Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Jednostki organizacyjne » Wydzia??y i stanowiska urz?du » Prezydent Miasta Leszna

Prezydent Miasta Leszna

E-mail: prez@leszno.pl
Ulica: ---
Kod: ---
Miasto: ---
Telefon: 065 529 81 11

  

1.     Do zadań Prezydenta Miasta należy kierowanie bieżącymi sprawami Miasta oraz reprezentowanie go na zewnątrz, a w szczególności:

1)     nadzorowanie przygotowywania projektów uchwał i wniosków pod obrady rady,

2)     ogłaszanie budżetu Miasta i sprawozdania z jego wykonania,

3)     nadzorowanie przygotowania sprawozdań z działalności i wykonania uchwał  rady,

4)     udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,

5)     czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,

6)     upoważnianie swoich zastępców i pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

7)     wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Prezydenta przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały Rady.

2.     Do Prezydenta jako kierownika Urzędu należy:

1)     organizowanie pracy Urzędu,

2)     prowadzenie polityki kadrowej,

3)     wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu,

4)     ustalanie liczby etatów w wydziałach,

5)     sprawowanie ogólnego nadzoru nad wykonywaniem zadań należących do Urzędu.

3.     Prezydent wydaje następujące akty prawne:

1)     zarządzenia:

a)     wydawane jako akty organu, na podstawie przepisu prawa upoważniającego do uregulowania danego zakresu spraw lub wyznaczającego zadania albo kompetencje, w celu realizacji zadań Miasta (zarządzenie organu),

b)    wydawane jako wewnętrzne akty kierownika Urzędu, na podstawie przepisu prawa upoważniającego do uregulowania danego zakresu spraw lub wyznaczającego zadania albo kompetencje, w zakresie kierowania Urzędem odnoszące się do spraw wewnętrznych Urzędu – zarządzenie takie oznacza się przed numerem literą K (zarządzenie kierownika Urzędu),

2)     pisma ogólne – wydawane w celu ujednolicenia metod pracy w Urzędzie, zawierające reguły postępowania   w  określonych  sytuacjach,  skierowane  do  określonego  kręgu  adresatów w Urzędzie,

3)     decyzje – wydawane na podstawie przepisu prawa upoważniającego do uregulowania danego zakresu spraw w tej formie aktu, odnoszące się do spraw wewnętrznych Urzędu (decyzje kierownika Urzędu – nie dotyczy decyzji wydawanych w postępowaniu administracyjnym),

4)     decyzje i postanowienia – w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

4.     Do zadań Prezydenta należą następujące sprawy:

1)     prognozowania procesów i zjawisk mających decydujący wpływ na gospodarkę miejską oraz wytyczanie bieżących i wieloletnich kierunków działania,

2)     koordynacji zamierzeń rozwojowych jednostek samorządowych i poza samorządowych,

3)     porządku i bezpieczeństwa publicznego,

4)     obronne i obrony cywilnej,

5)     ochrony przeciwpożarowej,

6)     audytu i kontroli,

7)     realizacji zadań służby geodezyjnej i kartograficznej,

8)     nadzoru nad przestrzeganiem zasad ochrony konkurencji i konsumentów,

9)     aktów stanu cywilnego,

10)  współpracy z organizacjami pozarządowymi,

11)  inwestycji miejskich i drogownictwa,

12)  nadzoru nad administrowaniem bezpieczeństwa informacji,

13)  komunikacji społecznej i kontaktu ze środkami masowego przekazu.

5.     Prezydent nadzoruje bezpośrednio:

1)     Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru,

2)     Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji,

3)     Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności,

4)     Biuro Rady Miejskiej,

5)     Audyt Wewnętrzny,

6)     Miejskiego Rzecznika Konsumentów,

7)     Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych,

8)     Urząd Stanu Cywilnego,

9)     Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi,

10)  Kontrolę Wewnętrzną,

11)  Biuro Prasowe,

12)  Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
Informacje powiązane:

- JEDNOSTKI PODLEGŁE:
- dokumenty i informacje:Typ jednostki: Wydzia??y i stanowiska urz?du
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Agnieszka Kania
Informację wprowadził: Anna Szkutnik
Opublikowany dnia: 2007-06-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-06-18
Ilość zmian wpisu: 3 - pokaż poprzednie wersje
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.