Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPodatek od nieruchomo??ci - ulgi, umorzenia (procedura)

Kod nadawany rodzajowi sprawy: ---

 

Informacje dla podatnika

 

PODSTAWA PRAWNA

 • art. 67 b § 1 pkt 2 i art. 67 a § 1 pkt 1 lub 2 - Ustawa z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zmianami)
 •  rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11.08.2004 roku (Dz.U. Nr 196 poz. 2014)

w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej oraz sprawozdań na rzecz sektora finansów publicznych.

 

PODATNICY MOGĄ ZŁOŻYĆ WNIOSEK:

- o odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty – dotyczy rat, których termin płatności nie minął

- o odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę - dotyczy podatku, którego termin zapłaty minął

- umorzenie zaległości podatkowej - dotyczy podatku, którego termin zapłaty minął.

 

 • Umorzenie zaległości podatkowej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę
 • w przypadku odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty i w przypadku odroczenia lub rozłożenia na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę ustalana jest opłata prolongacyjna w wysokości 50 % stawki odsetek za zwłokę.

Podatnik może wnioskować o zastosowanie ulgi lub umorzenie opłaty prolongacyjnej

 

WNIOSKI NALEŻY :

adresować do Prezydenta Miasta Leszna

oraz przedkładać je w Urzędzie Miasta Leszna w Referacie Dochodów

Leszno, ul. Karasia 15, pokój nr 7

 

PRZESŁANKI ZASTOSOWANIA ULG I UMORZEŃ:

uzasadniony ważny interes podatnika lub interes publiczny

 

DOKUMENTY POTRZEBNE DO ROZPATRZENIA SPRAWY:

 • wniosek wraz z uzasadnieniem, np. trudna sytuacja rodziny,
 • zaświadczenie o dochodach podatnika i wszystkich członków rodziny prowadzących

wspólne gospodarstwo domowe

 • w przypadku rozłożenia podatku na raty oraz w przypadku odroczenia terminu płatności  powyżej 6 miesięcy – znak opłaty skarbowej za 5 zł + za 0,50 zł na każdy załącznik do   wniosku
 • protokół o stanie majątkowym spisany przez pracownika Ref. Dochodów z podatnikiem

 

WNIOSKODAWCY BĘDĄCY PRZEDSIĘBIORCAMI DODADKOWO DO WNIOSKU DOŁĄCZAJĄ:

 

 • informację o jaką pomoc przedsiębiorca wnioskuje  na przykład o pomoc deminimis (pomoc otrzymana w ciągu 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku wraz z pomocą wnioskowaną nie może przekroczyć 100.000 euro)
 • informację i zaświadczenia o pomocy de minimis uzyskanej w ciągu 3 ostatnich lat, poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy
 • dane dotyczące przedsiębiorcy: NIP, PKD, forma prawna przedsiębiorcy + kod, wielkość przedsiębiorcy + kod

 

forma prawna

kod

przedsiębiorstwo państwowe

1.A

jednoosobowa spółka Skarbu Państwa

1.B

jednoosobowa spółka jednostki samorządu terytorialnego, w rozumieniu przepisów o gospodarce komunalnej

1.C

spółka akcyjna albo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w stosunku do których Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwo państwowe lub jednoosobowa spółka Skarbu Państwa są podmiotami, które posiadają uprawnienia takie jak przedsiębiorcy dominujący w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów

1.D

beneficjent pomocy nienależący do kategorii określonych kodem od 1.A do 1.D

2

 

 

wielkość przedsiębiorcy

kod *

mikroprzedsiębiorca

0

przedsiębiorca mały

1

przedsiębiorca średni

2

inny przedsiębiorca

3

 

 

 

 • wpisując kod, należy brać pod uwagę dane na ostatni dzień roku poprzedzającego rok sprawozdawczy

 

 

Przedsiębiorcy muszą zastosować ustawę z dnia 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. Nr 123, poz. 1291 z 2004 r.)

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY

 

 • po przeprowadzeniu postępowania organ podatkowy wydaje decyzje rozstrzygającą sprawę
 • W przypadku decyzji pozytywnej w razie niedotrzymania terminu płatności odroczonego  podatku lub zaległości podatkowej bądź terminu płatności którejkolwiek z rat, na jakie został rozłożony podatek lub zaległość podatkowa następuje z mocy prawa wygaśnięcie decyzji

 

- o odroczeniu terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę – w całości

- o rozłożeniu na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej – w części dotyczącej raty niezapłaconej w terminie płatności


Autor informacji: Weigt El??bieta
Informację wprowadził: 41
Opublikowany dnia: 1997-08-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-27
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2006-05-09 wprowadzona przez: 18
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.