Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPrezydent Miasta Leszna og??asza II przetarg ustny ograniczony na sprzeda?? lub oddanie w u??ytkowanie wieczyste nieruchomo??ci, po??. w Lesznie przy ul.17 Stycznia, przeznaczonej na popraw? warunk??w zagospodarowania dla w??a??cicieli nieruchomo??ci przyleg??ych.

Data publikacji: ---
Termin sk??adania ofert: ----

1. Lokalizacja:  Leszno, 17 Stycznia.

2. Oznaczenie nieruchomości w ewidencji gruntów: działka nr 45/30, ark. m. 126 o pow. 397 m2, KW nr PO1L/00022928/1, własność – Miasto Leszno.

3. Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana. Teren porośnięty chwastami, krzewami i drzewami. Usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości jest możliwe po uzyskaniu zezwolenia Prezydenta Miasta Leszna zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody. Przez nieruchomość przebiega sieć energetyczna eSD. Przy zbyciu nieruchomości ustanowiona zostanie służebność przesyłu na zasadach nieodpłatności.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Okrężnej, Alei Konstytucji 3 Maja i torów PKP w Lesznie, zatwierdzonego uchwałą Nr XLI/501/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26.10.2006r., przedmiotowa nieruchomość należy do jednostki strukturalnej 2U/P, stanowiącej teren zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

5. Nieruchomość z uwagi na kształt i położenie nie może być zagospodarowana jako samodzielna nieruchomość, dlatego przeznaczona jest do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania dla właścicieli nieruchomości przyległych, stanowiących działki nr: 45/19, 45/37, 41/11 na ark. m. 126.

W przetargu mogą brać udział osoby, które zgłoszą uczestnictwo poprzez:

1) złożenie pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu do dnia 18 czerwca 2015 r. w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Leszna, Aleje Jana Pawła II 21, pok. nr 16 (I piętro).

Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu powinno zawierać:
a) imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
b) datę sporządzenia zgłoszenia,
c) dowód potwierdzający, iż oferent jest właścicielem nieruchomości przyległej (akt notarialny, odpis księgi wieczystej),
d) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
e) kopię dowodu wpłaty wadium.

2) wpłacenie wadium w wysokości 7.000,00 zł wymagalne na koncie Urzędu Miasta Leszna nr: 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 PKO BP S.A. I O/Leszno do dnia 18 czerwca 2015 r.

Komisja przetargowa sprawdzi, czy oferenci spełniają warunki przetargowe i kwalifikuje ich do uczestnictwa w przetargu wywieszając listę osób zakwalifikowanych w siedzibie Urzędu Miasta Leszna przy Al.Jana Pawła II nr 21 (tablica WGN na I piętrze) w dniu 19 czerwca 2015r.

6. Termin i miejsce przetargu: 23 czerwca 2015 r., godz. 10:00, sala konferencyjna na parterze w budynku Wydziału Promocji i Rozwoju Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21a.

7. Cena wywoławcza netto: 36.000,00 zł plus podatek VAT od wartości nieruchomości ustalonej w przetargu (wg stawki obowiązującej w dniu zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, obecnie podatek VAT wynosi 23%).
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu powiększona o podatek VAT, podlega zapłacie przed zawarciem aktu notarialnego nie później niż w dniu zawarcia umowy.

W przypadku oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste I opłata w wysokości 25% ceny gruntu ustalonej w przetargu wraz z podatkiem VAT podlega zapłacie przed zawarciem aktu notarialnego. Opłaty roczne w wys. 5% ceny gruntu wraz z podatkiem VAT płatne są w terminie do 31.03 każdego roku z góry za dany rok.

8. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: w przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości lub użytkownik wieczysty nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w oznaczonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

9. Warunki dodatkowe: uczestnicy przetargu winni posiadać dowód osobisty, dowód wpłaty wadium, wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS, NIP i zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości. Cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Termin I przetargu: 27.01.2015r.
Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Z regulaminem przetargu można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, pok. nr 16, telefon 65/ 529-82-13.


Zdjęcia dołączone:

 

Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: 46
Opublikowany dnia: 2015-05-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-05-21
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.