Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015



Akty prawne


Projekty uchwał


Wolontariat



Informacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna




Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.pl



Strona główna » Jednostki organizacyjne » Wydzia??y i stanowiska urz?du » Wydzia?? Spraw Obywatelskich

Wydzia?? Spraw Obywatelskich

E-mail: wso@leszno.pl
Ulica: Wa??owa 5
Kod: 64-100
Miasto: Leszno
Telefon: 5298172, 71, 70, 69, 68 5298230 /fax.5298173

Do zadań Wydziału Spraw Obywatelskich należą sprawy:

1.    W zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych:

1)    prowadzenie ewidencji ludności w formie elektronicznej w Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności, zwanym „rejestrem PESEL”, w rejestrach mieszkańców oraz papierowo w rejestrach zamieszkania cudzoziemców,

2)    udostępnianie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców,

3)    wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych,

4)    wnioskowanie do właściwego ministra spraw wewnętrznych o  nadanie numerów PESEL,

5)    wydawanie dowodów osobistych,

6)    prowadzenie Rejestru Dowodów Osobistych,

7)    udostępnianie  danych  z   Rejestru  Dowodów  Osobistych  oraz  dokumentacji  związanej z dowodami osobistymi,

8)    przekazywanie dyrektorom publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na obszarze miasta informacji o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci i młodzieży w wieku 3 – 18 lat,

9)    sporządzanie i aktualizowanie spisów wyborców.

2.    W zakresie działalności gospodarczej:

1)    przyjmowanie wniosków o wpis, zmianę, zawieszenie, wznowienie              i wykreślenie działalności gospodarczej, przekształcenie ich w formę dokumentu elektronicznego oraz przesłanie do Centralnej Ewidencji            i Informacji o Działalności Gospodarczej /CEDIG/,

2)    wydawanie zaświadczeń ze zbiorów archiwalnych ewidencji działalności gospodarczej,

3)    prowadzenie spraw dotyczących zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży,

4)    prowadzenie rejestru taksówek,

5)    wydawanie i cofanie licencji, zezwoleń oraz zaświadczeń na przewóz osób i rzeczy.

3.    W zakresie powszechnego obowiązku obrony:

1)    organizowanie kwalifikacji wojskowej,

2)    przeprowadzanie rejestracji osób podlegających kwalifikacji wojskowej,

3)    prowadzenie spraw dotyczących żołnierzy i ich rodzin,

4)    udzielanie pomocy i informacji wojskowym organom emerytalnym,

5)    wykonywanie innych czynności związanych z powszechnym obowiązkiem obrony oraz współdziałanie w tych sprawach z organami wojskowymi.

4.    W zakresie promocji i ochrony zdrowia:

1)    podejmowanie działań z zakresu promocji i ochrony zdrowia,

2)    wspieranie i współpraca poczynań funkcjonujących podmiotów działalności leczniczej,

3)    ustalanie rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych,

4)    współdziałanie z regionalnym organizatorem zabezpieczenia opieki zdrowotnej,

5)    współpraca z samorządami zawodów medycznych, Państwową Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną.

5.    Pozostałe sprawy:

1)    nadzór nad działalnością stowarzyszeń,

2)    wydawanie zezwoleń na przeprowadzanie imprez masowych,

3)    przygotowywanie wyborów ławników do sądów powszechnych,

4)    prowadzenie dokumentacji o przyjęciu ustnych oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy,

5)    przyjmowanie wniosków i prowadzenie spraw z zakresu realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych,

6)    prowadzenie rejestru wyborców.




Informacje powiązane:

- osoby:
- dokumenty i informacje:



Typ jednostki: Wydzia??y i stanowiska urz?du
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Czes??awa Surmacz
Informację wprowadził: Ma??gorzata Michaluk
Opublikowany dnia: 2007-06-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-11-25
Ilość zmian wpisu: 11 - pokaż poprzednie wersje




Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.