Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plU C H W A ? A Nr VI/55/2015 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie Programu dzia??ania Rady Miejskiej Leszna na kadencj? 2014 - 2018

Numer uchwa??y: 55
Numer sesji: 6
Rok: 2015U C H W A Ł A Nr VI/55/2015

Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 marca 2015 roku
w sprawie Programu działania Rady Miejskiej Leszna na
kadencję 2014 - 2018


Na podstawie art. 18 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami), Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Program działania Rady Miejskiej Leszna na kadencję 2014 – 2018,
stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Prezydent Miasta Leszna corocznie, przy przedstawianiu Radzie Miejskiej sprawozdania z wykonania budżetu, przekaże radnym informację o zaawansowaniu realizacji Programu Rady Miejskiej Leszna.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Sławomir SZCZOT


U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Nr VI/55 /2015 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 marca 2015 roku sprawie Programu działania Rady Miejskiej Leszna na kadencję 2014 – 2018.


Komisja doraźna do opracowania programu działania Rady Miejskiej Leszna na kadencję 2014-2018 została powołana podczas IV Sesji Rady Miejskiej Leszna dnia 18 grudnia 2014 roku uchwałą Nr IV/28/2014.
W skład Komisji weszło 5 radnych reprezentujących wszystkie ugrupowania działające w Radzie. Projekt uchwały z załączonym Programem działania Rady Miejskiej Leszna na lata 2014-2018 został przekazany Przewodniczącemu Rady Miejskiej Leszna.
Przewodniczący
Komisji Doraźnej
do opracowania Programu
działania Rady Miejskiej Leszna
na kadencję 2014-2018

Tomasz MALEPSZY


Autor informacji: El??bieta Marek
Informację wprowadził: 48
Opublikowany dnia: 2015-03-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-03-25
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.