Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPrezydent Miasta Leszna og??asza III przetarg ustny nieograniczony na sprzeda?? nieruchomo??ci gruntowej niezabudowanej, po??. w Lesznie przy ul.Geodet??w (teren zabudowy us??ugowej).

Data publikacji: ---
Termin sk??adania ofert: ----

1. Lokalizacja: Leszno, ul. Geodetów (przy zbiegu z ul.Energetyków).

2. Oznaczenie nieruchomości w ewidencji gruntów: działka nr 55/29, ark. m. 127 o powierzchni 0,3063 ha – KW nr PO1L/00023018/6.

3. Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana, narożna o kształcie regularnym, porośnięta trawą i chwastami oraz samosiejkami głównie krzewami oraz drzewami: akacja, sosna, brzoza, wymagająca uporządkowania terenu. Usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości jest możliwe po uzyskaniu zezwolenia Prezydenta Miasta Leszna zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody z wyjątkiem drzew i krzewów owocowych.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego Uchwałą Nr XLI/501/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 października 2006r., przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 3U i jest przeznaczona pod tereny zabudowy usługowej z dopuszczeniem lokalizacji stacji paliw.

Dopuszcza się lokalizację obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2.000 m2. Powierzchnia zabudowy – maksymalnie 60% powierzchni działki.

Na przedmiotowej nieruchomości – w części, od strony terenu obiektów i urządzeń gazowniczych (4G) – znajduje się orientacyjny obszar ograniczeń w lokalizacji nowej zabudowy wynikający z przebiegu istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia oraz lokalizacji stacji gazowej wysokiego ciśnienia.

5. Termin zagospodarowania nieruchomości: zakończenie zabudowy, za którą uważa się wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym, winno nastąpić w ciągu 4 lat. W przypadku braku zabudowy Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w ciągu 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego.

6. Termin i miejsce przetargu: 25 sierpnia 2015 r., godz. 10:00 sala konferencyjna na parterze w budynku Wydziału Promocji i Rozwoju Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21a.

7. Cena wywoławcza netto: 509.000,00 zł plus podatek VAT od wartości nieruchomości ustalonej w przetargu (wg stawki obowiązującej w dniu zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, obecnie podatek VAT wynosi 23%).
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu zwiększona o podatek VAT podlega zapłacie przed zawarciem umowy notarialnej, nie później niż w dniu zawarcia umowy.

8. Wysokość i termin wniesienia wadium:  100.000,00 zł wymagalne na koncie Urzędu Miasta Leszna nr: 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 PKO BP S.A. I O/Leszno do dnia 20 sierpnia 2015 r.

9. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: w przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w oznaczonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

10. Warunki dodatkowe: uczestnicy przetargu winni posiadać dowód osobisty, dowód wpłaty wadium, wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS, NIP i zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości. Cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Terminy poprzednich przetargów: 27.01.2015r., 06.05.2015r.

Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Z regulaminem przetargu można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, pok. nr 16, telefon 65/ 529-82-13.


Zdjęcia dołączone:

 

Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: 46
Opublikowany dnia: 2014-11-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-06-22
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2014-11-20 wprowadzona przez: 46
  - wersja z dnia 2015-02-26 wprowadzona przez: 46
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.