Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Jednostki organizacyjne » Komisja rady » Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna


§ 1.

 

1.      Komisja Rewizyjna zwana dalej "Komisją" działa na podstawie art. 18a ustawy o  samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74 z późniejszymi zmianami) oraz Statutu Leszna i niniejszego Regulaminu.

2.      Przewodniczącego i wiceprzewodniczącego wybiera Rada spośród radnych zgodnie z Regulaminem Rady Miejskiej.

3.      O posiedzeniach Komisji informowane jest Biuro Rady.

 

§ 2.

 

1.      Komisja podlega Radzie Miejskiej realizując na bieżąco jej funkcję kontrolną.

2.      Zakres działania Komisji obejmuje zadania realizowane przez miasto.

3.      Przedmiotem kontroli jest działalność Prezydenta Miasta i podporządkowanych mu jednostek organizacyjnych i pomocniczych w zakresie przestrzegania Statutu Leszna i  regulaminu Rady Miejskiej, realizacji uchwał Rady Miejskiej i Prezydenta Miasta oraz innych przepisów prawa, jak również wykonywanie zadań miasta na podstawie kryterium celowości, rzetelności i  gospodarności.

4.      W zakresie sprawozdań z działalności finansowej miasta Komisja przygotowuje wniosek do Rady o absolutorium dla Prezydenta Miasta.

 

§ 3.

 

1.   Komisja podejmuje kontrolę na zlecenie Rady Miejskiej i z własnej inicjatywy w ramach planu pracy.

2.   Komisja przedkłada Radzie sprawozdanie z wyników przeprowadzonych kontroli.

3.   Komisja może, po akceptacji Przewodniczącego Rady Miejskiej, zwrócić się do specjalistów o przeprowadzenie ekspertyzy konkretnego problemu.

4.      Jeżeli Komisja poweźmie wiadomość, iż w badanej przez nią sprawie toczy się postępowanie administracyjne lub inne mogące mieć wpływ na rozstrzygnięcie, może zawiesić czynności związane z jej rozpatrzeniem.

5. Członek Komisji Rewizyjnej podlega wyłączeniu z udziału w kontroli, jeżeli przedmiot
      kontroli może dotyczyć praw i obowiązków jego albo jego małżonka , krewnych lub
      powinowatych oraz wtedy jeżeli zachodzą okoliczności mogące wywołać wątpliwości co
      do jego  bezstronności.

O wyłączeniu członka Komisji Rewizyjnej z udziału w kontroli rozstrzyga komisja w formie głosowania.

6   Warunki techniczne kontroli, w tym lokalowe, zapewnia kierownik jednostki kontrolowanej.

7  Przy wykonywaniu czynności kontrolnych ma prawo uczestniczyć przedstawiciel jednostki   
     kontrolowanej.

8. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyznacza spośród członków komisji zespoły kontrolne
     składające się z przewodniczącego i co najmniej dwóch kontrolerów.

9.   W związku z wykonywaną działalnością kontrolną Komisja ma prawo:

1)   dostępu do pomieszczeń i innych obiektów kontrolowanej jednostki,

2)   wglądu do wszystkich dokumentów i akt kontrolowanej jednostki w zakresie przeprowadzanej kontroli,

3)   zabezpieczenia dokumentów i innych dowodów,

4)   żądania ustnych i pisemnych wyjaśnień od pracowników, a także od ich bezpośrednich przełożonych,

5)   wzywania i wysłuchania innych osób związanych z zakresem przeprowadzanej kontroli.

10. Komisja o terminie podjęcia czynności kontrolnych na siedem dni przed ich
        rozpoczęciem zawiadamia w formie pisemnej Przewodniczącego Rady  
        Miejskiej, Prezydenta Miasta oraz kierownika jednostki kontrolowanej,
        określając zakres kontroli i datę jej rozpoczęcia.

11. Z przebiegu kontroli Komisja sporządza protokół, który podpisują wszyscy jej członkowie    
 oraz kierownik kontrolowanej jednostki (wydziału).

12. Sporządzony protokół przewodniczący Komisji przekazuje niezwłocznie 
 Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

13. Do momentu przyjęcia przez Komisję protokółu pokontrolnego członkowie Komisji mają 
 obowiązek zachowania tajności.

14. Protokół pokontrolny Przewodniczący Rady Miejskiej przesyła Prezydentowi Miasta
 w  ciągu 7 dni celem zajęcia stanowiska. Protokół przesyła się również jednostce
 kontrolowanej.

