Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPodatek od nieruchomo??ci - lokale u??ytkowe

Kod nadawany rodzajowi sprawy: ---

 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – LOKALE UŻYTKOWE

 

Informacje dla podatnika

 

PODSTAWA PRAWNA

 

1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, ze zmianami)

2. Ustawa z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zmianami)

 

PODSTAWA OPODATKOWANIA

 

art. 3 . 1  ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

 

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, będące:

 

4) posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie

 

a)      wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości

 

POSIADACZ

 

art. 556 kodeksu cywilnego

 

Posiadaczem rzeczy jest ten, kto nią faktycznie włada jak użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą (posiadacz zależny)

 

POWSTANIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO

 

art. 6. 1.   ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

 

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku

 

art. 6. 3.   ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

 

Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie.

 

OBOWI ĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

 

art. 6. 6.   ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

 

Osoby fizyczne, z zastrzeżeniem ust. 11 (ustęp dotyczy współwłasności), są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 3 (patrz wyżej art. 6.3.)

 

art. 6. 9.   ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

 

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie mające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane:

 

1)      składać w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku

 

POWSTANIE ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO

 

art. 21 § 1 ustawy ordynacja podatkowa

 

Zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem:

 

1)      zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa wiąże powstanie takiego zobowiązania

2)      doręczenia decyzji organu podatkowego, ustalającej wysokość tego zobowiązania

 

DEKLARACJA = INFORMACJA

 

art. 3. ustawy ordynacja podatkowa

 

ilekroć w ustawie jest mowa o:

 

5) deklaracjach – rozumie się przez to również zeznania, wykazy oraz informacje, 

    do których składania obowiązani są, na podstawie przepisów prawa podatkowego,

    podatnicy, płatnicy i inkasenci

 

WPŁACANIE PODATKU

 

art. 6. 7.   ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

 

Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych, z zastrzeżeniem ust. 11 (ust. 11 dot. współwłasności), ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego

 

art. 6. 9.   ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

 

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie mające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane:

 

3) wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości – bez wezwania – na rachunek budżetu właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca

Opracował: Referat Dochodów


Autor informacji: Weigt El??bieta
Informację wprowadził: 41
Opublikowany dnia: 1991-01-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-27
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2006-03-28 wprowadzona przez: 18
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.