Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Jednostki organizacyjne » Wydzia??y i stanowiska urz?du » Wydzia?? Geodezji, Kartografii i Katastru

Wydzia?? Geodezji, Kartografii i Katastru

E-mail: geodezja@leszno.pl
Ulica: Aleje Jana Paw??a II 21
Kod: 64-100
Miasto: Leszno
Telefon: 65 5298208, 65 5298209 Fax: 65 5298209

 

Biruo obsługi interesantów (pok. 101) czynne jest: 

w poniedziałki w godz. 7.30-17.00

od wtorku do poniedziałku w godz. 7.30 - 15.30

 

 

Do zakresu działania Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru należy:

 

1.     Prowadzenie spraw związanych z geodezją, kartografią i katastrem, a w szczególności:

1)     prowadzenie ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

2)     udostępnianie danych z ewidencji gruntów i budynków,

3)     wystawianie Dokumentów Obliczenia Opłaty za sporządzanie i wydawanie wypisów oraz wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków,

4)     przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

5)     prowadzenie spraw związanych z ewidencją nieruchomości, ulic i adresów,

6)     ustalanie numerów porządkowych budynków mieszkalnych oraz innych budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi,

7)     przygotowywanie projektów uchwał dotyczących nazewnictwa ulic,

8)     zakładanie i prowadzenie w systemie teleinformatycznym bazy danych miasta obejmującej zbiór danych przestrzennych infrastruktury, informacji przestrzennej, ewidencji miejscowości, ulic i adresów,

9)     dla zbiorów danych objętych bazą danych, o których mowa w pkt 8) oraz dla związanych        z nimi usług tworzenie meta danych opisujących te zbiory i usługi,

10)  prowadzenie spraw związanych z ochroną gruntów rolnych,

11)  przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących wyłączania gruntów rolnych z produkcji rolniczej,

12)  prowadzenie spraw związanych z podziałem nieruchomości,

13)  przygotowywanie decyzji administracyjnych zatwierdzających podziały nieruchomości,

14)  przeprowadzanie rozgraniczeń nieruchomości,

15)  przygotowywanie decyzji o rozgraniczeniach nieruchomości,

16)  planowanie prac geodezyjnych i kartograficznych oraz środków budżetowych niezbędnych na ich realizację,

17)  zlecanie, nadzór oraz odbiór prac geodezyjnych i kartograficznych realizowanych z budżetu miasta oraz dotacji Wojewody,

18)  prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości,

19)  prowadzenie spraw związanych z powszechną taksacją nieruchomości,

20)  opracowywanie i prowadzenie map taksacyjnych nieruchomości,

21)  prowadzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,

22)  wystawianie Dokumentów Obliczenia Opłaty za czynności związane z uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

23)  zakładanie osnów szczegółowych,

24)  prowadzenie spraw dotyczących ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych                 i magnetycznych,

25)  wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem krajowego sytemu informacji o terenie.

2.     Prowadzenie miejskiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w ramach Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, a w szczególności:

1)     tworzenie, prowadzenie i udostępnianie w systemach teleinformatycznych baz danych miasta obejmujących zbiory danych przestrzennych, infrastruktury, informacji przestrzennej dotyczące ewidencji gruntów i budynków, rejestru cen i wartości nieruchomości, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, szczegółowych osnów geodezyjnych oraz obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000,

2)     dla zbiorów danych objętych bazami danych o których mowa w pkt 1) oraz dla związanych     z nimi usług, tworzenie meta danych opisujących te zbiory i usługi,