Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plWydawanie Prawa Jazdy (cz???? I)


- NOWEGO ZA POŚREDNICTWEM WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO

 

Dokumenty od wnioskodawcy (strony):

 

1.

Wniosek o wydanie prawa jazdy (wzór – załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001r. poz. 1680),

2.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wymaganego do danej kategorii

3.

Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami danej kategorii,

4.

Orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem o ile ono jest wymagane,

5.

Dowód uiszczenia opłaty (70zł. + 5zł  podanie oraz 0,50zł. za każdy załącznik),

6.

Wyraźna fotografia o wymiarach 3,5x 4.5 cm, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem,

7.

Dowód osobisty lub dowód tymczasowy albo paszport wraz z zaświadczeniem o aktualnym miejscu zameldowania.

 

Forma załatwiania:

 

1.

Wniosek składa się do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego,

 

2.

Sprawdzenie dokumentów w oparciu o akta ewidencyjne kierowców, w przypadku pozytywnej weryfikacji dokumentów wniosek w terminie nie dłuższym niż dwa dni od dnia otrzymania z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego przekazuje się producentowi tj. PWPW S.A. w Warszawie,

3.

Wydanie stronie prawa jazdy.

 

Przewidywany termin wydania dokumentu:

 

O      Do 30 dni roboczych.

 

Podstawa prawna:

 

O      Art. 90 ustawy - Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r. ( Dz. U. Nr 58 poz. 515 z dnia 07 marca 2003r. tekst jednolity ),

O      § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001r. ( Dz. U. Nr 150, poz. 1680 ),

O      Ustawa z dnia 24 lipca 2002r. o zmianie ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 135, poz. 1143).

Uwagi:

 

 

1.

Wnioskodawca odbiera osobiście uprawnienia do kierowania pojazdami po okazaniu dowodu osobistego,

 

2.

Prawo jazdy, na prośbę wnioskodawcy można przesłać za pośrednictwem poczty, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru jeżeli zostały uregulowane opłaty za wydanie tego dokumentu,

3.

Inna osoba może odebrać prawo jazdy wnioskodawcy po przedłożeniu:

-          dowodu osobistego  wnioskodawcy,

-          pełnomocnictwa do odbioru prawa jazdy,

-         swojego dokumentu tożsamości;

 

- OD OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ROZSZERZENIE UPRAWNIEŃ DO KIEROWANIA POJAZDAMI

 

Dokumenty od wnioskodawcy (strony):

 

1.

Wniosek o wydanie prawa jazdy (wzór – załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001r. poz. 1680),

2.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wymaganego do danej kategorii,

3.

Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami danej kategorii,

4.

Orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (o ile ono jest wymagane),

5.

Dowód uiszczenia opłaty (70zł. + 5zł  podanie oraz 0,50zł. za każdy załącznik),

6.

Wyraźna fotografia o wymiarach 3,5x 4.5 cm, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem,

7.

Potwierdzenie spełnienia wymagań o których mowa w art. 90 ust.5 ustawy Prawo o ruchu drogowym lub kserokopii posiadanego prawa jazdy,

8.

Dowód osobisty lub dowód tymczasowy albo paszport wraz z zaświadczeniem o aktualnym miejscu zameldowania.

 

Forma załatwiania:

 

1.

Wniosek składa się do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego,

 

2.

Sprawdzenie dokumentów w oparciu o akta ewidencyjne kierowców, w przypadku pozytywnej weryfikacji dokumentów wniosek w terminie nie dłuższym niż dwa dni od dnia otrzymania z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego przekazuje się producentowi tj. PWPW S.A. w Warszawie,

3.

Wydanie stronie prawa jazdy.

 

Przewidywany termin wydania dokumentu:

 

O      Do 30 dni roboczych.

 

 

Podstawa prawna:

 

O      Art. 90 ustawy - Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r. ( Dz. U. Nr 58 poz. 515 z dnia 07 marca 2003r. tekst jednolity ),

O      § 5 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001r. ( Dz. U. Nr 150, poz. 1680 ),

O      Ustawa z dnia 24 lipca 2002r. o zmianie ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 135, poz. 1143).

 

Uwagi:

 

 

1.

