Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPrezydent Miasta Leszna og??asza I przetarg ustny nieograniczony na sprzeda?? nieruchomo??ci gruntowej niezabudowanej, po??o??onej w Lesznie przy ul.Jana Kazimierza, przeznaczonej pod us??ugi o??wiaty.

Data publikacji: ---
Termin sk??adania ofert: ---

1. Lokalizacja: Leszno, ul. Jana Kazimierza.

2. Oznaczenie nieruchomości w ewidencji gruntów: działka nr 494/26, ark. m. 107 o powierzchni 0,2612 ha – KW nr PO1L/00023335/4.

3. Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana od strony pawilonu handlowego obsadzona kilkuletnimi świerkami. Usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości jest możliwe po uzyskaniu zezwolenia Prezydenta Miasta Leszna zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody. Przez część nieruchomości, przy granicy z pawilonem handlowym, przebiega sieć telekomunikacyjna. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do ustanowiona nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz właściciela sieci.
Obecnie część nieruchomości jest użytkowana jako plac zabaw dla dzieci. Plac zabaw zostanie przeniesiony na inną nieruchomość przez Miejski Zakład Zieleni w Lesznie.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z ustaleniami Uchwały Nr XIV/165/99 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 września 1999 roku w sprawie: ustalenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Leszna i miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Lesznie – „Gronowo” w rejonie ulic Jana Kazimierza, Jagienki, Połanieckich i Kmicica, nieruchomość znajduje się w jednostce strukturalnej oznaczonej symbolem 2UO przeznaczonej pod usługi oświaty.

5. Termin zagospodarowania nieruchomości: zakończenie zabudowy, za którą uważa się wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym, winno nastąpić w ciągu 4 lat. W przypadku braku zabudowy Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w ciągu 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego.

6. Termin i miejsce przetargu: 2 września 2014 r., godz. 10:00, sala konferencyjna na parterze w budynku Wydziału Promocji i Rozwoju Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21a.

7. Cena wywoławcza netto: 500.000,00 zł plus podatek VAT od wartości nieruchomości ustalonej w przetargu (wg stawki obowiązującej w dniu zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, obecnie podatek VAT wynosi 23%).
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu zwiększona o podatek VAT podlega zapłacie przed zawarciem umowy notarialnej, nie później niż w dniu zawarcia umowy.

8. Wysokość i termin wniesienia wadium: 100.000,00 zł wymagalne na koncie Urzędu Miasta Leszna nr: 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 PKO BP S.A. I O/Leszno do dnia 26 sierpnia 2014 r.

9. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: w przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w oznaczonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

10. Warunki dodatkowe: uczestnicy przetargu winni posiadać dowód osobisty, dowód wpłaty wadium, wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS, NIP i zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości. Cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Z regulaminem przetargu można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, pok. nr 16, telefon 65/ 529-82-13.


Zdjęcia dołączone:

  

Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: 46
Opublikowany dnia: 2014-06-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-06-30
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.