Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Jednostki organizacyjne » Wydzia??y i stanowiska urz?du » Wydzia?? Edukacji

Wydzia?? Edukacji

E-mail: wedu@leszno.pl
Ulica: Przemys??owa 10
Kod: 64-100
Miasto: Leszno
Telefon: 65 5298161, 65 5298163, 65 5298164

Do zadań Wydziału Edukacji należy zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponad gimnazjalnych i placówkach (Centrum Kształcenia Praktycznego, Bursie Międzyszkolnej, Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej).

1. Do zadań Wydziału Edukacji należy w szczególności:

1) działanie na rzecz tworzenia następujących jednostek:

         a) przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi,

         b) szkół podstawowych i gimnazjów, w tym z oddziałami integracyjnymi,  dwujęzycznymi, klasami sportowymi oraz szkoły podstawowej i gimnazjum specjalnym,

         c) szkół ponadgimnazjalnych, w tym liceów z klasami dwujęzycznymi i międzynarodowymi oraz szkoły ponad gimnazjalnej specjalnej,

         d) szkół policealnych i dla dorosłych,

         e) placówek, 

2) realizowanie zadań związanych z prowadzeniem miejskich szkół, przedszkoli, placówek oraz tworzenie warunków do właściwego ich funkcjonowania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

3) sprawowanie nadzoru nad działalnością prowadzonych przez Miasto przedszkoli, szkół, placówek oraz Zespołem Obsługi Przedszkoli i Placówek Oświatowych,

4) prowadzenie sprawozdawczości GUS i Systemu Informacji Oświatowej,

5) kontrolowanie spełniania obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16 – 18 lat,

6) współpraca z kuratorem oświaty w zakresie nadzoru pedagogicznego nad szkołami, przedszkolami, placówkami,

7) przygotowanie zestawienia zbiorczego arkuszy organizacyjnych przedszkoli, szkół i placówek oraz przedstawienie ich do zatwierdzenia Prezydentowi Miasta,

8) w oparciu o zatwierdzone przez Prezydenta Miasta zestawienia zbiorcze arkuszy organizacyjnych, zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych poszczególnych jednostek oświatowych,

9) zatwierdzanie śródrocznych aneksów do projektów organizacyjnych poszczególnych jednostek oświatowych,

10) prowadzenie spraw osobowych dyrektorów szkół i placówek,

11) prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli mianowanych,

12) prowadzenie spraw związanych ze stypendiami dla osób ubiegających się o stopień naukowy doktora,

13) przygotowanie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli,

14) prowadzenie spraw związanych z powierzaniem nauczycielom zadań doradcy metodycznego,

15) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem przez Prezydenta Miasta nagród dla dyrektorów i nauczycieli oraz przygotowywanie wniosków do nagród i odznaczeń państwowych, resortowych i lokalnych,

16) prowadzenie postępowania zmierzającego do wyłonienia kandydatów na stanowisko dyrektorów szkół, przedszkoli, placówek,

17) prowadzenie postępowania związanego z dokonywaniem oceny pracy dyrektorów,

18) przygotowywanie planów zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i letnich w mieście,

19) prowadzenie spraw związanych z pomocą materialną o charakterze socjalnym oraz wyprawką szkolną,

20) realizacja projektów i programów finansowanych ze źródeł zewnętrznych i środków zagranicznych,

21) kierowanie uczniów do specjalnych placówek szkolno – wychowawczych i opiekuńczych,

22) kierowanie nieletnich do placówek młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii,

23) organizacja nauki religii w międzyszkolnym punkcie katechetycznym w porozumieniu z właściwym kościołem lub związkiem wyznaniowym,

24) prowadzenie ewidencji placówek oświatowych będących w miejskim zasobie nieruchomości,

25) inicjowanie inwestycji w zakresie rozwoju bazy oświatowej w mieście,

26) zbieranie danych nauczycieli emerytów i rencistów w celu prowadzenia spraw związanych z corocznym naliczaniem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

27) wykonywanie analiz potrzeb remontowych i modernizacyjnych obiektów oświatowych, opracowanie zbiorczych planów remontów, realizacja remontów oraz ich rozliczanie,

28) w zakresie gospodarowania finansami oświaty:

         a) sporządzanie zbiorczych projektów planów finansowych opracowanych na podstawie projektów podległych jednostek oświatowych,

         b) sporządzanie zbiorczych planów finansowych opracowanych na podstawie planów podległych jednostek oświatowych,

         c) przygotowanie do zatwierdzenia przez Radę Miejską lub Prezydenta wniosków o dokonanie zmian w planach finansowych jednostek,

         d) przekazywanie na konta podległych jednostek oświatowych środków finansowych niezbędnych do realizacji ich zadań na podstawie złożonych przez nich wniosków,

         e) prowadzenie ewidencji analitycznej do kont: 222 i 223 w zakresie oświaty,

         f) planowanie dotacji podmiotowych dla niepublicznych i publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż Miasto Leszno,

         g) wyliczanie i sporządzanie wniosków do Wydziału Finansowo – Księgowego o przekazanie na konta szkół i placówek niepublicznych zaliczek na dotację,

         h) przyjmowanie rozliczeń dotacji otrzymywanych przez wyżej wymienione jednostki,

         i) sporządzanie zbiorczych zestawień sprawozdań finansowych (miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych) na podstawie sprawozdań jednostek oświatowych,

         j) analiza comiesięcznej sprawozdawczości budżetowej pod kątem zgodności z zatwierdzonym planem finansowym,

         k) opracowywanie analiz ekonomicznych dla własnych potrzeb planistycznych oraz na potrzeby innych wydziałów Urzędu,

         l) analiza materiałów z Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie naliczania subwencji oświatowej dla Miasta Leszna,

         m) opracowywanie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Leszno,

         n) prowadzenie spraw związanych z pokrywaniem kosztów dotacji udzielonej przedszkolom prowadzonym przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego na uczniów nie będących mieszkańcami gminy,

         o) obsługa konta pozabudżetowego związanego z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,

29) prowadzenie spraw związanych z wpisem do ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz nadawanie uprawnień szkoły publicznej szkołom niepublicznym,

30) prowadzenie spraw związanych z zakładaniem szkół publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne,

31) prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz spraw związanych z organizacją praktycznej nauki zawodu przez szkołę,

32) obsługa prawna placówek oświatowych,

33) prowadzenie spraw dotyczących funkcjonowania żłobków,

34) przechowywanie dokumentacji zlikwidowanej szkoły dla pracujących. 
Informacje powiązane:

- osoby:
- dokumenty i informacje:Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ jednostki: Wydzia??y i stanowiska urz?du
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Agnieszka Kania
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2007-06-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-04-01
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.