Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPrezydent Miasta Leszna og??asza I przetarg ustny nieograniczony na wydzier??awienie nieruchomo??ci rolnych, po??o??onych w Lesznie.

Data publikacji: ---
Termin sk??adania ofert: ---

Przedmiotem przetargu są nieruchomości gruntowe:

1) o pow. 5.0505 ha oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 7 arkusz mapy 76 - Ł IV; Ł V, dla której Sąd Rejonowy w Lesznie – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 48023, z przeznaczeniem pod uprawy polowe.

Stawka wywoławcza czynszu rocznego wynosi 1.800,00 zł.
Wadium w wysokości 360,00 zł. wymagalne na koncie Urzędu Miasta Leszna nr 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 Bank PKO BP S.A. I O/Leszno do dnia 19.09.2014 roku.
Postąpienie nie mniejsze niż 1% stawki wywoławczej czynszu rocznego z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

2) o pow. 5.0400 ha oznaczona w ewidencji gruntów numerem (część) działki 6 arkusz mapy 77 - Ł IV; Ł V, dla której Sąd Rejonowy w Lesznie – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 48023, z przeznaczeniem pod uprawy polowe.

Stawka wywoławcza czynszu rocznego wynosi 1.800,00 zł.
Wadium w wysokości 360,00 zł. wymagalne na koncie Urzędu Miasta Leszna nr 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 Bank PKO BP S.A. I O/Leszno do dnia 19.09.2014 roku.
Postąpienie nie mniejsze niż 1% stawki wywoławczej czynszu rocznego z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

3) o pow. 5.2757 ha oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 2/7 arkusz mapy 69 - R IV; Ł V, dla której Sąd Rejonowy w Lesznie – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 42768, z przeznaczeniem pod uprawy polowe.

Stawka wywoławcza czynszu rocznego wynosi 1.900,00 zł.
Wadium w wysokości 380,00 zł. wymagalne na koncie Urzędu Miasta Leszna nr 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 Bank PKO BP S.A. I O/Leszno do dnia 19.09.2014 roku.
Postąpienie nie mniejsze niż 1% stawki wywoławczej czynszu rocznego z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

4) o pow. 5.6134 ha oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 552 arkusz mapy 153 - R V i R VI, dla której Sąd Rejonowy w Lesznie – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr PO1L/00035436/9, z przeznaczeniem pod uprawy polowe.

Stawka wywoławcza czynszu rocznego wynosi 2.000,00 zł.
Wadium w wysokości 400,00 zł. wymagalne na koncie Urzędu Miasta Leszna nr 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 Bank PKO BP S.A. I O/Leszno do dnia 19.09.2014 roku.
Postąpienie nie mniejsze niż 1% stawki wywoławczej czynszu rocznego z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

5) o pow. 6.4555 ha oznaczona w ewidencji gruntów numerem (część) działki 6/1 arkusz mapy 67 - R VI, dla której Sąd Rejonowy w Lesznie – Wydział Ksiąg Wieczystych prowa-dzi księgę wieczystą KW nr 34331, z przeznaczeniem pod uprawy polowe.

Stawka wywoławcza czynszu rocznego wynosi 2.300,00 zł.
Wadium w wysokości 460,00 zł. wymagalne na koncie Urzędu Miasta Leszna nr 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 Bank PKO BP S.A. I O/Leszno do dnia 19.09.2014 roku.
Postąpienie nie mniejsze niż 1% stawki wywoławczej czynszu rocznego z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

6) o pow. 6.0140 ha oznaczona w ewidencji gruntów numerem (część) działki 1 arkusz mapy 66 - R VI, dla której Sąd Rejonowy w Lesznie – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr PO1L/00030661/0, z przeznaczeniem pod uprawy polowe.

Stawka wywoławcza czynszu rocznego wynosi 2.100,00 zł.
Wadium w wysokości 420,00 zł. wymagalne na koncie Urzędu Miasta Leszna nr 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 Bank PKO BP S.A. I O/Leszno do dnia 19.09.2014 roku
Postąpienie nie mniejsze niż 1% stawki wywoławczej czynszu rocznego z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

7) o pow. 6.5072 ha oznaczona w ewidencji gruntów numerem (część) działki 549/5 arkusz mapy 151 - R VI, dla której Sąd Rejonowy w Lesznie – Wydział Ksiąg Wieczystych pro-wadzi księgę wieczystą KW nr PO1L/00030661/0, z przeznaczeniem pod uprawy polowe.

Stawka wywoławcza czynszu rocznego wynosi 2.300,00 zł.
Wadium w wysokości 460,00 zł. wymagalne na koncie Urzędu Miasta Leszna nr 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 Bank PKO BP S.A. I O/Leszno do dnia 19.09.2014 roku
Postąpienie nie mniejsze niż 1% stawki wywoławczej czynszu rocznego z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się dnia 23 września 2014 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Leszna al. Jana Pawła II nr 21a – sala konferencyjna (budynek Wydziału Promocji i Rozwoju UML, parter).
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.
Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.

Uczestnicy przetargu są zobowiązani posiadać: dowód tożsamości; dowód wpłaty wadium; numer NIP; w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.
Zawiadomienie o terminie zawarcia umowy dzierżawy nastąpi najpóźniej w ciągu 21 dni, licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do uczestnictwa w przetargu.
W przypadku gdy osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w Urzędzie Miasta Leszna Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w oznaczonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy dzierżawy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Bliższych informacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Al. Jana Pawła II 21, pok. nr 14, telefon 529-82-11, 529-82-15.


Autor informacji: Mariusz Glapiak
Informację wprowadził: 46
Opublikowany dnia: 2014-09-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-09-02
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.