Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Jednostki organizacyjne » Wydzia??y i stanowiska urz?du » Referat Ochrony ??rodowiska i Rolnictwa

Referat Ochrony ??rodowiska i Rolnictwa

E-mail: os@leszno.pl
Ulica: Wa??owa 5
Kod: 64-100
Miasto: Leszno
Telefon: 5298185, 5298184

     W zakresie Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa:

1)     ochrona wód i gospodarka wodna,

2)     ochrona powietrza przed zanieczyszczeniem,

3)     ochrona przed hałasem i elektromagnetycznym promieniowaniem nie jonizującym,

4)     ochrona powierzchni ziemi,

5)     utrzymanie czystości i porządku oraz postępowanie z odpadami,

6)     ochrona przyrody i zwierząt,

7)     gospodarka leśna, łowiectwo oraz rolnictwo,

8)     gospodarowanie środkami pochodzącymi z opłat za korzystanie ze środowiska,

9)     udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie,

10)  prowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko,

11)  wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

12)   wydawanie pozwoleń zintegrowanych oraz pozwoleń wodnoprawnych, pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, pozwoleń na wytwarzanie odpadów,

13)   wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu,

14)  ustanawianie stref ochrony bezpośredniej ujęć wody oraz stref ochronnych urządzeń pomiarowych służb państwowych,

15)  wydawanie  decyzji  administracyjnych  oraz   wszelkich  zezwoleń  wynikających   z   ustaw:

o odpadach, o ochronie przyrody, o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych   i   innych  substancji,  o  recyklingu  pojazdów  wycofanych  z  eksploatacji,

o ochronie gruntów rolnych i leśnych, o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy Prawo geologiczne i górnicze,

16)  pełnienie funkcji organu pierwszej instancji administracji geologicznej,

17)  prowadzenie archiwum geologicznego,

18)  sporządzanie, wdrażanie i aktualizacja: programu ochrony środowiska, uproszczonego planu urządzania lasu oraz wdrażanie programu ochrony powietrza,

19)  sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa,

20)  sprawowanie  kontroli  przestrzegania   i   stosowania  przepisów  o  ochronie środowiska w zakresie objętym swoją właściwością.
Informacje powiązane:

- osoby:
- dokumenty i informacje:Typ jednostki: Wydzia??y i stanowiska urz?du
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Marian Bartkowiak
Informację wprowadził: Anna Szkutnik
Opublikowany dnia: 2007-06-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-06-17
Ilość zmian wpisu: 5 - pokaż poprzednie wersje
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.