Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Jednostki organizacyjne » Wydzia??y i stanowiska urz?du » Biuro Kadr i P??ac

Biuro Kadr i P??ac

E-mail: kadry@leszno.pl
Ulica: Kazimierza Karasia 15
Kod: 64-100
Miasto: Leszno
Telefon: 065 529 81 36, 065 529 81 35, 065 529 82 19, 065 529 81 24

Do zadań Biura Kadr i Płac należą:

 

1.     w zakresie organizacji Urzędu:

a)     przygotowywanie aktów prawnych dotyczących organizacji i funkcjonowania Urzędu, w tym: regulaminu organizacyjnego, regulaminu pracy oraz regulaminu wynagradzania,

b)    inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy Urzędu,

c)     prowadzenie centralnego rejestru upoważnień i pełnomocnictw w Urzędzie Miasta Leszna,

d)    prowadzenie wykazu jednostek organizacyjnych Miasta oraz inspekcji, straży i służb podlegających zwierzchnictwu Prezydenta,

e)     przyjmowanie, przetwarzanie i przechowywanie oświadczeń o stanie majątkowym.

2.     w zakresie spraw kadrowych:

a)     prowadzenie spraw pracowniczych kierowników podległych jednostek organizacyjnych za wyjątkiem placówek oświatowo – wychowawczych,

b)    prowadzenie spraw pracowniczych pracowników Urzędu, w tym: prowadzenie akt osobowych pracowników;  przygotowywanie dokumentów związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem, awansowaniem, przeszeregowaniem i nagradzaniem pracowników; prowadzenie ewidencji urlopowej, zwolnień lekarskich i innych zwolnień od pracy; kierowanie pracowników do badań lekarskich; naliczanie dodatków stażowych i nagród jubileuszowych, przygotowywanie dokumentów związanych z przejściem pracowników na emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz świadczenie rehabilitacyjne; prowadzenie spraw związanych z udzielaniem kar porządkowych;  kontrola  ewidencji  czasu pracy; prowadzenie zbioru opisów stanowisk pracy

w Urzędzie oraz monitorowanie ich braku, wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu, reklamowanie od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej,

c)     prowadzenie całokształtu spraw dotyczących przeprowadzania naborów na stanowiska urzędnicze, kierownicze stanowiska urzędnicze oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych,

d)     dokumentowanie braku prawomocnego skazania pracowników i kandydatów do zatrudnienia za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e)     przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji z przebiegu służby przygotowawczej pracowników po raz pierwszy podejmujących pracę na stanowisku urzędniczym, kierowniczym stanowisku urzędniczym oraz dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych,

f)     współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizowania staży dla bezrobotnych absolwentów, robót publicznych i prac interwencyjnych,

g)    realizacja zadań związanych z podnoszeniem kwalifikacji przez pracowników (studia, kursy, szkolenia),

h)     prowadzenie kontroli dyscypliny pracy w Urzędzie,

i)      organizowanie prac związanych z dokonywaniem okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników Urzędu,

j)      prowadzenie spraw z zakresu praktyk zawodowych uczniów szkół ponadgimnazjalnych
i wyższych oraz wolontariatu,

k)     prowadzenie sprawozdawczości w zakresie spraw pracowniczych.

3.     w zakresie płacowych:

a)     planowanie środków na wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Miasta oraz prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem etatami i kontrolą prawidłowości wykorzystania funduszu płac w Urzędzie,

b)    prowadzenie dokumentacji płacowej pracowników, zleceniobiorców i diet radnych,

c)     prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i funduszu pracy,

d)    prowadzenie dokumentacji z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym sporządzanie deklaracji rozliczeniowych z Urzędem Skarbowym.

4.     w zakresie spraw socjalnych:

a)     planowanie i zapewnienie racjonalnego gospodarowania zakładowym funduszem socjalnym, w  tym:  ustalanie  preliminarza  dochodów  i  wydatków  na  dany  rok   oraz   wyliczanie

i przekazywanie odpisów na ZFŚS,

b)    prowadzenie spraw dotyczących udzielania pożyczek mieszkaniowych,

c)     administrowanie środkami z ZFŚS (dofinansowanie do wypoczynku, pomoc finansowa, zapomogi, działalność kulturalno – oświatowa i sportowa).

5.     w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:

a)     przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp,

b)    informowanie pracodawcy o zagrożeniach i proponowanie sposobu ich usuwania,

c)     przeprowadzenie szkoleń wstępnych dla: nowozatrudnionych pracowników, osób skierowanych do nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w Straży Miejskiej, praktykantów, stażystów i  wolontariuszy oraz organizowanie szkoleń okresowych z bhp,

d)    prowadzenie dokumentacji powypadkowej oraz rejestru wypadków przy pracy,

e)     prowadzenie spraw dotyczących wypłaty ekwiwalentów za używanie odzieży i obuwia roboczego oraz reprezentacyjnych ubiorów służbowych,

f)     zapewnienie pracownikom profilaktycznych posiłków i napojów,

g)    prowadzenie spraw związanych z refundacją kosztów zakupu okularów korygujących wzrok (praca z monitorem ekranowym),

h)     współpraca z przychodnią medycyny pracy w zakresie obowiązkowej opieki medycznej pracowników Urzędu,

i)      wykonywanie zadań służby bhp, która pełni funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie.
Informacje powiązane:

- osoby:
- dokumenty i informacje:Typ jednostki: Wydzia??y i stanowiska urz?du
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Kania Agnieszka
Informację wprowadził: Anna Szkutnik
Opublikowany dnia: 2007-06-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-06-17
Ilość zmian wpisu: 7 - pokaż poprzednie wersje
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.