15.   Prezydent Miasta i jednostki kontrolowane, do których został skierowany protokół 
 pokontrolny, są obowiązane w wyznaczonym terminie zawiadomić Komisję o sposobie 
 wykorzystania uwag i o wykonaniu wniosków.

 

§ 4.

 

 

 1. Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej przeprowadza kontrolę pod względem legalności, gospodarności i rzetelności.
 2. Zespół kontrolny ma prawo:

1)      wstępu do pomieszczeń jednostki kontrolowanej,

2)      wglądu w dokumenty,

3)      wezwania pracowników jednostki kontrolowanej do złożenia wyjaśnień ustnych i pisemnych,

4)      sporządzania zestawień, odpisów i kopii dokumentów jednostki kontrolowanej,

 1. Zespół kontrolny wykonuje czynności kontrolne w dniach i godzinach pracy
  kontrolowanej jednostki.
 2. Wykonywanie czynności kontrolnych nie może naruszać porządku pracy obowiązującego w kontrolowanej jednostce.
 3. Po przeprowadzeniu kontroli Zespół sporządza w terminie 7 dni protokół z kontroli w  czterech egzemplarzach.
 4. Protokół winien być uporządkowany, zwięzły i przejrzysty oraz zawierać:

1)      imiona i nazwiska kontrolujących,

2)      data rozpoczęcia i zakończenia kontroli,

3)      określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,

4)      opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego, ze wskazaniem na podstawy dokonanych ustaleń zawartych w aktach kontroli, w tym stwierdzonych albo nie stwierdzonych nieprawidłowości,

5)      wzmiankę o prawie, sposobie i formie zgłaszania zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w  protokóle oraz o prawie odmowy podpisania protokółu, a także o prawie złożenia wyjaśnień,

6)      omówienie poprawek i skreśleń,

7)      wzmiankę o doręczeniu kopii protokółu kierownikowi jednostki kontrolowanej,

8)      adnotację o dokonaniu wpisu do księgi ewidencji kontroli,

9)      podpisy kontrolujących i kierownika jednostki kontrolowanej, który może odmówić podpisu,

 1. Kierownik kontrolowanej jednostki ma prawo zgłoszenia do protokółu uwag co do jego treści oraz przebiegu kontroli w terminie 7 dni od jego otrzymania, może także odmówić podpisania protokółu kontroli, składając w terminie 3 dni pisemne wyjaśnienie tej odmowy,
 2. Zastrzeżenia kierownika jednostki zobowiązuje zespół kontrolny do zbadania spraw objętych zastrzeżeniem oraz uzupełnienia protokółu i ponownego przedłożenia kierownikowi jednostki kontrolowanej,
 3. Odmowa podpisania protokółu nie stanowi przeszkody do wszczęcia postępowania pokontrolnego,
 4. Kierownik kontrolowanej jednostki jest zobowiązany w trakcie 30 dni od dnia otrzymania kopii protokółu zawiadomić Komisję Rewizyjną o sposobie realizacji wniosków i zaleceń.
 5. Protokół w oryginale jest przekazany Przewodniczącemu Rady za pośrednictwem
  przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, zaś kopia pozostaje w dokumentacji Komisji Rewizyjnej, po jej uprzednim zapoznaniu się z wynikami kontroli.
 6. Kolejną kopię protokółu przewodniczący Komisji Rewizyjnej przekazuje niezwłocznie Prezydentowi Miasta celem zajęcia stanowiska.

 

§ 5.

 

1.      Przed zgłoszeniem wniosku o absolutorium dla Prezydenta Miasta Komisja bada wnikliwie wykonanie budżetu miasta. W tym celu w okresie nie krótszym niż dwa miesiące przed sesją poświęconą przyjęciu sprawozdania z wykonania budżetu - dokonuje objętej planem pracy kontroli Urzędu Miasta w zakresie gospodarki finansowej miasta.

2.      Wnioski o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium wymagają uzasadnienia.

 

 

§ 6.

 

Wystąpienia do organów i instytucji innych niż organy miasta dokonywane są za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej.

 

§ 7.

 

1.      Komisja po każdym roku działalności w terminie do 31 stycznia przedstawia Radzie Miejskiej sprawozdanie z działalności za miniony rok.

2.      Rada Miejska może w każdym czasie żądać przedstawienia sprawozdania z działań Komisji.

3.   W terminie określonym w ust. 1 Komisja przedkłada Radzie także plan pracy na kolejny rok.

 

§ 8.

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem odpowiednie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Rady Miejskiej.
Informacje powiązane:

- osoby:Typ jednostki: Komisja rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Marek El??bieta
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2007-07-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-06
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.