Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plNAB??R ZAKO??CZONY - Praca - Asystent Prezydenta ds. komunikacji medialnej. Wa??ne do dnia 23.03.2015 r. do godz. 15.00

Numer dokumentu: 4/2015
Rok: 2015

PREZYDENT MIASTA LESZNA
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracy

ASYSTENT PREZYDENTA
DS. KOMUNIKACJI MEDIALNEJ


1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia,
e) wykształcenie co najmniej średnie,
f) co najmniej 5 - letnie doświadczenie w pracy dziennikarskiej, lub jako rzecznik prasowy, lub jako specjalista ds. public relations,
g) znajomość podstawowych zagadnień związanych z życiem społeczno – gospodarczym Leszna oraz Statutu Miasta Leszna,
h) znajomość przepisów z zakresu prawa samorządowego oraz ustaw: Prawo prasowe, o dostępie do informacji publicznej,
i) umiejętność wystąpień publicznych oraz redagowania i korekty tekstów medialnych.

2. Wymagania dodatkowe:
a) biegła znajomość obsługi komputera i Internetu,
b) komunikatywność, kreatywność, dyspozycyjność,
c) znajomość języka obcego (zachodniego) w stopniu komunikatywnym.

3. Zadania wykonywane na stanowisku - pracownik będzie odpowiedzialny m.in. za: informowanie mediów
o działalności Prezydenta Miasta i Urzędu oraz przekazywanie mediom stosownych materiałów i dokumentów, udzielanie odpowiedzi na krytykę i interwencję prasową, organizowanie konferencji prasowych Prezydenta, analizowanie publikacji prasowych oraz informacji radiowych i telewizyjnych zawierających tematykę związaną
z działalnością Prezydenta Miasta i Urzędu.

4. Wymagane dokumenty:
a) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl (dział Dokumenty i informacje – Nabór do pracy – Urząd Miasta w załącznikach do niniejszego ogłoszenia),
b) list motywacyjny,
c) życiorys /CV/,
d) kserokopie dokumentów poświadczających posiadanie wymaganego: wykształcenia oraz doświadczenia
w pracy, o którym mowa w pkt 1 f (kserokopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, opinie, referencje lub podobne dokumenty),
e) oświadczenia kandydata: o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl),
f) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych uprawnieniach, kwalifikacjach i umiejętnościach.

5. Warunki pracy na stanowisku:
a) miejsce pracy: Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno,
b) rodzaj wykonywanej pracy: asystent,
c) wymiar czasu pracy: pełen etat,
d) kwiecień 2015 r.

Wymagane dokumenty należy składać w Referacie Kadr i Obsługi Prawnej Urzędu Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15 lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: dot. naboru – Asystent Prezydenta w terminie do dnia 23 marca 2015 r. do godz. 15.00 (termin dotyczy także ofert przesyłanych pocztą).

W przypadku niedostarczenia kompletu wymienionych dokumentów kandydat nie spełni wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu o naborze. Nie można złożyć dokumentów elektronicznie.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Po upływie terminu składania dokumentów Komisja Rekrutacyjna dokona ich oceny formalnej. Kandydaci, którzy nie będą spełniać wymagań niezbędnych nie przechodzą do dalszego etapu rekrutacji.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.leszno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu – tablica w hollu głównym na parterze budynku przy ul. Kazimierza Karasia 15.
Dokumenty aplikacyjne nie spełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po zakończeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone, natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.


Pliki do pobrania:

Autor informacji: Agnieszka Kania
Informację wprowadził: 80
Opublikowany dnia: 2015-03-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-03-31
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2015-03-09 wprowadzona przez: 28
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.