Wnioskodawca odbiera osobiście uprawnienia do kierowania pojazdami po okazaniu dowodu osobistego i zwrocie "starego" prawa jazdy,

 

2.

Prawo jazdy, na prośbę wnioskodawcy można przesłać za pośrednictwem poczty, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru jeżeli dotychczasowe prawo jazdy wnioskodawca pozostawił wraz ze składanym wnioskiem i zostały uregulowane opłaty za wydanie tego dokumentu,

3.

Inna osoba może odebrać prawo jazdy wnioskodawcy po przedłożeniu:

-          dowodu osobistego i prawa jazdy wnioskodawcy,

-          pełnomocnictwa do odbioru prawa jazdy,

-         swojego dokumentu tożsamości,

4.

Przy odbiorze nowego dokumentu należy zwrócić poprzednie prawo jazdy.

 

 

- OD OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O WYDANIE WTÓRNIKA  PRAWA JAZDY LUB POZWOLENIA

 

 

Dokumenty od wnioskodawcy (strony):

 

1.

Wniosek o wydanie prawa jazdy (wzór – załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001r. poz. 1680),

2.

Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami danej kategorii (jeśli jest wymagane),

3.

Dowód uiszczenia opłaty (70zł. + 5zł  podanie oraz 0,50zł. za każdy załącznik),

4.

Wyraźna fotografia o wymiarach 3,5x 4.5 cm, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem,

5.

Kserokopia posiadanego prawa jazdy  (w przypadku zniszczenia lub zmiany nazwiska, adresu, terminu badań lekarskich),

6.

Dowód osobisty lub dowód tymczasowy albo paszport wraz z zaświadczeniem o aktualnym miejscu zameldowania.

 

Forma załatwiania:

 

 

1.

Wniosek składa się do organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się lub, w uzasadnionych przypadkach, na miejsce czasowego pobytu,

 

2.

Sprawdzenie złożonych dokumentów w oparciu o akta ewidencyjne kierowców, w przypadku pozytywnej weryfikacji dokumentów wniosek w terminie nie dłuższym niż dwa dni od dnia otrzymania przekazuje się producentowi tj. PWPW S.A. w Warszawie,

3.

Wydanie stronie prawa jazdy.

 

Przewidywany termin wydania dokumentu:

 

O      Do 30 dni roboczych.

 

Podstawa prawna:

 

O      Art. 98 ust 1 i 2 ustawy - Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r. ( Dz. U. Nr 58 poz. 515 z dnia 07 marca 2003r. tekst jednolity ),

O      § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001r. ( Dz. U. Nr 150, poz. 1680 ),

O      Ustawa z dnia 24 lipca 2002r. o zmianie ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 135, poz. 1143).

 

Uwagi:

 

 

1.

Wnioskodawca odbiera osobiście uprawnienia do kierowania pojazdami po okazaniu dowodu osobistego i zwrocie "starego" prawa jazdy, (nie dotyczy utraty dokumentu prawa jazdy),

 

2.

Prawo jazdy, na prośbę wnioskodawcy można przesłać za pośrednictwem poczty, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru jeżeli dotychczasowe prawo jazdy wnioskodawca pozostawił wraz ze składanym wnioskiem, (nie dotyczy utraty dokumentu prawa jazdy),

 

 

3.

Inna osoba może odebrać prawo jazdy wnioskodawcy po przedłożeniu:

-          dowodu osobistego i prawa jazdy wnioskodawcy, (nie dotyczy utraty dokumentu prawa jazdy),

-          pełnomocnictwa do odbioru prawa jazdy,

-         swojego dokumentu tożsamości,

4.

Przy odbiorze nowego dokumentu należy zwrócić poprzednie prawo jazdy (w przypadku zniszczenia lub zmiany nazwiska, adresu, terminu badań lekarskich).

 

- OD OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O WYMIANĘ WOJSKOWEGO DOKUMENTU STWIERDZAJĄCEGO UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDEM

 

Dokumenty od wnioskodawcy (strony):

 

1.

Wniosek o wydanie prawa jazdy (wzór – załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001r. poz. 1680),

2.

