Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Jednostki organizacyjne » Jednostka organizacyjna » Wydzia?? Finansowo - Ksi?gowy

Wydzia?? Finansowo - Ksi?gowy

E-mail: ---
Ulica: Karasia 15
Kod: 64-100
Miasto: Leszno
Telefon: 5298118, 5298117

Do zakresu działania Wydziału Finansowo - Księgowego należy:

 

1.     Prowadzenie rachunkowości Urzędu (jednostki budżetowej) w zakresie:

1)     wydatków związanych z realizacją zadań bieżących i majątkowych, ujętych w planie finansowym jednostki realizowanych przez wydziału Urzędu,

2)     dochodów związanych z realizacją zadań bieżących i majątkowych ujętych w planie finansowym Urzędu realizowanych przez Wydziały,

3)     Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

4)     rachunku sum depozytowych,

5)     ewidencji pozabilansowej.

2.     Prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej wydatków w ramach programów, projektów współfinansowanych ze środków zagranicznych i środków Unii Europejskiej.

3.     Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Prezydenta, dotyczących prowadzenia rachunkowości w Urzędzie jako jednostki budżetowej, a w szczególności zasad polityki rachunkowości (zakładowego planu kont), instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych, instrukcji inwentaryzacyjnej, instrukcji druków ścisłego zarachowania, instrukcji kasowej.

4.     Prowadzenie ewidencji wartości majątku Urzędu Miasta Leszna, Gminy i Skarbu Państwa obejmującej:

1)     środki trwałe,

2)     pozostałe środki trwałe,

3)     mienie zlikwidowanych jednostek,

4)     wartości niematerialne i prawne,

5)     finansowy majątek trwały,

6)     umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

5.     Prowadzenie ewidencji syntetycznej udziałów miasta Leszna w spółkach oraz weryfikacja sald
w obowiązujących terminach inwentaryzacji.

6.     Uzgadnianie ewidencji syntetycznej majątku z ewidencją analityczną prowadzoną przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

7.     Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej rachunków bankowych.

8.     Prowadzenie obsługi finansowo – księgowej zadań inwestycyjnych realizowanych przez merytoryczne komórki organizacyjne wchodzące w skład Urzędu Miasta Leszna (syntetyka nakładów i analityka według zadań inwestycyjnych zgodnych z planem finansowym).

9.     Prowadzenie obsługi kasowej zadań realizowanych przez wydziały Urzędu Miasta Leszna.

10.  Uruchamianie dotacji na wydatki bieżące i inwestycyjne zgodnie z planem wydatków                   na podstawie dyspozycji wydziałów merytorycznych.

11.  Sporządzanie comiesięcznego zbiorczego zestawienia obrotów i sald na podstawie danych wynikających z ksiąg i zestawienia dzienników dla Urzędu Miasta Leszna.

12.  Inwentaryzacja kont księgowych na ostatni dzień roku obrotowego w drodze uzyskania potwierdzenia sald od kontrahentów, potwierdzenia sald środków pieniężnych dla poszczególnych rachunków oraz w drodze weryfikacji poprzez porównanie danych księgowych z odpowiednimi dokumentami.

13.  Rozliczanie inwentaryzacji przeprowadzonej metodą spisu z natury:

1)     przyjmowanie protokołów inwentaryzacji majątku,

2)     sprawdzanie ich pod względem formalno – rachunkowym,

3)     ujmowanie różnic inwentaryzacyjnych oraz sporządzanie zestawień.

14.  Sporządzanie zbiorczego zestawienia z przeprowadzonej inwentaryzacji w drodze potwierdzenia sald i weryfikacji dokumentów źródłowych z ewidencją księgową.

15.  Współpraca z wydziałami, biurami i referatami Urzędu Miasta Leszna w zakresie działania Wydziału.

16.  Bieżąca współpraca z bankiem, jednostkami organizacyjnymi Miasta i innymi instytucjami
w zakresie zadań realizowanych przez wydział Finansowo – Księgowy.

17.  Przygotowanie dokumentów do archiwizacji.

18.  Sporządzanie i kompletowanie wydruków komputerowych oraz prowadzenie archiwizacji. Rozliczanie krajowych i zagranicznych podróży służbowych oraz zaliczek i pożyczek.

21.  Prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży w zakresach niezbędnych do sporządzenia deklaracji VAT.

22.  Ewidencja i rozliczanie podatku VAT z Urzędem Skarbowym, sporządzanie deklaracji podatku VAT dla urzędu Miasta – jednostka.

23.  Sporządzanie sprawozdań budżetowych z realizacji dochodów i wydatków budżetowych, zadań inwestycyjnych, funduszy, oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych.

24.  Sporządzanie bilansu jednostki budżetowej – Urząd Miasta, rachunki zysków i strat oraz zmian    w funduszu.

25.  Sporządzanie zestawienia wyłączeń do sprawozdań finansowych.

26.  Prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości w zakresie wydatków strukturalnych.

27.  Prowadzenie ewidencji prawnego zaangażowania wydatków.

28.  Prowadzenie rejestru centralnego umów zawartych przez Urząd Miasta – jednostka, rejestrów wniesionych do gwarancji i wadiów.

 

Pracę podległego Wydziału Finansowo – Księgowego nadzoruje naczelnik Wydziału Finansowo – Księgowego, Główny Księgowy Urzędu Miasta Leszna.

 

Główny Księgowy Urzędu Miasta Leszna wykonuje obowiązki  w zakresie:

1.     Prowadzenia rachunkowości Urzędu Miasta Leszna.

2.     Wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi.

3.     Dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem
finansowym.

4.     Dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji
gospodarczych i finansowych.

5.     Bieżącej kontroli kas.

Zakres rachunkowości jednostki (o której mowa w punkcie 1) wynika z art. 4 ust. 3 Ustawy                  o rachunkowości i obejmuje:

1.     Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości.

2.     Prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym (dla wydatków – syntetyka i analityka, dla dochodów – syntetyka).

3.     Okresowe ustalanie lub sprawdzanie w drodze inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów          i pasywów.

4.     Wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego.

5.     Sporządzanie sprawozdań finansowych.

6.     Gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej   ustawą.

Ponadto obowiązki Głównego Księgowego wiążą się również ze stałym kontrolowaniem:

1.     Stopnia realizacji planu, zaangażowania wydatków.

2.     Zagrożeń przekroczenia lub niewykonania planu (w całości i w poszczególnych pozycjach).

3.     Zapewnieniem terminowego rozliczania zobowiązań.
Informacje powiązane:

- osoby:
- dokumenty i informacje:Typ jednostki: Jednostka organizacyjna
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Ma??gorzata Michaluk
Informację wprowadził: Anna Szkutnik
Opublikowany dnia: 2008-01-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-06-18
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.