Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPrezydent Miasta Leszna og??asza II przetarg ustny nieograniczony na sprzeda?? lokalu mieszkalnego nr 3, po??. w Lesznie przy ul.Kr??lowej Jadwigi 3 wraz z udzia??em w cz???ciach wsp??lnych budynku i prawie w??asno??ci u??amkowej cz???ci gruntu.

Data publikacji: ---
Termin sk??adania ofert: ---

1. Lokalizacja: Leszno, ul. Królowej Jadwigi 3, lokal mieszkalny nr 3

2. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów: jednocześnie ze sprzedażą lokalu mieszkalnego sprzedawany jest udział w częściach wspólnych elementów budynku i prawie własności ułamkowej części gruntu wynoszący 7348/24940 części w działce nr 108/2 na arkuszu mapy 17 o powierzchni 0,0910 ha, księga wieczysta nr PO1L/00024219/2.

3. Opis nieruchomości: samodzielny lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 66,23 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi o powierzchni 7,25 m2. Lokal składa się z 3 pokoi, kuchni i przedpokoju wraz z pomieszczeniami przynależnymi: pomieszczenie piwnicze i WC na półpiętrze budynku. Ogrzewanie piecowe. Nieruchomość lokalowa usytuowana jest na I piętrze w budynku 3-kondygnacyjnym wybudowanym w technologii tradycyjnej. Budynek wyposażony jest w instalacje wodno-kanalizacyjną, elektryczną, odgromową, telefoniczną, RTV-kablową domofon.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z Uchwałą Nr XVII/247/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 5 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie centrum Leszna, nieruchomość położona jest w jednostce 78MW/U stanowiącej teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.
Nabywca lokalu mieszkalnego zobowiązany będzie do wnoszenia opłat za lokal na konto Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Królowej Jadwigi 3 w Lesznie (opłata składa się z funduszu remontowego i eksploatacyjnego).
Lokal mieszkalny znajdujący się w budynku na przedmiotowej nieruchomości jest wynajmowany. Nabywca nieruchomości wstąpi w stosunek najmu w miejsce zbywcy zgodnie z art. 678 kodeksu cywilnego. Miasto Leszno zobowiązuje się zapewnić najemcy lokalu mieszkalnego lokal zamienny w terminie 8 miesięcy od daty zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Najemca lokalu mieszkalnego zobowiązany będą opuścić zajmowany obecnie lokal w terminie 30 dni od daty udostępnienia lokalu zamiennego. Do tego czasu warunki i zasady dotychczasowej umowy najmu lokalu mieszkalnego pozostaną niezmienione.

5. Termin i miejsce przetargu: 20 stycznia 2016 r., godz. 10:00,. sala konferencyjna na parterze w budynku Wydziału Promocji i Rozwoju Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21a.

6. Cena wywoławcza lokalu wraz z prawem własności ułamkowej części gruntu wynosi: 110.299,00 zł.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie przed zawarciem umowy notarialnej, nie później niż w dniu zawarcia umowy.

7. Wysokość i termin wniesienia wadium: wadium 22.000,00 zł wymagalne na koncie Urzędu Miasta Leszna nr: 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 PKO BP S.A. I O/Leszno do dnia 14 stycznia 2016 r.

8. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: w przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w oznaczonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

9. Warunki dodatkowe: uczestnicy przetargu winni posiadać dowód osobisty, dowód wpłaty wadium, wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS, NIP i zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości. Cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Termin I przetargu:  25.11.2015 r.
Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Z regulaminem przetargu można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, pok. nr 14 - 18, telefon 65/ 529-82-11, 65/ 529-82-13.


Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: 46
Opublikowany dnia: 2015-10-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-12-03
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2015-10-14 wprowadzona przez: 46
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.