Dowód uiszczenia opłaty (70zł. + 5zł  podanie oraz 0,50zł. za każdy załącznik),

3.

Wyraźna fotografia o wymiarach 3,5x 4.5 cm, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem,  

4.

Dowód osobisty lub dowód tymczasowy albo paszport wraz z zaświadczeniem o aktualnym miejscu zameldowania.

 

Forma załatwiania:

 

 

1.

Wniosek składa się do organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się lub, w uzasadnionych przypadkach, na miejsce czasowego pobytu,

 

2.

Sprawdzenie złożonych dokumentów w oparciu o akta ewidencyjne kierowców, w przypadku pozytywnej weryfikacji dokumentów wniosek w terminie nie dłuższym niż dwa dni od dnia otrzymania przekazuje się producentowi tj. PWPW S.A. w Warszawie,

3.

Wydanie stronie prawa jazdy.

 

Przewidywany termin wydania dokumentu:

 

O      Do 30 dni roboczych.

 

Podstawa prawna:

 

O      Art., 97 ust. 1 i 3b ustawy - Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r. ( Dz. U. Nr 58 poz. 515 z dnia 07 marca 2003r. tekst jednolity ),

O      § 5 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001r. ( Dz. U. Nr 150, poz. 1680 ),

O      Ustawa z dnia 24 lipca 2002r. o zmianie ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 135, poz. 1143).

 

Uwagi:

 

 

1.

Wnioskodawca odbiera osobiście uprawnienia do kierowania pojazdami po okazaniu dowodu osobistego i zwrocie wojskowego pozwolenia do kierowania pojazdami,

 

2.

Prawo jazdy, na prośbę wnioskodawcy można przesłać za pośrednictwem poczty, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru jeżeli dotychczasowe pozwolenie wojskowe do kierowania pojazdami wnioskodawca pozostawił wraz ze składanym wnioskiem,

3.

Inna osoba może odebrać prawo jazdy wnioskodawcy po przedłożeniu:

-          dowodu osobistego i pozwolenia wojskowego wnioskodawcy,

-          pełnomocnictwa do odbioru prawa jazdy,

-         swojego dokumentu tożsamości,

4.

Przy odbiorze nowego dokumentu należy zwrócić poprzednie pozwolenie do kierowania pojazdami.

 

- OD OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O WYMIANĘ PRAWA JAZDY WYDANEGO ZAGRANICĄ PRZEZ PAŃSTWO–STRONĘ KONWENCJI O RUCHU DROGOWYM LUB ODPOWIADAJACEGO WZOROWI PRAWA JAZDY OKREŚLONEMU W TYCH KONWENCJACH

 

Dokumenty od wnioskodawcy (strony):

 

1.

Wniosek o wydanie prawa jazdy (wzór – załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001r. poz. 1680),

2.

Dowód uiszczenia opłaty (70zł. + 5zł  podanie oraz 0,50zł. za każdy załącznik),

3.

Wyraźna fotografia o wymiarach 3,5x 4.5 cm, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem,

4.

Kserokopia posiadanego prawa jazdy,

5.

Dowód osobisty lub dowód tymczasowy albo paszport wraz z zaświadczeniem o aktualnym miejscu zameldowania,

 

Forma załatwiania:

 

 

1.

Wniosek składa się do organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się lub, w uzasadnionych przypadkach, na miejsce czasowego pobytu,

 

2.

Sprawdzenie złożonych dokumentów w oparciu o akta ewidencyjne kierowców, w przypadku pozytywnej weryfikacji dokumentów wniosek w terminie nie dłuższym niż dwa dni od dnia otrzymania przekazuje się producentowi tj. PWPW S.A. w Warszawie,

3.

Wydanie stronie prawa jazdy.

 

Przewidywany termin wydania dokumentu:

 

O      Do 30 dni roboczych.

 

Podstawa prawna:

 

O      Art. 94 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r. ( Dz. U. Nr 58 poz. 515 z dnia 07 marca 2003r. tekst jednolity ),

O      § 5 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001r. ( Dz. U. Nr 150, poz. 1680 ),

O      Ustawa z dnia 24 lipca 2002r. o zmianie ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 135, poz. 1143).

