Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plWydawanie Zezwole?? Przedsi?biorcy Na Dokonywanie Przegl?d??w Technicznych Pojazd??w


 

WYMAGANIA :

 

1.

Ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terenie RP,

2.

Posiada wyposażenie kontrolno-pomiarowe oraz warunki lokalowe gwarantujące wykonywanie odpowiedniego zakresu badań technicznych pojazdów zgodnie ze szczegółowymi warunkami przeprowadzania tych badań,

3.

Nie jest podmiotem w stosunku do którego wszczęto postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne,

4.

Nie zalega z uiszczaniem podatku, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne,

5.

Nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przeciw dokumentom,

6.

Certyfikat wydany przez jednostkę naukowo-badawczą na zgodność wyposażenia i warunków lokalowych stacji z warunkami technicznymi.

7.

Umowy o zatrudnieniu uprawnionych diagnostów.

 

 

DOKUMENTY OD WNIOSKODAWCY:

 

1.

Wniosek,

2.

Uiszczenie opłaty 400zł,a w przypadku warunków wydanego zezwolenia 200zł.,

2.

Uiszczenie opłaty skarbowej 5zł + 0,50zł za każdy załącznik,

3.

Dokument określający statut jednostki będącej osobą prawną lub nie posiadającą osobowości prawnej jednostką organizacyjną, albo dokument stwierdzający tożsamość w przypadku osoby fizycznej,

4.

Zaświadczenie z krajowego Rejestru Karnego stwierdzające niekaralność  za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przeciw dokumentom:

a)     przedsiębiorcy, jeżeli jest on osobą fizyczną,

b)     osób-członków władz osoby prawnej lub nie posiadającej osobowości prawnej jednostki organizacyjnej,

5.

Zaświadczenie o wykształceniu, praktyce zawodowej i odbytych szkoleniach każdego diagnosty,

6.

Szkic sytuacyjny obiektu oraz rysunki technologiczne stanowisk kontrolnych,

7.

Kserokopie uprawnień diagnosty.

 

 

Forma załatwienia:

 

1.

Sprawdzenie złożonych dokumentów, rozpatrzenie wniosku.

 

2.

Po stwierdzeniu prawdziwości danych zawartych we wniosku organ wydaje zezwolenie na prowadzenie stacji kontroli pojazdów

 

Przewidywany termin wydania zezwolenia:

 

Ø      Do 30 dni roboczych .

 

Podstawa prawna:

 

Ø      Art. 83  ustawy - Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r. ( Dz. U. Nr 58 poz. 515 z dnia 07 marca 2003r. tekst jednolity z późniejszymi zmianami ),

Ø      ustawa z dnia 24 lipca 2002r. o zmianie ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 135, poz. 1143).

Ø      Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 grudnia 2003r. ( Dz. U. Nr 215 poz. 2116).


Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 1997-06-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2004-02-18
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.