Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plNAB??R ZAKO??CZONY.Praca - stanowisko ds. kadr i szkole?? w Biurze Kadr i P??ac. Wa??ne do dnia 20 lipca 2015 r. do godz. 15:00.

Numer dokumentu: 19/2015
Rok: 2015


URZĄD MIASTA LESZNA
ul. K. Karasia 15, 64-100 Leszno
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:

ds. kadr i szkoleń
w Biurze Kadr i Płac


1. Wymagania niezbędne od kandydatów:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia,
e) wykształcenie wyższe administracyjne lub ekonomiczne,
f) staż pracy w administracji publicznej,
g) znajomość ustaw: Kodeks pracy, o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym,
o pracownikach samorządowych, oraz rozporządzeń: w sprawie praktycznej nauki zawodu, w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy, w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych,
h) dobra znajomość obsługi komputera – pakiet MS Office.

2. Wymagania dodatkowe od kandydatów:
a) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
b) znajomość obsługi programów kadrowo-płacowych,
c) komunikatywność, dokładność, systematyczność, rzetelność, umiejętność pracy w zespole,
d) umiejętność logicznego myślenia oraz korzystania z przepisów.

3. Zadania wykonywane na stanowisku – pracownik będzie odpowiedzialny m.in za: prowadzenie spraw związanych
z: planowaniem i realizacją polityki szkoleniowej, kadrami, naborami na wolne stanowiska urzędnicze
i wolne kierownicze stanowiska urzędnicze, praktykami studenckimi i zawodowymi oraz wolontariatem w Urzędzie. Szczegółowy opis stanowiska pracy można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej.

4. Wymagane dokumenty:
a) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl (dział Dokumenty i informacje – Nabór do pracy – Urząd Miasta w załącznikach do niniejszego ogłoszenia),
b) list motywacyjny,
c) życiorys /CV/,
d) kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie,
e) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy wymieniony w pkt 1 f) – potwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,
f) oświadczenia kandydata: o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl),
g) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych uprawnieniach, kwalifikacjach i umiejętnościach.

5. Warunki pracy na stanowisku:
a) miejsce pracy: Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno,
b) rodzaj wykonywanej pracy: stanowisko urzędnicze,
c) wymiar czasu pracy: pełen etat,
d) data rozpoczęcia pracy: sierpień 2015 r.

Wymagane dokumenty należy składać w Biurze Kadr i Płac Urzędu Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15 lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: dot. naboru – ds. kadr i szkoleń w terminie do dnia 20 lipca 2015 r. do godz. 15.00 (termin dotyczy także ofert przesyłanych pocztą).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, jak również nie będą zawierały wszystkich wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane. Po upływie terminu składania dokumentów Komisja Rekrutacyjna dokona ich oceny formalnej. Kandydaci, którzy nie będą spełniać wymagań niezbędnych nie przechodzą do dalszego etapu rekrutacji.

Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Leszna był wyższy niż 6 %.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.leszno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu – tablica w hollu głównym na parterze budynku przy ul. Kazimierza Karasia 15.

Dokumenty aplikacyjne nie spełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po zakończeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone, natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.


Pliki do pobrania:

Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Autor informacji: Agnieszka Kania
Informację wprowadził: 75
Opublikowany dnia: 2015-07-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-08-06
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.