Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Jednostki organizacyjne » Wydzia??y i stanowiska urz?du » Wydzia?? Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa

Wydzia?? Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa

E-mail: architektura@leszno.pl
Ulica: Al. Jana Paw??a II 21
Kod: 64-100
Miasto: Leszno
Telefon: 5298199

Do zadań Wydziału Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa należą sprawy:

 

1.     W zakresie planowania przestrzennego – studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

1)     przygotowywanie projektów uchwał:

a)     przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, oraz jego uchwalenia,

b)    o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ich zmian oraz ich uchwalania,

c)     o uwzględnieniu bądź odrzuceniu zarzutów złożonych w procesie planistycznym do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ich zmian.

2)     prowadzenie czynności procesu planistycznego związanego z opracowywaniem
i uchwalaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ich zmian,

3)     dokonywanie ocen zmian zagospodarowania przestrzennego miasta i przedstawienie Radzie Miejskiej, co najmniej raz w okresie kadencji, wyników tej oceny,

4)     analiza wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

5)     wydawanie zaświadczeń, wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

6)     prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

7)     współdziałanie z Miejską Komisją Urbanistyczno – Architektoniczną.

2.     W zakresie planowania przestrzennego - ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

1)     przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy,

2)     przygotowywanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

3)     przygotowywanie decyzji stwierdzających wygaśnięcie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli:

a)     inny wnioskodawca uzyskał pozwolenia na budowę,

b)    dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji,

4)     przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy o przeniesieniu na rzecz innej osoby,

5)     przygotowywanie decyzji o zmianie ustalenia warunków zabudowy lub o zmianie decyzji         o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

6)     przygotowywanie decyzji o zawieszeniu postępowania w przypadku podjęcia przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego albo jego zmiany,

7)     przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy dla zmiany zagospodarowania terenu,

8)     przygotowywanie decyzji o wstrzymaniu użytkowania terenu  i  decyzji o przywróceniu poprzedniego sposobu zagospodarowania,

9)     prowadzanie rejestru decyzji o warunkach zabudowy,

10)  prowadzenie rejestru decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

11)  opiniowanie projektów podziałów nieruchomości z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

3.     W zakresie administracji architektoniczno-budowlanej:

1)     udzielanie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych,

2)     wydawanie decyzji pozwolenia na budowę,

3)     nakładanie na inwestora obowiązku ustanowienia kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego,

4)     przyjmowanie zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych,

5)     nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na wykonanie obiektu lub robót objętych zgłoszeniem,

6)     przyjmowanie zgłoszeń lub wydawanie pozwoleń na rozbiórkę obiektu budowlanego,

7)     nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego,

8)     uzgadnianie projektowanych rozwiązań w przypadku obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych oraz innych, określonych w przepisach prawa budowlanego,

9)     zatwierdzanie projektu budowlanego,

10)   zmienianie pozwolenia na budowę,

11)  uchylanie pozwolenia na budowę,

12)  przeniesienia pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby,

13)  prowadzenie rejestru pozwoleń na budowę na rzecz innej osoby,

14)  nakładanie obowiązku geodezyjnego wyznaczenia obiektu w terenie, a po jego wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji obiektu objętego zgłoszeniem,

15)  rozstrzyganie o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości,

16)  wydawanie pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego,

17)  wydawanie zaświadczeń z zakresu prowadzonych spraw.

4.     Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokalu.

 

Pracę Wydziału Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa nadzoruje Naczelnik Wydziału Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa – Architekt Miejski.

 

Do zakresu zadań Naczelnika Wydziału Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa – Architekta Miejskiego  należy w szczególności:

1.     Nadzorowanie spraw związanych z planowaniem przestrzennym, w tym opracowywanie polityki przestrzennej Miasta, wskazywanie kierunków zmian w treści miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta.

2.     Nadzorowanie opracowywania zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,  zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta oraz innych dokumentów planistycznych.

3.     Przeprowadzanie konsultacji społecznych w zakresie zagospodarowania przestrzennego Miasta.

4.     Prowadzenie analiz dotyczących możliwych kierunków rozwoju przestrzennego obszarów inwestycyjnych Miasta, w tym „Starówki Miejskiej”.

5.     Prowadzenie działań o charakterze informacyjnym na temat zagospodarowania przestrzennego Miasta.

6.     Współpraca przy ustalaniu budżetu na realizacje inwestycji związanych z zagospodarowaniem przestrzennym Miasta.

7.     Opiniowanie opracowań urbanistycznych i architektonicznych o istotnym znaczeniu dla rozwoju urbanistycznego i ładu przestrzennego Miasta – przedkładanych Prezydentowi Miasta Leszna.

8.     Współdziałanie w zakresie rewitalizacji w ramach kompetencji Wydziału, a w szczególności:

1)     udział w naradach koordynacyjnych dotyczących kierunków rewitalizacji,

2)     podejmowanie działań w zakresie rewitalizacji w aspekcie przestrzennym,

3)     organizowanie konkursów urbanistyczno-architektonicznych,

4)     opiniowanie działań społeczno-gospodarczych pod względem spójności z przestrzennymi kierunkami rewitalizacji,

5)     opiniowanie działań mających na celu poprawę estetyki i funkcjonalności przestrzeni miejskiej.

9.     Inicjowanie i organizowanie konkursów urbanistyczno-architektonicznych dla inwestycji miejskich w celu wyłonienia najlepszych rozwiązań.

10.  Gromadzenie i analizowanie, w porozumieniu z Wydziałem Promocji i Rozwoju, informacji na temat całości procesu rewitalizacji miasta.

 
Informacje powiązane:

- osoby:
- dokumenty i informacje:Typ jednostki: Wydzia??y i stanowiska urz?du
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Anna Szkutnik
Opublikowany dnia: 2007-06-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-06-17
Ilość zmian wpisu: 8 - pokaż poprzednie wersje
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.