Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPrezydent Miasta Leszna og??asza I przetarg ustny nieograniczony na wydzier??awienie nieruchomo??ci rolnej, po??o??onej we wsi Henrykowo gmina ??wi?ciechowa o pow. ca 20 ha.

Data publikacji: ---
Termin sk??adania ofert: ---

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa o pow. ca 20 ha oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 125/2 arkusz mapy 2, dla której Sąd Rejonowy w Lesznie – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr PO1L/00027192/7, z przeznaczeniem pod uprawy polowe.

Stawka wywoławcza czynszu rocznego wynosi 7.000,00 zł.
Postąpienie nie mniejsze niż 1% stawki wywoławczej czynszu rocznego z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się dnia 9 września 2014 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Leszna Al. Jana Pawła II nr 21a – sala konferencyjna (budynek Wydziału Promocji i Rozwoju UML, parter).

Wadium w wysokości 1.400,00 zł wymagalne na koncie Urzędu Miasta Leszna nr 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 Bank PKO BP S.A. I O/Leszno do dnia 4 września 2014 roku.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.
Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.

Uczestnicy przetargu są zobowiązani posiadać: dowód tożsamości; dowód wpłaty wadium; numer NIP; w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.

Zawiadomienie o terminie zawarcia umowy dzierżawy nastąpi najpóźniej w ciągu 21 dni, licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do uczestnictwa w przetargu.

W przypadku gdy osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w Urzędzie Miasta Leszna Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w oznaczonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy dzierżawy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Bliższych informacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Al. Jana Pawła II 21, pok. nr 14, telefon 529-82-11, 529-82-15.Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: 46
Opublikowany dnia: 2014-08-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-08-07
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.