 

Uwagi:

 

 

1.

Wnioskodawca odbiera osobiście uprawnienia do kierowania pojazdami po okazaniu dowodu osobistego i zwrocie zagranicznego prawa jazdy,

 

2.

Prawo jazdy, na prośbę wnioskodawcy można przesłać za pośrednictwem poczty, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru jeżeli dotychczasowe prawo jazdy wnioskodawca pozostawił wraz ze składanym wnioskiem,

3.

Inna osoba może odebrać prawo jazdy wnioskodawcy po przedłożeniu:

-          dowodu osobistego i zagranicznego prawa jazdy wnioskodawcy,

-          pełnomocnictwa do odbioru prawa jazdy,

-         swojego dokumentu tożsamości,

4.

Przy odbiorze nowego dokumentu należy zwrócić poprzednie prawo jazdy.

 

- OD OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O WYMIANĘ PRAWA JAZDY WYDANEGO ZAGRANICĄ PRZEZ PAŃSTWO–STRONĘ NIE OKREŚLONEGO W KONWENCJI O RUCHU DROGOWYM (ZA POŚREDNICTWEM WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO)

 

Dokumenty od wnioskodawcy (strony):

 

1.

Wniosek o wydanie prawa jazdy (wzór – załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001r. poz. 1680),

2.

Dowód uiszczenia opłaty (70zł. + 5zł  podanie oraz 0,50zł. za każdy załącznik),

3.

Wyraźna fotografia o wymiarach 3,5x 4.5 cm, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem,

4.

Kserokopia posiadanego prawa jazdy,

5.

Uwierzytelnione tłumaczenie prawa jazdy (przez tłumacza przysięgłego),

6.

Dowód osobisty lub dowód tymczasowy albo paszport wraz z zaświadczeniem o aktualnym miejscu zameldowania.

 

Forma załatwiania:

 

1.

Wniosek składa się do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego,

 

2.

Sprawdzenie złożonych dokumentów w oparciu o akta ewidencyjne kierowców, w przypadku pozytywnej weryfikacji dokumentów wniosek w terminie nie dłuższym niż dwa dni od dnia otrzymania przekazuje się producentowi tj. PWPW S.A. w Warszawie,

3.

Wydanie stronie prawa jazdy.

 

 

Przewidywany termin wydania dokumentu:

 

O      Do 30 dni roboczych.

 

Podstawa prawna:

 

O      Art. 94 ust. 2 ustawy - Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r. ( Dz. U. Nr 58 poz. 515 z dnia 07 marca 2003r. tekst jednolity ),

O      § 5 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001r. ( Dz. U. Nr 150, poz. 1680 ),

O      Ustawa z dnia 24 lipca 2002r. o zmianie ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 135, poz. 1143).

 

Uwagi:

 

 

1.

Wnioskodawca odbiera osobiście uprawnienia do kierowania pojazdami po okazaniu dowodu osobistego i zwrocie zagranicznego prawa jazdy,

 

2.

Prawo jazdy, na prośbę wnioskodawcy można przesłać za pośrednictwem poczty, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru jeżeli dotychczasowe prawo jazdy wnioskodawca pozostawił wraz ze składanym wnioskiem,

3.

Inna osoba może odebrać prawo jazdy wnioskodawcy po przedłożeniu:

-          dowodu osobistego i zagranicznego prawa jazdy wnioskodawcy,

-          pełnomocnictwa do odbioru prawa jazdy,

-         swojego dokumentu tożsamości,

4.

Przy odbiorze nowego dokumentu należy zwrócić poprzednie prawo jazdy.

 

 

- OD OSOBY PODLEGAJACEJ KONTROLNEMU SPRAWDZENIU KWALIFIKACJI W TRYBIE art. 114 ust. 1 pkt 1 lit. b (DOTYCZY WNIOSKU KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI W RAZIE PRZEKROCZENIA 24 PUNKTÓW OTRZYMANYCH NA PODSTAWIE art. 130 ust. 1) USTAWY ZA POŚREDNICTWEM WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO

 

Dokumenty od wnioskodawcy (strony):

 

1.

Wniosek o wydanie prawa jazdy (wzór – załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001r. poz. 1680),

2.

