Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPrezydent Miasta Leszna og??asza I przetarg ustny nieograniczony na sprzeda?? nieruchomo??ci gruntowych niezabudowanych, po??.w Lesznie przy ul.Belgijskiej oraz alei 21 Pa??dziernika (przeznaczonych pod zabudow? mieszkaniow? jednorodzinn? szeregow?).

Data publikacji: ---
Termin sk??adania ofert: ---

1. Lokalizacja: Leszno, ul. Belgijska oraz aleja 21 Października.

2. Opis nieruchomości: nieruchomości gruntowe niezabudowane, porośnięte trawą oraz samosiejkami drzew i krzewów. Dz.nr 27/4 i 18/29 to działki narożne. Usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości jest możliwe po uzyskaniu zezwolenia Prezydenta Miasta Leszna, zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody. Przez działki przy alei 21 Października przebiega sieć energetyczna eW. Na rzecz właściciela sieci ustanowiona zostanie nieodpłatna służebność przesyłu.

3. Oznaczenie ewidencyjne nieruchomości, ceny wywoławcze netto i kwoty wadium:
Nieruchomości zapisane w KW nr PO1L/00023041/6 na arkuszu mapy nr 31, stanowią działki ewidencyjne numer:

1)  dz. nr  27/4  o pow. 555 m2  - cena wywoławcza netto: 82.000,00 zł  - wadium: 16.000,00 zł, ul. Belgijska - 79MN 
2)  dz. nr  27/6  o pow. 495 m2  - cena wywoławcza netto: 73.000,00 zł  - wadium: 14.500,00 zł, ul. Belgijska - 79 MN  
3)  dz. nr  27/8  o pow. 494 m2  - cena wywoławcza netto: 73.000,00 zł  - wadium: 14.400,00 zł, ul. Belgijska - 79 MN
4)  dz. nr 27/10  o pow. 494 m2  - cena wywoławcza netto: 73.000,00 zł  - wadium: 14.300,00 zł, ul.Bejgijska - 79 MN
5)  dz. nr 18/29  o pow. 661 m2  - cena wywoławcza netto: 95.400,00 zł  - wadium: 19.000,00 zł, aleja 21 Października - 74MN
6)  dz. nr 18/28  o pow. 423 m2  - cena wywoławcza netto: 61.400,00 zł  - wadium: 12.200,00 zł, aleja 21 Października - 74 MN
7)  dz. nr 18/27  o pow. 429 m2  - cena wywoławcza netto: 62.300,00 zł  - wadium: 12.400,00 zł, aleja 21 Października - 74 MN
8)  dz. nr 18/26  o pow. 436 m2  - cena wywoławcza netto: 63.300,00 zł  - wadium: 12.600,00 zł, aleja 21 Października.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23%. Cena za nieruchomość wraz z podatkiem VAT podlega zapłacie przed zawarciem umowy notarialnej.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z zapisem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (Uchwałą Nr XXXIII/485/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19.12.2013r.) przedmiotowe nieruchomości, położone są w jednostce strukturalnej 79MN (działki przy ul.Belgijskiej) oraz 74MN (działki przy alei 21 Października) i są przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną szeregową.

5. Termin zagospodarowania nieruchomości: zakończenie zabudowy, za którą uważa się wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym, winno nastąpić w ciągu 4 lat. W przypadku braku zabudowy Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w ciągu 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego.

6. Termin i miejsce przetargu:  2 września 2015 r., godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15 – sala konferencyjna - parter.

7. Termin wniesienia wadium: wadium wymagalne na koncie Urzędu Miasta Leszna nr: 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 PKO BP S.A. I O/Leszno do dnia 27 sierpnia 2015 r.

8. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: w przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w oznaczonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

9. Warunki dodatkowe: uczestnicy przetargu winni posiadać dowód osobisty, dowód wpłaty wadium, wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS, NIP i zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości. Cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Z regulaminem przetargu można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, pok. nr 16, telefon 65/ 529-82-13.


Zdjęcia dołączone:

  

Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: 46
Opublikowany dnia: 2015-07-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-07-23
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.