Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plNAB??R ZAKO??CZONY - Praca - Kierownik Miejskiego Zarz?du Dr??g i Inwestycji. Wa??ne do dnia 23 lutego 2015 r. do godz. 15.00.

Numer dokumentu: 2/2015
Rok: 2015

URZĄD MIASTA LESZNA
ul. K. Karasia 15, 64-100 Leszno
ogłasza nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:

Kierownik Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji

1. Wymagania niezbędne od kandydatów:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia,
e) wykształcenie wyższe magisterskie – techniczne o kierunku: drogowym (infrastruktura drogowa),
lub ogólnobudowlanym,
f) 5 - letni staż pracy, w tym co najmniej 3 lata stażu pracy na stanowiskach kierowniczych.

2. Wymagania dodatkowe od kandydatów:
a) 5 - letni staż pracy, w tym co najmniej 3 lata stażu pracy na stanowiskach kierowniczych związanych
z przygotowaniem, koordynacją i organizacją procesów budowlanych i inwestycyjnych,
b) znajomość problematyki organizacji i zarządzania drogami publicznymi,
c) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej
lub konstrukcyjno – budowlanej,
d) znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o drogach publicznych, prawo
o ruchu drogowym, Prawo zamówień publicznych, Prawo budowlane, kodeks postępowania administracyjnego, o finansach publicznych,
e) umiejętność zarządzania i kierowania zespołami ludzkimi,
f) komunikatywność, kreatywność, dyspozycyjność,
g) prawo jazdy kat. „B”.

3. Zadania wykonywane na stanowisku - pracownik będzie odpowiedzialny m.in. za nadzór nad przygotowaniem
i realizacją inwestycji prowadzonych przez Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji. Szczegółowy opis stanowiska pracy można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej.

4. Wymagane dokumenty:
a) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl (dział Dokumenty i informacje – Nabór do pracy - Urząd Miasta w załącznikach
do niniejszego ogłoszenia),
b) list motywacyjny,
c) życiorys /CV/,
d) kserokopie dokumentów: poświadczających posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe potwierdzające wymagany staż pracy (kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu), posiadanie uprawnień wskazanych w ogłoszeniu, oświadczenie o posiadaniu wymaganego prawa jazdy,
e) oświadczenia kandydata: o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl),
f) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych uprawnieniach, kwalifikacjach i umiejętnościach.

5. Warunki pracy na stanowisku:
a) miejsce pracy: Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno,
b) rodzaj wykonywanej pracy: kierownicze stanowisko urzędnicze,
c) wymiar czasu pracy: pełen etat,
d) marzec 2015 r.

Wymagane dokumenty należy składać w Referacie Kadr i Obsługi Prawnej Urzędu Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15 lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: dot. naboru – Kierownik Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji
w terminie do dnia 23 lutego 2015 r. do godz. 15.00 (termin dotyczy także ofert przesyłanych pocztą).
Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Leszna był wyższy niż 6 %.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Po upływie terminu składania dokumentów Komisja Rekrutacyjna dokona ich oceny formalnej. Kandydaci, którzy nie będą spełniać wymagań niezbędnych nie przechodzą do dalszego etapu rekrutacji.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.leszno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu – tablica w hollu głównym na parterze budynku przy ul. K. Karasia 15.
Dokumenty aplikacyjne nie spełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po zakończeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone, natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.Autor informacji: Agnieszka Kania
Informację wprowadził: 80
Opublikowany dnia: 2015-02-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-03-26
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2015-02-10 wprowadzona przez: 28
  - wersja z dnia 2015-02-11 wprowadzona przez: 28
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.