Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPodatek le??ny od os??b prawnych (sk??adanie deklaracji na podatek le??ny)

Kod nadawany rodzajowi sprawy: ---

 

KTO POWINIEN SKŁADAĆ DEKLARACJĘ ?

·    właściciele  i współwłaściciele lasów,

 • posiadacze samoistni lasów,               
 • użytkownicy wieczyści lasów,
 • posiadacze lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,
 • osoby fizyczne - jeśli lasy stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej lub spółek nieposiadających osobowości prawnej (spółki jawne i komandytowe),
 • jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej,
 • jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa,
 • jednostki organizacyjne Lasów Państwowych,
 • podatnicy korzystający ze zwolnień na mocy ustawy o podatku leśnym.

 

 

W JAKIM TERMINIE NALEŻY ZŁOŻYĆ PREZYDENTOWI MIASTA LESZNA DEKLARACJĘ ?

·        w terminie do dnia 15 stycznia na dany rok podatkowy

·        jeśli obowiązek podatkowy powstał po dniu 15 stycznia - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego

 

NA JAKICH DRUKACH NALEŻY DEKLAROWAĆ PODATEK ?

DL – 1            Deklaracja na podatek leśny

ZL – 1             Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym

 

CO NALEŻY ZROBIĆ ABY SKORYGOWAĆ ZADEKLAROWANY PODATEK ?

·    odpowiednio skorygować deklarację  na druku DL – 1 w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania.

 • odpowiednio skorygować załącznik do deklaracji oraz złożyć go wraz z skorygowaną deklaracją
 • dołączyć do skorygowanej deklaracji pisemne uzasadnienie przyczyn korekty

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY :

 • Urząd Miasta Leszna, Leszno, ul. Karasia 15

Referat Dochodów, parter, pokój nr 7

 

 • deklaracja może być przesłana pocztą

TERMIN  ZAŁATWIENIA  SPRAWY:

·    sprawa załatwiana jest niezwłocznie

 • podatnik winien wpłacać obliczony w deklaracji podatek leśny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego  bez wezwania – w  terminach do dnia 15 każdego miesiąca, na rachunek bankowy Urzędu Miasta Leszna

  w PKO BP  I O / Leszno nr                    

     26 1020 3088 0000 8302 0005 7513 

 

 

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE UZYSKAĆ MOŻNA POD NUMEREM  TELEFONU:

                                               ( 065 )  529  81 46

PODSTAWA  PRAWNA:

 

·        ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ze zmianami) – art. 2, art. 6 ust.  5, 6, 7

·        ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r., Nr  8, poz. 60 ze zmianami) - art. 81

·        uchwała nr XXIV/244/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 listopada 2004r. w sprawie określenia wzorów formularzy stosowanych w podatkach lokalnych

·        uchwała nr XXXIV/407/2005 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 grudnia 2005r. zmieniająca uchwałę nr XXIV/244/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia
25 listopada 2004r. w sprawie określenia wzorów formularzy stosowanych
w podatkach lokalnych

 Autor informacji: Weigt El??bieta
Informację wprowadził: 41
Opublikowany dnia: 2002-10-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-28
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2007-01-10 wprowadzona przez: 18
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.