Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPraca - stanowisko ds. aktualizacji mapy numerycznej w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru - Miejskim O??rodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Wa??ne do dn. 15.09.2014 r.

Numer dokumentu: 5/2014
Rok: 2014

URZĄD MIASTA LESZNA
ul. K. Karasia 15, 64-100 Leszno
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

ds. aktualizacji mapy numerycznej
w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru – Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

1. Wymagania niezbędne od kandydatów:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia,
e) wykształcenie wyższe geodezyjne,
f) udokumentowana świadectwami pracy, zaświadczeniami o zatrudnieniu, innymi zaświadczeniami, referencjami, bądź oświadczeniem kandydata - praktyka zawodowa w zakresie wykonywania prac geodezyjnych,
g) znajomość przepisów z zakresu ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
h) dobra znajomość obsługi komputera – MS Office, w tym Excel.

2. Wymagania dodatkowe od kandydatów:
a) doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia i aktualizacji mapy prowadzonej w systemie informatycznym,
b) uprawnienia geodezyjne w zakresie 1, 2,
c) znajomość obsługi programu GEO-INFO,
d) komunikatywność, rzetelność, umiejętność pracy w zespole.

3. Zadania wykonywane na stanowisku - pracownik będzie odpowiedzialny za aktualizację mapy numerycznej.

4. Wymagane dokumenty:
a) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl (dział Dokumenty i informacje – Nabór do pracy - Urząd Miasta w załącznikach do niniejszego ogłoszenia),
b) list motywacyjny,
c) życiorys /CV/,
d) kserokopie dokumentów: poświadczających posiadane wykształcenie oraz wymaganą praktykę zawodową w zakresie wykonywania prac geodezyjnych – wskazane w pkt 1f,
e) oświadczenia kandydata: o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl),
f) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych uprawnieniach, kwalifikacjach i umiejętnościach.

5. Warunki pracy na stanowisku:
a) miejsce pracy: Urząd Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 23, 64-100 Leszno,
b) rodzaj wykonywanej pracy: stanowisko urzędnicze,
c) wymiar czasu pracy: pełen etat,
d) termin rozpoczęcia pracy: październik lub listopad 2014 r.

Wymagane dokumenty należy składać w Referacie Kadr i Obsługi Prawnej Urzędu Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15 lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: dot. naboru – stanowisko ds. aktualizacji mapy numerycznej w terminie do dnia 15 września 2014 r. do godz. 15.00 (termin dotyczy także ofert przesyłanych pocztą).

Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Leszna był wyższy niż 6 %.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Po upływie terminu składania dokumentów Komisja Rekrutacyjna dokona ich oceny formalnej. Kandydaci, którzy nie będą spełniać wymagań niezbędnych nie przechodzą do dalszego etapu rekrutacji.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.leszno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu – tablica w hollu głównym na parterze budynku przy ul. K. Karasia 15.
Dokumenty aplikacyjne nie spełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po zakończeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone, natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Autor informacji: Agnieszka Kania
Informację wprowadził: 28
Opublikowany dnia: 2014-09-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-09-04
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.