Skierowania wydanego przez organ,

3.

Opłata skarbowa za wniosek 5zł,

4.

Dowód osobisty lub dowód tymczasowy albo paszport wraz z zaświadczeniem o aktualnym miejscu zameldowania.

 

Forma załatwiania:

 

 

1.

Wniosek wraz ze skierowaniem składa się do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego po otrzymaniu z Wydziału Komunikacji,

 

2.

Sprawdzenie złożonych dokumentów w oparciu o akta ewidencyjne kierowców, w przypadku pozytywnej weryfikacji dokumentów wniosek w terminie nie dłuższym niż dwa dni od dnia otrzymania przekazuje się producentowi tj. PWPW S.A. w Warszawie na wniosek strony,

3.

Wydanie stronie prawa jazdy.

 

Przewidywany termin wydania dokumentu:

 

O      Do 30 dni roboczych na wniosek strony.

 

Podstawa prawna:

 

O      Art. 114 ust. 1 pkt 1b ustawy - Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r. ( Dz. U. Nr 58 poz. 515 z dnia 07 marca 2003r. tekst jednolity ),

O      § 5 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001r. ( Dz. U. Nr 150, poz. 1680 ),

O      Ustawa z dnia 24 lipca 2002r. o zmianie ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 135, poz. 1143).

 

Uwagi:

 

 

1.

Wnioskodawca odbiera osobiście uprawnienia do kierowania pojazdami po okazaniu dowodu osobistego,

 

2.

Nowo wyprodukowane prawo jazdy, na prośbę wnioskodawcy można przesłać za pośrednictwem poczty, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru jeżeli dotychczasowe prawo jazdy wnioskodawca pozostawił wraz ze składanym wnioskiem,

3.

Inna osoba może odebrać prawo jazdy wnioskodawcy po przedłożeniu:

-          dowodu osobistego wnioskodawcy,

-          pełnomocnictwa do odbioru prawa jazdy,

-         swojego dokumentu tożsamości,

4.

Przy odbiorze nowego dokumentu należy zwrócić poprzednie prawo jazdy.

 

 

 - OD OSOBY PODLEGAJACEJ KONTROLNEMU SPRAWDZENIU KWALIFIKACJI W TRYBIE art. 114 ust. 1 pkt 2 ( PRZYWRÓCENIE UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDEM COFNIĘTEGO NA OKRES PRZEKRACZAJĄCY 1 ROK LUB W ZWIĄZKU Z UTRATĄKWALIFIKACJI, ZWROT ZATRZYMANEGO PRAWA JAZDY KTÓREGO BYŁA POZBAWIONA NA OKRES PRZEKRACZAJĄCY 1 ROK) USTAWY ZA POŚREDNICTWEM WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO

 

Dokumenty od wnioskodawcy (strony):

 

1.

Wniosek o wydanie prawa jazdy (wzór – załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001r. poz. 1680),

2.

Zaświadczenie wydane przez organ,

3.

Opłata skarbowa za wniosek 5zł,

4.

Dowód osobisty lub dowód tymczasowy albo paszport wraz z zaświadczeniem o aktualnym miejscu zameldowania.

 

Forma załatwiania:

 

 

1.

Wniosek wraz ze zaświadczeniem składa się do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego po otrzymaniu z Wydziału Komunikacji,

 

2.

Sprawdzenie złożonych dokumentów w oparciu o akta ewidencyjne kierowców, w przypadku pozytywnej weryfikacji dokumentów wniosek w terminie nie dłuższym niż dwa dni od dnia otrzymania przekazuje się producentowi tj. PWPW S.A. w Warszawie – na wniosek strony,

3.

Wydanie stronie prawo jazdy.

 

Przewidywany termin wydania dokumentu:

 

O      Do 30 dni roboczych – na wniosek strony.

 

Podstawa prawna:

 

O      Art. 114 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r.        ( Dz. U. Nr 58 poz. 515 z dnia 07 marca 2003r. tekst jednolity ),

O      § 5 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001r. ( Dz. U. Nr 150, poz. 1680 ),

O      Ustawa z dnia 24 lipca 2002r. o zmianie ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 135, poz. 1143).

