Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plZesp???? Obs??ugi Przedszkoli i Plac??wek O??wiatowych w Lesznie ul. Przemys??owa 10, 64-100 Leszno og??asza nab??r na stanowisko pracy specjalista


1. Wymagania niezbędne od kandydatów:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia,
e) wykształcenie:
- średnie ekonomiczne – minimum 5 letni staż pracy,
- wyższe ekonomiczne – minimum 4 letni staż pracy,

2. Wymagania dodatkowe od kandydatów:
a) komunikatywność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole,
b) umiejętność pracy pod presją czasu, rzetelność i odpowiedzialność,
c) umiejętność sprawnej organizacji pracy,
d) znajomość przepisów: ustawy o rachunkowości, finansach publicznych, oraz aktów wykonawczych do wymienionych ustaw, rozporządzenia w sprawie pracowniczych kas zapomogowo – pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych w zakładach pracy.
e) bardzo dobra obsługa komputera – MS Office, urządzeń biurowych.

3. Zadania wykonywane na stanowisku: prowadzenie bieżącej ewidencji księgowej Nauczycielskiej Kasy Pożyczkowej, przyjmowanie i rejestrowanie wniosków o udzielenie pożyczki oraz sprawdzenie prawidłowości ich sporządzania, odnotowanie stanu wkładów zadłużenia na wnioskach o udzielenie pożyczek przed rozpatrzeniem przez zarząd N.K.P., prowadzenie kartotek pożyczkowych oraz składek miesięcznych i zwrotów pożyczek, sporządzanie raz w miesiącu list potrąceń dla wszystkich obsługiwanych placówek, itp.
Szczegółowy opis stanowiska pracy znajduje się w Zespole Obsługi Przedszkoli i Placówek Oświatowych w Lesznie.

4. Wymagane dokumenty:
a) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl,
b) list motywacyjny,
c) życiorys /CV/,
d) kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie oraz kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu poświadczających posiadane doświadczenie wymienione w pkt 1e) potwierdzone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem,
f) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
g) oświadczenie kandydata dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych,
h) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

5. Warunki pracy na stanowisku:
a) miejsce pracy: Zespół Obsługi Przedszkoli i Placówek Oświatowych w Lesznie,
b) rodzaj wykonywanej pracy: stanowisko urzędnicze,
c) wymiar czasu pracy: pełen etat,
d) termin rozpoczęcia pracy: czerwiec/lipiec 2015 roku

Dokumenty należy składać w Zespole Obsługi Przedszkoli i Placówek Oświatowych ul. Przemysłowa 10, 64-100 Leszno, pok. 6 lub pocztą na adres Zespołu Obsługi z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko specjalisty „ w terminie do dnia 25 maja 2015 do godz. 15oo (termin dotyczy także ofert przesyłanych pocztą).
Aplikacje, które wpłyną do Zespołu Obsługi po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.leszno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Zespołu Obsługi, Leszno ul. Przemysłowa 10. Dokumenty aplikacyjne niespełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po zakończeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone, natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6%


Autor informacji: Ma??gorzata Zachacz
Informację wprowadził: 34
Opublikowany dnia: 2015-05-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-05-13
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.