Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plNAB??R ZAKO??CZONY - Praca - stanowisko ds. monitoringu i zarz?dzania ??rodowiskiem w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony ??rodowiska - Referacie Ochrony ??rodowiska i Rolnictwa. Wa??ne do dnia 15 maja 2015 r. do godz. 15.00.

Numer dokumentu: 11/2015
Rok: 2015

URZĄD MIASTA LESZNA
ul. K. Karasia 15, 64-100 Leszno
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:

ds. monitoringu i zarządzania środowiskiem
w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa

1. Wymagania niezbędne od kandydatów:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia,
e) wykształcenie wyższe magisterskie techniczne – inżynieria ochrony środowiska lub wyższe magisterskie – zarządzanie i inżynieria w ochronie środowiska,
f) dobra znajomość obsługi komputera – pakiet MS Office.

2. Wymagania dodatkowe od kandydatów:
a) ukończone studia podyplomowe w zakresie dotyczącym stanowiska,
b) doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej na pokrewnych stanowiskach,
c) wiedza dot. zagadnień ochrony powietrza, ochrony wód oraz ochrony powierzchni ziemi przed zanieczyszczeniem, rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym oraz środowisku gruntowo – wodnym, źródeł energii odnawialnej,
d) znajomość ustaw: Prawo ochrony środowiska wraz z aktami wykonawczymi, Prawo wodne, o odpadach,
o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji wraz z aktami wykonawczymi, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o samorządzie gminnym i powiatowym, o opłacie skarbowej, kodeks postępowania administracyjnego,
e) komunikatywność, dokładność, systematyczność, rzetelność, umiejętność logicznego myślenia, korzystania
z przepisów, oraz wysławiania się i słuchania.

3. Zadania wykonywane na stanowisku - pracownik będzie odpowiedzialny m.in. za prowadzenie bazy danych dot. niskiej emisji na terenie miasta Leszna. Szczegółowy opis stanowiska pracy można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej.

4. Wymagane dokumenty:
a) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl (dział Dokumenty i informacje – Nabór do pracy - Urząd Miasta w załącznikach do niniejszego ogłoszenia),
b) list motywacyjny,
c) życiorys /CV/,
d) kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie,
e) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie wymienione w pkt 2 b),
f) oświadczenia kandydata: o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl),
g) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych uprawnieniach, kwalifikacjach i umiejętnościach.

5. Warunki pracy na stanowisku:
a) miejsce pracy: Urząd Miasta Leszna, ul. Wałowa 5, 64-100 Leszno,
b) rodzaj wykonywanej pracy: stanowisko urzędnicze,
c) wymiar czasu pracy: pełen etat,
d) data rozpoczęcia pracy: czerwiec 2015 r.

Wymagane dokumenty należy składać w Biurze Kadr i Płac Urzędu Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15 lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: dot. naboru – ds. monitoringu i zarządzania środowiskiem w terminie do dnia
15 maja 2015 r. do godz. 15.00 (termin dotyczy także ofert przesyłanych pocztą).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, jak również nie będą zawierały wszystkich wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane. Po upływie terminu składania dokumentów Komisja Rekrutacyjna dokona ich oceny formalnej. Kandydaci, którzy nie będą spełniać wymagań niezbędnych nie przechodzą do dalszego etapu rekrutacji.

Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Leszna był wyższy niż 6 %.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.leszno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu – tablica w hollu głównym na parterze budynku przy ul. K. Karasia 15.

Dokumenty aplikacyjne nie spełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po zakończeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone, natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.


Pliki do pobrania:

Autor informacji: Agnieszka Kania
Informację wprowadził: 80
Opublikowany dnia: 2015-04-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-05-29
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2015-04-30 wprowadzona przez: 80
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.