Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPrezydent Miasta Leszna og??asza I przetarg ustny ograniczony na sprzeda?? nieruchomo??ci gruntowych, po??. w Lesznie przy ul.Kurkowej i Grzybowej, przeznaczonych na popraw? warunk??w zagospodarowania dla w??a??cicieli nieruchomo??ci przyleg??ych.

Data publikacji: ---
Termin sk??adania ofert: ---

1. Lokalizacja: Leszno, ul. Kurkowa, Grzybowa.

2. Opis nieruchomości: nieruchomości gruntowe niezabudowane, nieogrodzone, niezagospodarowane, porośnięte trawą, wymagające uporządkowania.

3. Oznaczenie ewidencyjne nieruchomości, ceny wywoławcze netto i kwoty wadium:
Nieruchomości na arkuszu mapy nr 24, stanowią działki ewidencyjne numer:

1) dz nr  5/120, 22/12 o łącznej pow.  260 m2,  ul.Kurkowa, KW nr PO1L/00043351/8, PO1L/00023051/9 -cena wywoławcza netto: 37.300,00 zł  - wadium: 7.000,00 zł,

2) dz. nr 5/119, 22/13 o łącznej pow.  154 m2,  ul.Grzybowa, KW nr PO1L/00043351/8, PO1L/00023051/9 -cena wywoławcza netto:  22.300,00 zł - wadium: 4.000,00 zł.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23%. Cena za nieruchomość wraz z podatkiem VAT podlega zapłacie przed zawarciem umowy notarialnej.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Osieckiej, Kąkolewskiej i torów PKP w Lesznie zatwierdzonego Uchwałą Nr VIII/71/2003 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 kwietnia 2003r., przedmiotowe nieruchomości położone są na terenie jednostki strukturalnej Mj i są przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

5. Nieruchomości z uwagi na kształt i położenie nie mogą być zagospodarowana jako samodzielne nieruchomości, dlatego przeznaczone są do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania dla właścicieli nieruchomości przyległych, określonych w KW nr: PO1L/00058663/6, PO1L/00057900/3, PO1L/00061845/0.

W przetargu mogą brać udział osoby, które zgłoszą uczestnictwo poprzez:

1) złożenie pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu do dnia 13 sierpnia 2015 r. w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Leszna, Aleje Jana Pawła II 21, pok. nr 16 (I piętro).
Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu powinno zawierać:
a) imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
b) datę sporządzenia zgłoszenia,
c) dowód potwierdzający, iż oferent jest właścicielem nieruchomości przyległej (akt notarialny, odpis księgi wieczystej),
d) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
e) kopię dowodu wpłaty wadium.

2) wpłacenie wadium - wymagalne na koncie Urzędu Miasta Leszna nr: 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 PKO BP S.A. I O/Leszno do dnia 13 sierpnia 2015 r.

Komisja przetargowa sprawdzi, czy oferenci spełniają warunki przetargowe i kwalifikuje ich do uczestnictwa w przetargu wywieszając listę osób zakwalifikowanych w siedzibie Urzędu Miasta Leszna przy Al.Jana Pawła II nr 21 (tablica WGN na I piętrze) w dniu 14 sierpnia 2015r.

6. Termin i miejsce przetargu: 18 sierpnia 2015 r., godz. 10:00, sala konferencyjna na parterze w budynku Wydziału Promocji i Rozwoju Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21a.

7. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: w przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości lub użytkownik wieczysty nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w oznaczonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

8. Warunki dodatkowe: uczestnicy przetargu winni posiadać dowód osobisty, dowód wpłaty wadium, wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS, NIP i zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości. Cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Z regulaminem przetargu można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, pok. nr 16, telefon 65/ 529-82-11, 65/ 529-82-13.


Zdjęcia dołączone:

 

Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: 46
Opublikowany dnia: 2015-07-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-07-16
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.