Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Jednostki organizacyjne » Wydzia??y i stanowiska urz?du » Wydzia?? Gospodarki Nieruchomo??ciami

Wydzia?? Gospodarki Nieruchomo??ciami

E-mail: wgn@leszno.pl
Ulica: Aleje Jana Paw??a II 21
Kod: 64-100
Miasto: Leszno
Telefon: 5298212, 5298213, 5298211

Do zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami należą:

 

1.     W zakresie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy i Skarbu Państwa:

1)     gospodarowanie zasobem nieruchomości miasta i Skarbu Państwa poprzez:

a)     prowadzenie ewidencji nieruchomości,

b)    zapewnienie wyceny tych nieruchomości,

c)     sporządzenie planu wykorzystania zasobu,

d)    zapewnienie zabezpieczenia nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,

e)     podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym w sprawach o własność lub inne prawa rzeczowe na nieruchomości, o roszczenia ze stosunku najmu lub dzierżawy,          o stwierdzenie nabycia spadku, o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie oraz wpis w księdze wieczystej lub o założenie księgi wieczystej,

f)     przygotowywanie projektów zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem i użyczenie nieruchomości stanowiących własność gminy,

g)    przygotowywanie projektów zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem i użyczenie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,

h)     prowadzenie czynności wynikających z procedury realizacji zarządzeń,

2)     przygotowywanie projektów uchwał w sprawie zasad nabywania, zbywania, wydzierżawiania    i obciążania nieruchomości gminy,

3)     współpraca z Komisją Inwetaryzacyjną w zakresie nabywania mienia na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 ze zm.) oraz w zasób nieruchomości powiatu poprzez:

a)     sporządzanie kart inwentaryzacyjnych,

b)    przesyłanie ostatecznych decyzji do Sądu Rejonowego – Wydziału Ksiąg Wieczystych celem wpisu,

4)     nabywanie prawa własności lub prawa wieczystego użytkowania w zasób gminy:

a)     w drodze umowy cywilno-prawnej na cele rozwojowe gminy i działalności inwestycyjnej,

b)    w drodze pierwokupu,

c)     w drodze darowizny, zrzeczenia, zamiany, podziału,

5)     wykonywanie czynności związanych z zarządzaniem nieruchomościami udostępnionymi         z zasobu w wieczyste użytkowanie, trwały zarząd, najem, dzierżawę, użytkowanie poprzez:

a)     naliczanie należności i współdziałanie z Wydziałem Dochodów i Windykacji z ich windykacją,

b)    rozwiązywanie prawa wieczystego użytkowania, dzierżawy, najmu oraz wygaszanie trwałego zarządu,

c)     wydawanie decyzji przekształcających prawo wieczystego użytkowania przysługujące osobom fizycznym i osobom prawnym w prawo własności,

d)    uwłaszczanie osób prawnych i fizycznych,

6)     przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawie wywłaszczania nieruchomości osób fizycznych lub prawnych na rzecz Skarbu Państwa lub gminy w celu realizacji celu publicznego,

7)     zwrot wywłaszczonych lub nabytych przez Skarb Państwa lub gminę na podstawie przepisów prawa nieruchomości w stosunku do których prowadzone jest postępowanie regulacyjne,

8)     przygotowanie decyzji administracyjnych w sprawie ustalania odszkodowania za nieruchomości, które przeszły na własność Skarbu Państwa lub gminy.

2.     W zakresie ustalania opłat adiacenckich i planistycznych:

1)     przygotowywanie projektów uchwał w sprawie wysokości stawek procentowych służących do naliczania opłat adiacenckich,

2)     ustalanie opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku pobudowania urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa,

3)     ustalanie opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości,

4)     ustalanie opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku scalenia           i podziału nieruchomości,

5)     ustalanie jednorazowych opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku                   z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 
Informacje powiązane:

- osoby:
- dokumenty i informacje:Typ jednostki: Wydzia??y i stanowiska urz?du
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: Anna Szkutnik
Opublikowany dnia: 2007-06-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-06-17
Ilość zmian wpisu: 3 - pokaż poprzednie wersje
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.