Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plWyrejestrowanie Pojazdu


URZĄD MIASTA LESZNA ul. KARASIA 15

64-100 LESZNO

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI,  pok. 1C  tel. 0-65 529-81-05

 

Dokumenty od wnioskodawcy (strony):

 

1.

Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu (wzór – załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 lipca 2002r. poz. 1123),

2.

Załączniki:

O      Zwrot dowód rejestracyjnego,

O      Zwrot  tablic rejestracyjnych,

O      Karta pojazdu (jeśli była wydana)

3.

Załączniki w zależności od niżej wymienionych okoliczności wyrejestrowania pojazdu:

O      Przekazania, w celu utylizacji do przedsiębiorstwa utylizacji pojazdów lub do składnicy złomu wyznaczonej przez wojewodę:

a)      Pojazdu

b)      Zespołów posiadających numery identyfikacyjne nadwozia (podwozia, ramy), silnika

-   Po przedłożeniu zaświadczenia o kasacji,

O      Kradzieży pojazdu na podstawie oświadczenia pod odpowiedzialnością karną oraz zaświadczenia z policji o zgłoszeniu kradzieży lub umorzenie postępowania w sprawie kradzieży,

O      Dokumentu potwierdzającego zbycie towaru za granicą, jeżeli pojazd został zarejestrowany zagranicą lub zbyty za granicę, lub odprawę celną wywozową

O      Zniszczenia lub kasacji pojazdu za granicą na podstawie dokumentów potwierdzających to zdarzenie

O      Dokumentów potwierdzających fakt trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności – po uiszczeniu opłaty na rzecz gminy.

4.

opłata skarbowa 5zł za podanie + 0,50zł za każdy załącznik

5.

Dokument określający tożsamość właściciela:

O     Od osoby fizycznej - dowód osobisty lub dowód tymczasowy albo paszport wraz z zaświadczeniem o aktualnym miejscu zameldowania,

O     Od osoby prawnej – wyciąg z rejestru sądowego oraz zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON,

O     Od spółki – umowa spółki i zaświadczenie o wpisie prowadzonej działalności  gospodarczej, oraz dowód osobisty lub dowód tymczasowy albo paszport wraz z zaświadczeniem o aktualnym miejscu zameldowania – pojazd będzie zarejestrowany na właściciela (właścicieli).

 

Forma załatwiania:

 

1.

Złożenie wniosku wraz z załącznikami do wydziału,

 

2.

Sprawdzenie dokumentów, w przypadku pozytywnej weryfikacji dokumentów wystawienie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu,

 

 

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

 

O      Niezwłocznie

 

Podstawa prawna:

 

O      Art. 79 ustawy - Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r. ( Dz. U. Nr 58 poz. 515 z dnia 07 marca 2003r. tekst jednolity )

O      § 15 ust. 1 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji pojazdów i oznaczania pojazdów ( Dz. U. Nr 133, poz. 1123, ze zmianami )

O      ustawa z dnia 24 lipca 2002r. o zmianie ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 135, poz. 1143)

O      rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2002r. w sprawie wysokości opłaty będącej warunkiem wyrejestrowania pojazdu w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności (Dz. U. Nr 44, poz. 419 ze zmianami)

 

 

Uwagi:

 

1.

Pojazd podlega wyrejestrowaniu na osobisty wniosek właściciela pojazdu,

 

2.

Wszelkie zmiany w tym wyrejestrowanie (kasację) pojazdu właściciel ma obowiązek zgłosić w terminie 30 dni.

 

3.

Kopie dokumentów pozostających w aktach organu rejestrującego wykonuje pracownik wyrejestrowujący pojazd.

 

4.

Pojazd wyrejestrowany z powodu zniszczenia (kasacji) nie podlega powtórnej rejestracji !!!

 

5.

W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego lub tablic (tablicy) rejestracyjnych, właściciel pojazdu składa oświadczenie (pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań)


Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2002-07-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2004-02-18
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.