Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPraca - g????wny specjalista ds. administracji architektoniczno-budowlanej w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa. Wa??ne do dnia 15 czerwca 2015 r. do godz. 15.00.

Numer dokumentu: 14/2015
Rok: 2015


URZĄD MIASTA LESZNA
ul. K. Karasia 15, 64-100 Leszno
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:

główny specjalista ds. administracji architektoniczno-budowlanej
w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa

1. Wymagania niezbędne od kandydatów:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia,
e) wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku prawo,
f) co najmniej 4-letni staż pracy, w tym co najmniej 2 lata na stanowisku związanym z praktyką stosowania prawa,
g) dobra znajomość obsługi komputera – pakiet MS Office, systemy informacji prawnej.

2. Wymagania dodatkowe od kandydatów:
a) doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej,
b) znajomość ustaw: o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o samorządzie gminnym, Kodeks postępowania administracyjnego, o opłacie skarbowej, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o drogach publicznych, o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, o transporcie kolejowym, Prawo ochrony środowiska, o ochronie przyrody, Prawo wodne, o własności lokali, Prawo zamówień publicznych, o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Prawo budowlane, o dostępie do informacji publicznej oraz znajomość planów zagospodarowania przestrzennego Leszna,
c) odpowiedzialność, komunikatywność, umiejętność redagowania pism, umiejętność pracy zespole.

3. Zadania wykonywane na stanowisku - pracownik będzie odpowiedzialny m.in. za realizację zadań z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej, w tym udzielanie pozwoleń na budowę, koordynację działań osób będących pod nadzorem merytorycznym. Szczegółowy opis stanowiska pracy można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej.

4. Wymagane dokumenty:
a) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl (dział Dokumenty i informacje – Nabór do pracy - Urząd Miasta w załącznikach do niniejszego ogłoszenia),
b) list motywacyjny,
c) życiorys /CV/,
d) kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie,
e) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie wymienione w pkt 2 a),
f) oświadczenia kandydata: o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl),
g) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych uprawnieniach, kwalifikacjach i umiejętnościach.

5. Warunki pracy na stanowisku:
a) miejsce pracy: Urząd Miasta Leszna, al. Jana Pawła II 21, 64-100 Leszno,
b) rodzaj wykonywanej pracy: stanowisko urzędnicze,
c) wymiar czasu pracy: pełen etat,
d) data rozpoczęcia pracy: czerwiec lub lipiec 2015 r.

Wymagane dokumenty należy składać w Biurze Kadr i Płac Urzędu Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15 lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: dot. naboru – stanowisko głównego specjalisty ds. administracji architektoniczno-budowlanej w terminie do dnia 15 czerwca 2015 r. do godz. 15.00 (termin dotyczy także ofert przesyłanych pocztą).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, jak również nie będą zawierały wszystkich wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane. Po upływie terminu składania dokumentów Komisja Rekrutacyjna dokona ich oceny formalnej. Kandydaci, którzy nie będą spełniać wymagań niezbędnych nie przechodzą do dalszego etapu rekrutacji.

Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Leszna był wyższy niż 6 %.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.leszno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu – tablica w hollu głównym na parterze budynku przy ul. K. Karasia 15.

Dokumenty aplikacyjne nie spełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po zakończeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone, natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.


Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Autor informacji: Agnieszka Kania
Informację wprowadził: 80
Opublikowany dnia: 2015-06-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-06-03
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.