Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plWydawanie Zezwolenia Na Prowadzenie O??rodka Szkolenia Kandydat??w Na Kierowc??w


URZĄD MIASTA LESZNA ul. KARASIA 15

64-100 LESZNO

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI,  pok. 1C  tel. 0-65 529-81-06

 - PRZEDSIĘBIORCY

 

Wymagania:

 

1.

Ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

2.

Posiada warunki lokalowe, wyposażenie dydaktyczne, plac do wykonywania manewrów, gwarantuje przeprowadzenie szkolenia zgodnie z jego szczegółowymi warunkami, oraz co najmniej jeden pojazd przystosowany do nauki jazdy,

3.

Zatrudnia co najmniej jednego instruktora lub sam jest instruktorem,

4.

Nie jest podmiotem, w stosunku do którego wszczęto postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe,

5.

Nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne,

6.

Nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom,

 

 

Wymagania szczegółowe:

 

 

1.

W zakresie warunków lokalowych:

a)      oznaczonych jego nazwa pomieszczenie biurowe przeznaczone do obsługi osób i przechowywania wymaganej dokumentacji,

b)      co najmniej jedna sale,

Oo powierzchni nie mniejszej niż 25m2, wyposażona w stoliki i miejsca siedzące, odpowiednio oświetlona, ogrzewaną i przewietrzana,

Oodizolowana fonicznie od innych pomieszczeń,

c) toaletę zlokalizowana w pobliżu sali wykładowej,

 

2.

Utwardzony plac manewrowy, wyłączony z ruchu pojazdów innych niż przeznaczone do nauki jazdy:

a)      co najmniej 120 m2 przy szkoleniu w zakresie kat. A, A1,b lub B1 prawa jazdy, wyposażony w pachołki o wysokości co najmniej 0,5m,

b)      co najmniej 180 m2 przy szkoleniu w zakresie kat. T, C, C1, D, D1, B+E, C+E, C1+E, D+E, D1+E, wyposażony w pachołki i tyczki o wysokości co najmniej 2 m,

3.

Co najmniej jeden pojazd który spełnia wymogi przy ubieganiu się o  zezwolenie zawarte we wniosku

4.

Wyposażenie dydaktyczne odpowiadające obowiązującemu stanowi prawnemu i poziomowi techniki takie jak : tablicę do pisania, tablicę poglądowe, folię, diapozytywy, programy komputerowe, filmy video i teksty aktów prawnych z zakresu ruchu drogowego,

 

 

 

Dokumenty od wnioskodawcy:

 

1.

Wniosek o wydanie zezwolenia, uiszczenie opłaty skarbowej 5zł + 0,50zł za każdy załącznik

 

2.

Dokument określający status jednostki, będącej osoba prawna lub nie posiadającej osobowości prawnej jednostka organizacyjną, albo dokument stwierdzający tożsamość osoby,

 

3.

Zaświadczenie z krajowego rejestru karnego stwierdzające nie karalność za przestępstwo, popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom,

4.

Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów określonych w art. 103 ust. 1 ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

 

 

Forma załatwienia:

 

1.

Sprawdzenie złożonych dokumentów, rozpatrzenie wniosku.

 

2.

Po stwierdzeniu prawdziwości danych zawartych we wniosku organ wydaje zezwolenie na prowadzenie szkolenia na kandydatów na kierowców.

3.

Opłata od zezwolenia wynosi 400zł, a w przypadku zmiany warunków wydanego zezwolenia 200zł.

 

Przewidywany termin wydania zezwolenia:

 

O      Około 30 dni roboczych.

 

Podstawa prawna:

 

O      Art. 103  ustawy - Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r. ( Dz. U. Nr 58 poz. 515 z dnia 07 marca 2003r. tekst jednolity ),

O      § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001r. ( Dz. U. Nr 150, poz. 1681 ),

O      Ustawa z dnia 24 lipca 2002r. o zmianie ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 135, poz. 1143).

 

 

 - SZKOLE I JEDNOSTCE RESORTU OBRONY NARODOWEJ

 

Dokumenty od wnioskodawcy:

 

1.

Wniosek o wydanie zezwolenia,

2.

Dokument określający status szkoły,

 

3.

Program nauczania szkoły w którym przewidziane jest uzyskane przez uczniów umiejętności kierowania pojazdem silnikowym,

4.

Dokumenty stwierdzające posiadanie warunków lokalowych,

5.

Zatrudnienie co najmniej jednego nauczyciela będącego instruktorem nauki jazdy.

 

 

Wymagania szczegółowe:

 

 

1.

W zakresie warunków lokalowych:

a)            oznaczonych jego nazwa pomieszczenie biurowe przeznaczone do obsługi osób i przechowywania wymaganej dokumentacji,

b)            co najmniej jedna sale,

O            o powierzchni nie mniejszej niż 25m2, wyposażona w stoliki i miejsca siedzące, odpowiednio oświetlona, ogrzewaną i przewietrzana,

O            odizolowana fonicznie od innych pomieszczeń,

c)            toaletę zlokalizowana w pobliżu sali wykładowej,

 

2.

Utwardzony plac manewrowy, wyłączony z ruchu pojazdów innych niż przeznaczone do nauki jazdy,

a)      co najmniej 120 m2 przy szkoleniu w zakresie kat. A, A1,b lub B1 prawa jazdy, wyposażony w pachołki o wysokości co najmniej 0,5m

b)      co najmniej 180 m2 przy szkoleniu w zakresie kat. T, C, C1, D, D1, B+E, C+E, C1+E, D+E, D1+E, wyposażony w pachołki i tyczki o wysokoś. co najmniej 2m,

3.

Co najmniej jeden pojazd który spełnia wymogi przy ubieganiu się o  zezwolenie zawarte we wniosku,

4.

Wyposażenie dydaktyczne odpowiadające obowiązującemu stanowi prawnemu i poziomowi techniki takie jak : tablicę do pisania, tablicę poglądowe, folię, diapozytywy, programy komputerowe, filmy video i teksty aktów prawnych z zakresu ruchu drogowego.

 

Forma załatwienia:

 

1.

Sprawdzenie złożonych dokumentów, rozpatrzenie wniosku,

 

2.

Po stwierdzeniu prawdziwości danych zawartych we wniosku organ wydaje zezwolenie na prowadzenie szkolenia na kandydatów na kierowców.

 

Przewidywany termin wydania zezwolenia:

 

O      Do 30 dni roboczych.

 

Podstawa prawna:

 

O      Art. 103 ust. 4 -6 ustawy - Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r. ( Dz. U. Nr 58 poz. 515 z dnia 07 marca 2003r. tekst jednolity ),

O      § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001r. ( Dz. U. Nr 150, poz. 1681 ).


Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 1997-06-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2004-02-18
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.