej

Do wniosku o wydanie karty parkingowej dołącza się:

- dowód wpłaty na kwotę 25zł

 

 

Osoba niepełnosprawna o obniżonej sprawności ruchowej, kierującej pojazdem samochodowym oznaczonym kartą parkingową może nie stosować się do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju. Przepis ten stosuje się również do kierującego pojazdem przewożącego osobę o obniżonej sprawności ruchowej, pracowników placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych pozostających pod opieką tych placówek

 

 Wniosek o wydanie karty składa sie w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Leszna ul. Wałowa 5 pok. 14.

tel. 065 5298169

 

 

 

UWAGA dod. informacja dla posiadaczy kart parkingowych.
Informacja dla osób posiadających kartę parkingową osoby niepełnosprawnej.

Osoby posiadające ważną kartę parkingową osoby niepełnosprawnej zgodnie z § 33 ust 2 Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U z 2002 r.Nr 170, poz. 1393 ze zmianami) uprawnione są jako osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej, kierujące pojazdem samochodowym, oraz kierujący pojazdem przewożący taką osobę pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, nie stosować się do znaków wyrażonych znakami B-1, B-3, B-3a, B-4, B-10, B-35, B-37, B-38 i B-39.

Zatem osoba niepełnosprawna może nie stosować się do w/w znaków drogowych lub parkować w SPP bezpłatnie tylko na wyznaczonych odpowiednio oznakowanych miejscach ( kopertach).

W SPP w Lesznie wyznaczone są 53 bezpłatne miejsca parkingowe ( koperty) dla w/w osób.
Parkowanie w SPP na pozostałych miejscach płatnych podlega obowiązkowi uiszczenia stosownej opłaty za parkowanie.

Natomiast zgodnie z Uchwałą Nr VII/104/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 17 maja 2011r. od dnia 1 września 2011 roku osoby posiadające kartę parkingową osoby niepełnosprawnej mogą wykupić w Biurze Strefy Płatnego Parkowania ul. Poniatowskiego 11 w Lesznie Identyfikator , koszt miesięczny wynosi 10 zł . Identyfikator wydawany jest na czas ważności karty parkingowej lecz nie krótszy niż 3 miesiące kalendarzowe. Czyli koszt za minimum 3 miesiące wynosi 30 zł.

Do jednej karty parkingowej osoby niepełnosprawnej wydawany jest tylko jeden Identyfikator.
Uprawnienia do wykupienia Identyfikatora mają osoby okazujące się ważną kartą parkingową osoby niepełnosprawnej oraz dowodem osobistym właściciela tej karty. Identyfikator będzie ważny wyłącznie wraz z kartą parkingową osoby niepełnosprawnej dla której został wydany.

Identyfikator upoważni osobę niepełnosprawną do parkowania w całej Strefie Płatnego Parkowania w Lesznie (czyli w Podstrefie A – czerwonej i B – żółtej) bez konieczności uiszczania opłaty jednorazowej za parkowanie , pod warunkiem wyłożenia w pojeździe ważnego Identyfikatora wraz z ważną kartą parkingową osoby niepełnosprawnej w miejscu czytelnym za przednią szybą pojazdu.

Natomiast w przypadku braku ważnej którejkolwiek z w/w kart powoduje to obowiązek uiszczenia należnej opłaty za parkowanie.

W przypadku posiadania tylko ważnej karty parkingowej osoby niepełnosprawnej (bez Identyfikatora) parkowanie bezpłatne dozwolone będzie tylko na wyznaczonych w Strefie Płatnego Parkowania bezpłatnych miejscach dla osób niepełnosprawnych. Parkowanie w tym przypadku poza tymi miejscami, mimo posiadania ważnej karty parkingowej osoby niepełnosprawnej będzie podlegało obowiązkowi uiszczenia należnej jednorazowej opłaty parkingowej, pod rygorem nałożenia opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty za parkowanie, która zgodnie z w/w Uchwałą Rady Miejskiej Leszna wynosi jednorazowo 50 zł.

IDENTYFIKATORY

Wydawane są na okres ważności karty parkingowej osoby niepełnosprawnej, lecz nie krótszy niż trzy miesiące kalendarzowe (§ 11 ust.2 Regulaminu).

Identyfikatory dla osoby niepełnosprawnej posiadającej Kartę Parkingową Osoby Niepełnosprawnej
Cena za 1 miesiąc
W podstrefie cenowej A - czerwonej i B – żółtej: 10,00 zł

Warunkiem wydania karty abonamentowej dla mieszkańca, karty abonamentowej dla pozostałych użytkowników i Identyfikatora jest każdorazowo okazanie przez uprawnionego w Biurze Strefy Płatnego Parkowania w Lesznie oryginałów niezbędnych dokumentów uprawniających do wydania tych kart oraz brak zaległości z tytułu płatnego parkowania. Nie okazanie w/w dokumentów lub posiadanie zaległości z tytułu płatnego parkowania powoduje odmowę wydania tych kart do czasu przedłożenia oryginałów dokumentów lub uregulowania zaległości z tytułu płatnego parkowania.

Biuro Strefy Płatnego Parkowania

ul. Poniatowskiego 11

64-100 Leszno

tel. 065 529-97-40

 

 

 Poniżej mapka z lokalizacją miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 


Zdjęcia dołączone:

 


Autor informacji: Katarzyna Kami??ska
Informację wprowadził: 43
Opublikowany dnia: 2007-06-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-20
Ilość zmian wpisu: 8 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2007-06-04 wprowadzona przez: 18
  - wersja z dnia 2007-09-07 wprowadzona przez: 25
  - wersja z dnia 2007-11-12 wprowadzona przez: 25
  - wersja z dnia 2009-08-13 wprowadzona przez: 25
  - wersja z dnia 2009-08-14 wprowadzona przez: 25
  - wersja z dnia 2009-08-20 wprowadzona przez: 25
  - wersja z dnia 2009-09-22 wprowadzona przez: 25
  - wersja z dnia 2012-08-01 wprowadzona przez: 43
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.