Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plTerminy p??atno??ci podatk??w i op??at


U w a g a  !

 

·        Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę, lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy

 

·        Za termin dokonania zapłaty podatku uważa się :

 

-         przy zapłacie gotówką – dzień wpłacenia kwoty podatku lub opłaty na konto Urzędu Miasta :  w banku, jego placówkach,  w placówkach pocztowych, lub u  inkasentów

-         w obrocie bezgotówkowym – dzień obciążenia rachunku bankowego podatnika na podstawie polecenia przelewu

 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

 

·        Osoby składające deklarację wpłacają obliczony w niej podatek bez wezwania, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca

 

·        Osoby składające informację opłacają podatek na podstawie decyzji wydanej przez Prezydenta Miasta, ustalającej wysokość podatku od nieruchomości. Należy go zapłacić w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego.

 

PODATEK ROLNY

 

·        Osoby składające deklarację wpłacają obliczony w niej podatek, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego

 

·        Osoby składające informację opłacają podatek na podstawie decyzji wydanej przez Prezydenta Miasta, ustalającej wysokość podatku rolnego. Należy go zapłacić w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego.

 

PODATEK LEŚNY

 

·        Osoby składające deklarację wpłacają obliczony w niej podatek bez wezwania, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca

 

·        Osoby składające informację opłacają podatek na podstawie decyzji wydanej przez Prezydenta Miasta, ustalającej wysokość podatku leśnego. Należy go zapłacić w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego.

 

 

 

ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIE PIENIĘŻNE

 

·        Łączne zobowiązanie pieniężne opłacane jest na podstawie decyzji (nakazu płatniczego) wydanej przez Prezydenta Miasta, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego.

 

U w a g a !

 

Jeżeli decyzja ustalająca wysokość podatku nie została doręczona co najmniej na 14 dni przed terminem płatności I raty podatku, wówczas termin płatności podatku wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

 

·        Podatek płatny jest w dwóch równych ratach, w terminie do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku, 

 

·        jeśli obowiązek podatkowy powstał: po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września roku podatkowego, podatek za ten rok płatny jest w dwóch równych ratach w terminie

-         14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego – I rata

-         do dnia 15 września roku podatkowego – II rata

 

·        jeśli obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 września roku podatkowego, podatek ten jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania, obowiązku podatkowego

 

 

PODATEK OD POSIADANIA PSÓW

 

Podatek płatny jest bez wezwania

 

·        do dnia 31 marca roku podatkowego

 

·        po dniu 31 marca - w ciągu 2 tygodni od dnia wejścia w posiadanie psa lub utraty warunków do zwolnienia od tego podatku

 

 

OPŁATA ADMINISTRACYJNA

 

·        opłatę należy uiścić w dniu zgłoszenia wniosku o dokonanie czynności urzędowych

 

 

OPŁATA TARGOWA

 

·        opłatę należy uregulować w dniu prowadzenia sprzedaży

 

OPŁATA ZA WIECZYSTE UŻYTKOWANIE GRUNTÓW

 

·        należy  uregulować ją bez wezwania w terminie do dnia 31 marca każdego roku


Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2004-02-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2004-02-16
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.