Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPrezydent Miasta Leszna og??asza III przetarg ustny nieograniczony na sprzeda?? nieruchomo??ci gruntowej niezabudowanej, po??. w Lesznie przy ul.Strzeleckiej (pod zabudow? mieszkaniow? jednorodzinna z towarzysz?cymi us??ugami).

Data publikacji: ----
Termin sk??adania ofert: ----

1. Lokalizacja: Leszno, ul. Strzelecka.

2. Oznaczenie nieruchomości stanowią działki ewidencyjna numer: 29/2, 32/5, 30/7 na ark. m. 96 o pow. łącznej 793 m2 – KW nr PO1L/00010362/8.

3. Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana, opłotowana, porośnięta kilkoma krzewami i drzewami. Usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości jest możliwe po uzyskaniu zezwolenia Prezydenta Miasta Leszna zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody z wyjątkiem drzew i krzewów owocowych.
Zjazd na teren nieruchomości z ulicy Strzeleckiej, nabywca nieruchomości zobowiązany jest wykonać na własny koszt po wcześniejszym wykonaniu i uzgodnieniu projektu z Miejskim Zarządem Dróg i Inwestycji.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z ustaleniami uchwały Nr XXXVII/446/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26.11.2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie „Leszczynka” w Lesznie, przedmiotowa nieruchomość znajduje się w jednostce strukturalnej oznaczonej symbolem 31MN/U przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z towarzyszącymi usługami.

5. Termin zagospodarowania nieruchomości: zakończenie zabudowy, za którą uważa się wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym, winno nastąpić w ciągu 4 lat. W przypadku braku zabudowy Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w ciągu 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego.

6. Termin i miejsce przetargu: 22 stycznia 2015 r., godz. 10:00, sala konferencyjna na parterze w budynku Wydziału Promocji i Rozwoju Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21a.

7. Cena wywoławcza netto: 138.000,00 zł plus podatek VAT 23% od wartości nieruchomości ustalonej w przetargu.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu zwiększona o podatek VAT w wysokości 23% podlega zapłacie przed zawarciem umowy notarialnej, nie później niż w dniu zawarcia umowy.

8. Wysokość i termin wniesienia wadium: 27.000,00 zł wymagalne na koncie Urzędu Miasta Leszna nr: 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 PKO BP S.A. I O/Leszno do dnia 15 stycznia 2015 r.

9. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: w przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w oznaczonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

10. Warunki dodatkowe: uczestnicy przetargu winni posiadać dowód osobisty, dowód wpłaty wadium, wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS, NIP i zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości. Cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów: 24.06.2014r., 05.08.2014r.
Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Z regulaminem przetargu można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, pok. nr 14 - 18, telefon 65/ 529-82-11, 65/ 529-82-13.


Zdjęcia dołączone:

 

Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: 46
Opublikowany dnia: 2014-12-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-12-04
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.