Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plNAB??R ZAKO??CZONY - Praca - Naczelnik Wydzia??u Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa - Architekt Miejski. Umowa o prac? na czas zast?pstwa. Wa??ne do dnia 10.04.2015 r. do godz. 15.00.

Numer dokumentu: 6/2015
Rok: 2015

URZĄD MIASTA LESZNA
ul. K. Karasia 15, 64-100 Leszno
ogłasza nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:

Naczelnik
Wydziału Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa – Architekt Miejski
– umowa o pracę na czas zastępstwa

1. Wymagania niezbędne od kandydatów:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia,
e) wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku architektura,
f) 5 - letni staż pracy,
g) przedstawienie koncepcji funkcjonowania Wydziału,
h) dobra znajomość obsługi komputera – MS Office, w tym Excel.

2. Wymagania dodatkowe od kandydatów:
a) staż pracy na stanowiskach kierowniczych związanych z architekturą i urbanistyką w organach administracji publicznej,
b) przynależność do Izby Architektów,
c) znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o opłacie skarbowej, Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi, kodeks postępowania administracyjnego,
d) zdolności organizacyjne, kreatywność, umiejętność pracy w zespole oraz skutecznej komunikacji.

3. Zadania wykonywane na stanowisku - pracownik będzie odpowiedzialny za nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Wydziału Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa.

4. Wymagane dokumenty:
a) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl (dział Dokumenty i informacje – Nabór do pracy - Urząd Miasta w załącznikach do niniejszego ogłoszenia),
b) list motywacyjny,
c) życiorys /CV/,
d) kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie,
e) kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu potwierdzające wymagany w pkt 1 f) staż pracy,
f) oświadczenia kandydata: o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o braku zakazu pełnienia funkcji z dysponowaniem środkami publicznymi oraz dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl),
g) koncepcja funkcjonowania Wydziału,
h) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych uprawnieniach, kwalifikacjach i umiejętnościach.

5. Warunki pracy na stanowisku:
a) miejsce pracy: Urząd Miasta Leszna, al. Jana Pawła II 21, 64-100 Leszno,
b) rodzaj wykonywanej pracy: kierownicze stanowisko urzędnicze,
c) wymiar czasu pracy: pełen etat,
d) data rozpoczęcia pracy: kwiecień 2015 r.

Wymagane dokumenty należy składać w Referacie Kadr i Obsługi Prawnej Urzędu Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15 lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: dot. naboru – Naczelnik Wydziału AP w terminie do dnia 10 kwietnia 2015 r. do godz. 15.00 (termin dotyczy także ofert przesyłanych pocztą).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, jak również nie będą zawierały wszystkich wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane. Po upływie terminu składania dokumentów Komisja Rekrutacyjna dokona ich oceny formalnej. Kandydaci, którzy nie będą spełniać wymagań niezbędnych nie przechodzą do dalszego etapu rekrutacji.

Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Leszna był wyższy niż 6 %.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.leszno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu – tablica w hollu głównym na parterze budynku przy ul. K. Karasia 15.

Dokumenty aplikacyjne nie spełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po zakończeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone, natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.


Pliki do pobrania:

Autor informacji: Agnieszka Kania
Informację wprowadził: 80
Opublikowany dnia: 2015-03-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-04-27
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2015-03-25 wprowadzona przez: 28
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.