Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plOBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA LESZNA

GK-O.6220.17.2014 Leszno, dnia 21 sierpnia 2015 roku


OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 1235 ze zmianami)

z a w i a d a m i a m

o wszczęciu na wniosek firmy Spinko Sp. z .o.o., ul. Okrężna 20 w Lesznie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie parku maszynowego odlewni metali nieżelaznych” - zlokalizowanego w Lesznie przy ul. Okrężnej 20.
Organem właściwym do wydania decyzji środowiskowej oraz rozpatrywania uwag
i wniosków w przedmiotowej sprawie jest Prezydent Miasta Leszna, natomiast organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do dokonania uzgodnienia lub wydania opinii są : Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie.
Jednocześnie informuję, że w dniu 6 lutego 2015 roku pismem o sygnaturze
ON.NS-72/9/1-11/15 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie wydał opinię
w przedmiotowej sprawie oraz pismem z dnia 31 lipca 2015 roku o sygnaturze
WOO-I.4242.9.2015.ES.11 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wydał postanowienie określając warunki ww. przedsięwzięcia.
Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w tym z raportem oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, oraz składać uwagi i wnioski w terminie od 21.08.2015-10.09.2015 r.
w godzinach urzędowania tj. od godz. 7.30 – 15.30, w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Leszna – Leszno, ul. Wałowa 5, pokój nr 23, II piętro.


Prezydent Miasta Leszna
Łukasz Borowiak


Autor informacji: Anna Pawlak
Informację wprowadził: 72
Opublikowany dnia: 2015-08-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-08-21
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.