 

Uwagi:

 

 

1.

Wnioskodawca odbiera osobiście uprawnienia do kierowania pojazdami po okazaniu dowodu osobistego,

 

2.

Nowo wyprodukowane prawo jazdy i, na prośbę wnioskodawcy można przesłać za pośrednictwem poczty, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru jeżeli dotychczasowe prawo jazdy wnioskodawca pozostawił wraz ze składanym wnioskiem,

3.

Inna osoba może odebrać prawo jazdy wnioskodawcy po przedłożeniu:

-          dowodu osobistego  wnioskodawcy,

-          pełnomocnictwa do odbioru prawa jazdy,

-         swojego dokumentu tożsamości,

4.

Przy odbiorze nowego dokumentu należy zwrócić poprzednie prawo jazdy.

 

 - OD OSOBY MAJĄCEJ ZAKAZ NA OKRES NIE PRZEKRACZAJĄCY 1 ROKU – ZWROT ZATRZYMANEGO PRAWA JAZDY LUB PRZYWRÓCENIE COFNIĘTEGO UPRAWNIENIA

 

Dokumenty od wnioskodawcy (strony):

 

1.

Wniosek o wydanie prawa jazdy (wzór – załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001r. poz. 1680),

2.

Opłata skarbowa 5zł,

3.

Dowód osobisty lub dowód tymczasowy albo paszport wraz z zaświadczeniem o aktualnym miejscu zameldowania,

 

Forma załatwiania:

 

 

1.

Wniosek składa się do organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się lub, w uzasadnionych przypadkach, na miejsce czasowego pobytu,

2.

Wydanie stronie prawa jazdy.

 

Podstawa prawna:

 

O      Art. 138 ust. 2 ustawy - Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r. ( Dz. U. Nr 58 poz. 515 z dnia 07 marca 2003r. tekst jednolity ),

O      § 5 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001r. ( Dz. U. Nr 150, poz. 1680 ),

O      Ustawa z dnia 24 lipca 2002r. o zmianie ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 135, poz. 1143).

 

Uwagi:

 

 

1.

Wnioskodawca odbiera osobiście uprawnienia do kierowania pojazdami po okazaniu dowodu osobistego,

 

2.

Prawo jazdy, na prośbę wnioskodawcy można przesłać za pośrednictwem poczty, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

3.

Inna osoba może odebrać prawo jazdy wnioskodawcy po przedłożeniu:

-          dowodu osobistego wnioskodawcy,

-          pełnomocnictwa do odbioru prawa jazdy,

-         swojego dokumentu tożsamości.

 

 

 - WYMIANA PRAWA JAZDY z art. 150 USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM

 

Dokumenty od wnioskodawcy (strony):

 

 

1.

Wniosek o wydanie prawa jazdy (wzór – załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001r. poz. 1680),

2.

Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami danej kategorii (jeśli jest wymagane),

3.

Dowód uiszczenia opłaty (70zł. + 5zł  podanie oraz 0,50zł. za każdy załącznik),

4.

Wyraźna fotografia o wymiarach 3,5x 4.5 cm, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem,  

5.

Kserokopia posiadanego prawa jazdy,

6.

Dowód osobisty lub dowód tymczasowy albo paszport wraz z zaświadczeniem o aktualnym miejscu zameldowania.

 

Forma załatwiania:

 

 

1.

Wniosek składa się do organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się lub, w uzasadnionych przypadkach, na miejsce czasowego pobytu,

 

2.

Sprawdzenie złożonych dokumentów w oparciu o akta ewidencyjne kierowców, w przypadku pozytywnej weryfikacji dokumentów wniosek w terminie nie dłuższym niż dwa dni od dnia otrzymania przekazuje się producentowi tj. PWPW S.A. w Warszawie,

3.

Wydanie stronie prawa jazdy.

 

Przewidywany termin wydania dokumentu:

 

O      Do 30 dni roboczych.

