Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Jednostki organizacyjne » Wydzia??y i stanowiska urz?du » Wydzia?? Kultury i Sportu

Wydzia?? Kultury i Sportu

E-mail: wkis@leszno.pl
Ulica: Przemys??owa 10
Kod: 64-100
Miasto: Leszno
Telefon: 5298153, 5298154

Do zadań Wydziału Kultury i Sportu należą sprawy:

 

1.     W zakresie kultury:

1)     przygotowywanie analiz, opracowań, projektów dokumentów związanych z funkcjonowaniem, przekształcaniem i likwidacją bibliotek,

2)     ustalanie zadań w zakresie upowszechniania kultury,

3)     przygotowywanie analiz, opracowań, projektów dokumentów dotyczących funkcjonowania, tworzenia, przekształcania oraz likwidacji instytucji i placówek kultury,

4)     podejmowanie  działań  zapewniających  utrzymanie  oraz  zapewniających  kadrowe

i organizacyjne warunki funkcjonowania własnych instytucji i placówek kultury,

5)     prowadzenie rejestru własnych instytucji kultury,

6)     współdziałanie ze społecznym ruchem kulturalnym, organizacjami pozarządowymi i osobami działającymi w zakresie kultury,

7)     zlecanie osobom fizycznym, instytucjom, organizacjom społecznym, za ich zgodą realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury, z przyznaniem na ten cel odpowiednich środków,

8)     nadzorowanie działalności miejskich instytucji kultury,

9)     zabezpieczanie zabytków w nagłych przypadkach i niezwłoczne zawiadomienie o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków,

10)  zgłaszanie wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków przedmiotów zasługujących na wciągnięcie do rejestru zabytków,

11)  składanie wniosków o wpis do rejestru zabytków dóbr kultury nieruchomych oraz kolekcji,

12)  przyjmowanie  zawiadomień  o  ujawnieniu  przedmiotu,  który  posiada  cechy  zabytku,

o znalezieniu przedmiotu archeologicznego lub o odkryciu wykopaliska oraz niezwłoczne zawiadamianie wojewódzkiego konserwatora zabytków,

13)  działanie w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków w zakresie użytkowania obiektu,

14)  udzielanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

15)  prowadzenie kalendarza rocznic kulturalnych oraz organizowanie imprez historyczno-okolicznościowych,

16)  prowadzenie zadań z zakresu ochrony miejsc pamięci narodowej,

17)  prowadzenie miejskich instytucji kultury: Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych i Miejskiego Ośrodka Kultury,

18)  sprawowanie mecenatu nad działalnością kulturalną polegającą na wspieraniu i promocji: twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych,

19)  nadzór nad działalnością określonych stowarzyszeń kultury,

20)  ustanawianie i przyznawanie nagród oraz stypendiów dla twórców i osób zajmujących się ochroną dóbr kultury,

21)  organizowanie  i  współorganizowanie  działań  kulturalnych  istotnych  dla  rozwoju  kultury

w mieście

2.     W zakresie sportu:

1)     współdziałanie  w  rozwoju  sportu  z  klubami  i  stowarzyszeniami oraz udzielanie im pomocy

w realizacji zadań,

2)     prowadzenie  kalendarza  miejskich  imprez  sportowych  i  rekreacyjnych,  inicjowanie  ich

i udzielanie organizatorom pomocy organizacyjno-finansowej,

3)     przeprowadzanie bieżącej analizy i oceny przebiegu imprez sportowych i rekreacyjnych, ich zabezpieczenia oraz stanu przygotowania bazy sportowo – turystycznej,

4)     współdziałanie w opracowaniu programów i organizowaniu czynnego wypoczynku świątecznego i po pracy,

5)     nadzór  i  kontrola  nad  miejskimi  obiektami  i  urządzeniami  sportowymi,  rekreacyjnymi

i turystycznymi, ich stanem technicznym oraz przestrzeganiem na nich warunków sanitarno-porządkowych,

6)     prowadzenie ewidencji miejskiej bazy sportowej,

7)     wprowadzanie aktualnych przepisów prawnych dotyczących sportu,

8)     nadzór nad działalnością Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,

9)     prowadzenie działalności związanej ze sprawowaniem nadzoru nad funkcjonowaniem klubów i stowarzyszeń sportowych oraz związków sportowych, wyróżnianie sportowców i trenerów osiągających wyniki na europejskim i światowym poziomie,

10)  rejestracja klubów i stowarzyszeń sportowych,

11)  prowadzenie ewidencji klubów i stowarzyszeń sportowych,

12)  prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem imprez sportowych,

13)  nadzór nad organizacją współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży,

14)  organizowanie  i  współorganizowanie  działań  sportowych  istotnych  dla  rozwoju  sportu  w mieście.

 

 
Informacje powiązane:

- osoby:
- dokumenty i informacje:Typ jednostki: Wydzia??y i stanowiska urz?du
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Anna Szkutnik
Opublikowany dnia: 2007-06-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-06-17
Ilość zmian wpisu: 4 - pokaż poprzednie wersje
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.