Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Jednostki organizacyjne » Wydzia??y i stanowiska urz?du » Wydzia?? Zarz?dzania Kryzysowego i Ochrony Ludno??ci

Wydzia?? Zarz?dzania Kryzysowego i Ochrony Ludno??ci

E-mail: wzkiol@leszno.pl
Ulica: Wa??owa 5
Kod: 64-100
Miasto: Leszno
Telefon: fax 5295710, 5298152, 5298150, 5298151

Do zadań Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności należą sprawy:

1.    W zakresie zarządzania kryzysowego:

1)    kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usu­waniem skutków zagrożeń na terenie Miasta,

2)    realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym opracowanie         i aktualizacja Miejskiego Planu Zarządzania Kryzysowego,

3)    zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów    z zakresu reago­wania na potencjalne zagrożenia,

4)    przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym,

5)    organizacja i realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej,

6)    zapewnienie funkcjonowania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w tym doku­mentowanie jego prac,

7)    obsługa Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, w tym:

a)    pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na po­trzeby zarządzania kryzysowego,

b)    współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej,

c)    współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i hu­manitarne,

d)    realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej pań­stwa,

e)    dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum,

8)    przyjmowanie zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia.

2.    W zakresie obrony cywilnej - kierowanie oraz koordynowanie przygotowań                                      i   realizacji przedsię­wzięć obrony cywilnej, w szczególności:

1)    opracowywanie i opiniowanie planów obrony cywilnej,

2)    przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach,

3)    przygotowywanie i organizowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze,

4)    planowanie i zapewnienie środków transportowych, warunków bytowych oraz pomocy przedmedycznej, medycznej i społecznej dla ewakuowanej ludności,

5)    planowanie i zapewnienie ochrony oraz ewakuacji dóbr kultury i innego mienia na wypadek zagrożenia zniszczeniem,

6)    zaopatrywanie organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umunduro­wanie, a także zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksplo­atacji, remontu i wymiany tego sprzętu, środków technicznych oraz umundurowania.

3.    W zakresie spraw obronnych:

1)    opracowanie i aktualizacja „Planu operacyjnego funkcjonowania Miasta Leszna w warun­kach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa    i w czasie wojny",

2)    opracowanie i aktualizacja kart realizacji zadań operacyjnych,

3)    nakładanie obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony RP,

4)    organizacja i zabezpieczenie funkcjonowania stanowiska kierowania Prezydenta Miasta Leszna, w tym stałego dyżuru,

5)    opracowanie i aktualizacja „Planu akcji kurierskiej Urzędu Miasta Leszna” oraz zabezpieczenie realizacji jego postanowień,

6)    opracowanie, aktualizacja i zabezpieczenie funkcjonowania „Punktu kontaktowego HNS Prezydenta Miasta Leszna”,

7)    organizacja ćwiczeń i szkoleń obronnych,

8)    prowadzenie kontroli z zakresu realizacji zadań obronnych.

4.    Wynikające z przepisów o stanie klęski żywiołowej, w tym nakładanie świadczeń osobistych i rze­czowych w przypadku ogłoszenia stanu klęski żywiołowej.

5.    Prowadzenie spraw wynikających z uprawnień Prezydenta Miasta dotyczących  zwierzchnictwa nad  miejskimi służbami, inspekcjami i strażami.

6.    Realizacja zadań związanych z zapewnieniem wyposażenia oraz utrzymania ochotniczych straży pożarnych.

7.    Obsługa administracyjno – biurowa kancelarii materiałów niejawnych Urzędu  Miasta Leszna.

8.    Obsługa administracyjno-biurowa Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego.
Informacje powiązane:

- osoby:
- dokumenty i informacje:Typ jednostki: Wydzia??y i stanowiska urz?du
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Ma??gorzata Michaluk
Informację wprowadził: Ma??gorzata Michaluk
Opublikowany dnia: 2007-06-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-11-25
Ilość zmian wpisu: 5 - pokaż poprzednie wersje
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.