 

Podstawa prawna:

 

O      Art. 150 ustawy - Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r. ( Dz. U. Nr 58 poz. 515 z dnia 07 marca 2003r. tekst jednolity ),

O      Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001r. ( Dz. U. Nr 150, poz. 1680 ),

O      Ustawa z dnia 24 lipca 2002r. o zmianie ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 135, poz. 1143),

O      § 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie wymiany prawa jazdy (Dz. U.  Nr 69, poz. 640 z późniejszymi zmianami).

 

Uwagi:

 

 

1.

Wnioskodawca odbiera osobiście uprawnienia do kierowania pojazdami po okazaniu dowodu osobistego i zwrocie "starego" prawa jazdy,

 

2.

Prawo jazdy, na prośbę wnioskodawcy można przesłać za pośrednictwem poczty, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru jeżeli dotychczasowe prawo jazdy wnioskodawca pozostawił wraz ze składanym wnioskiem,

3.

Inna osoba może odebrać prawo jazdy wnioskodawcy po przedłożeniu:

-          dowodu osobistego i prawo jazdy wnioskodawcy,

-          pełnomocnictwa do odbioru prawa jazdy,

-         swojego dokumentu tożsamości,

4.

Prawa jazdy wydane do 30 czerwca 1999r: podlegają wymianie na wniosek strony. Dla przypomnienia podajemy terminy wymiany starych praw jazdy:

-          prawa jazdy wydane między 1 stycznia 1984r. a 30 kwietnia 1993r. tracą ważność 31 grudnia 2004r.,

-         prawa jazdy wydane między 1 maja 1993r. a 30 kwietnia 1999r. tracą ważność 30 czerwca 2006r.,

5.

Przy odbiorze nowego dokumentu należy zwrócić poprzednie prawo jazdy.

 

- WYDANIE PRAWA JAZDY MIĘDZYNARODOWEGO

 

Dokumenty od wnioskodawcy (strony):

 

1.

Wniosek o wydanie prawa jazdy (wzór – załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001r. poz. 1680),

2.

Dowód uiszczenia opłaty (25zł. + 5zł  podanie oraz 0,50zł. za każdy załącznik),

3.

Wyraźna fotografia o wymiarach 3,5x 4.5 cm, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem,  

4.

Kserokopia posiadanego prawa jazdy,

5.

Dowód osobisty lub dowód tymczasowy albo paszport wraz z zaświadczeniem o aktualnym miejscu zameldowania.

 

Forma załatwiania:

 

1.

Wniosek można złożyć do każdego starosty,

 

2.

Sprawdzenie złożonych dokumentów w oparciu o akta ewidencyjne kierowców, w przypadku pozytywnej weryfikacji dokumentów międzynarodowe prawo jazdy wydaje się w terminie nie dłuższym niż trzy dni od dnia otrzymania wymaganych dokumentów,

3.

Wydanie stronie prawa jazdy.

 

Przewidywany termin wydania dokumentu:

 

O      Około 3 dni roboczych.

 

Podstawa prawna:

 

O      Art. 93 ustawy - Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r. ( Dz. U. Nr 58 poz. 515 z dnia 07 marca 2003r. tekst jednolity ),

O      § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001r. ( Dz. U. Nr 150, poz. 1680 ),

O      Ustawa z dnia 24 lipca 2002r. o zmianie ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 135, poz. 1143),

O      Art. 41 ust 5 Konwencji o ruchu drogowym z 8 listopada 1968r. (Dz. U. Nr 5, poz. 40 z 1988r. ze zmianami).

 

Uwagi:

 

 

1.

Wnioskodawca odbiera osobiście międzynarodowe prawo jazdy po okazaniu dowodu osobistego i zwrocie "starego" międzynarodowego prawa jazdy (jeśli było wydane),

 

2.

Międzynarodowe prawo jazdy, na prośbę wnioskodawcy można przesłać za pośrednictwem poczty, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

3.

Inna osoba może odebrać międzynarodowe prawo jazdy wnioskodawcy po przedłożeniu:

-          dowodu osobistego i międzynarodowego prawo jazdy wnioskodawcy jeśli było wydane,

-          pełnomocnictwa do odbioru międzynarodowego  prawa jazdy,

-         swojego dokumentu tożsamości,

4.

Przy odbiorze nowego dokumentu należy zwrócić poprzednie prawo jazdy.


Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2001-12-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2004-02-18
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.