Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPrezydent Miasta Leszna og??asza I przetarg ustny nieograniczony na sprzeda?? nieruchomo??ci gruntowych niezabudowanych, po??o??onych w Lesznie przy ul.Kasztela??skiej (obr?b Gronowo)- pod zabudow? mieszkaniow? jednorodzinn?.

Data publikacji: ---
Termin sk??adania ofert: ---

1. Lokalizacja: Leszno, ul. Kasztelańska (obręb Gronowo).

2. Opis nieruchomości: nieruchomości gruntowe niezabudowane.

3. Oznaczenie ewidencyjne nieruchomości, ceny wywoławcze netto i kwoty wadium:
Nieruchomości zapisane w KW nr PO1L/00026175/5 na arkuszu mapy nr 115, stanowią działki ewidencyjne numer:

1) dz.nr 409/13, pow. 785 m2  Cena wywoławcza netto: 94 500,00 zł, wadium: 18 000,00 zł, 
2) dz.nr 409/14, pow. 798 m Cena wywoławcza netto: 96 000,00 zł, wadium: 19 000,00 zł, 
3) dz.nr 409/15, pow. 650 m Cena wywoławcza netto: 75 100,00 zł, wadium: 14 000,00 zł, 
4) dz.nr 409/16, pow. 681 m2  Cena wywoławcza netto: 78 700,00 zł, wadium: 15 000,00 zł,
5) dz.nr 409/18, pow. 785 m2  Cena wywoławcza netto: 94 500,00 zł, wadium: 18 500,00 zł, 
6) dz.nr 409/19, pow. 811 m Cena wywoławcza netto: 97 600,00 zł, wadium: 19 500,00 zł, 
7) dz.nr 409/20, pow. 655 m2  Cena wywoławcza netto: 75 700,00 zł, wadium: 14 500,00 zł, 
8) dz.nr 409/21, pow. 687 m2  Cena wywoławcza netto: 79 400,00 zł, wadium: 15 500,00 zł, 
9) dz.nr 409/23, pow. 792 m2  Cena wywoławcza netto: 88 800,00 zł, wadium: 17 000,00 zł. 

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23%. Cena za nieruchomość wraz z podatkiem VAT podlega zapłacie przed zawarciem umowy notarialnej.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z zapisem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (Uchwałą Nr XXXVI/427/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29.10.2009r.) przedmiotowe nieruchomości położone są w jednostce strukturalnej 27MN i są przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną bliźniaczą (dz.409/15, 409/16, 409/20, 409/21) i wolnostojącą (dz. 409/13, 409/14, 409/18, 409/19, 409/23).

5. Termin zagospodarowania nieruchomości: zakończenie zabudowy, za którą uważa się wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym, winno nastąpić w ciągu 4 lat. W przypadku braku zabudowy Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w ciągu 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego.

6. Termin i miejsce przetargu: 10 września 2014 r., godz. 10:00, sala konferencyjna na parterze w budynku Wydziału Promocji i Rozwoju Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21a.

7. Termin wniesienia wadium: wadium wymagalne na koncie Urzędu Miasta Leszna nr: 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 PKO BP S.A. I O/Leszno do dnia 3 września 2014 r.

8. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: w przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w oznaczonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

9. Warunki dodatkowe: uczestnicy przetargu winni posiadać dowód osobisty, dowód wpłaty wadium, wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS, NIP i zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości. Cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Z regulaminem przetargu można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, pok. nr 14 - 18, telefon 65/ 529-82-11, 65/ 529-82-13.


Zdjęcia dołączone:

  

Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: 46
Opublikowany dnia: 2014-07-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-07-31
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.