Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Jednostki organizacyjne » Wydzia??y i stanowiska urz?du » Skarbnik Miasta Leszna

Skarbnik Miasta Leszna

E-mail: -
Ulica: -
Kod: -
Miasto: -
Telefon: 5298120

1.     Do zadań Skarbnika należy:

1)     zarządzanie strategiczne obszarami z zakresu opracowywania: projektu budżetu Miasta, dokonywanie zmian w budżecie, wieloletniego planowania finansowego w tym Wieloletniej Prognozy Finansowej,

2)     kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych,

3)     nadzór nad prawidłowym wykonywaniem zadań przez Wydział Budżetu, Wydział Finansowo – Księgowy, Wydział Dochodów i Windykacji,

4)     koordynacja budżetu miasta z innymi źródłami finansowania jego zadań,

5)     współpraca z bankami w zakresie obsługi rachunku podstawowego, lokat, negocjacji, kredytów itp.,

6)     prowadzenie ewidencji udzielanych przez miasto poręczeń i gwarancji,

7)     udział w negocjacjach dotyczących zaciągania kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń,

8)     czuwanie nad prawidłową realizacją budżetu,

9)     nadzorowanie i gospodarowanie środkami budżetowymi przez jednostki organizacyjne urzędu ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości zawierania umów z punktu widzenia przepisów finansowych oraz terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń,

10)  zapewnienie opracowywania okresowych analiz i sprawozdań z wykonania budżetu umożliwiających Radzie i Prezydentowi ocenę sytuacji finansowej miasta,

11)  podpisywanie:

a)     umów i oświadczeń wymagających z mocy przepisów szczególnych kontrasygnaty skarbnika,

b)    pism dotyczących uwag do kontrasygnowanych umów, w których wyrażona jest czynność prawna powodująca powstanie zobowiązań finansowych,

c)     korespondencji wynikającej z zakresu działania skarbnika w szczególności w sprawach określonych w ustawie o finansach publicznych,

d)    pism w innych sprawach powierzonych do wykonania przez Prezydenta,
a niezastrzeżonych do osobistego podpisu przez Prezydenta,

e)     projektów zarządzeń przewidujących konieczność przeznaczenia środków pieniężnych na wykonywanie zadań,

12)  kreowanie Polityki Rachunkowości Miasta:

a)     opracowanie wytycznych i ogólnych zasad Polityki Rachunkowości Miasta oraz nadzór nad ich realizacją,

b)    ustalanie wytycznych w oparciu o obowiązujące przepisy prawne oraz wyniki kontroli
i audytów dotyczących ustalenia polityki rachunkowości,

c)     akceptowanie w formie parafowania regulacji wewnętrznych w zakresie polityki rachunkowości.

13)  merytoryczny nadzór nad prowadzeniem egzekucji należności cywilno – prawnych i publiczno – prawnych,

2.     Skarbnik sprawuje bezpośredni nadzór nad:

1)     Wydziałem Finansowo – Księgowym,

2)     Wydziałem Dochodów i Windykacji,

3)     Wydziałem Budżetu.

3.     W razie nieobecności Skarbnika jego zadania wykonuje inna upoważniona przez niego osoba.
Informacje powiązane:

- JEDNOSTKI PODLEGŁE:
- osoby:
- dokumenty i informacje:Typ jednostki: Wydzia??y i stanowiska urz?du
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Anna Szkutnik
Opublikowany dnia: 2007-06-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-06-18
Ilość zmian wpisu: 3 - pokaż poprzednie wersje
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.