Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXXII/370/2005

Uchwa??a nr XXXII/370/2005

Numer uchwa??y: 2005/32/370
Numer sesji: 32
Rok: 2005

 

UCHWAŁA nr XXXII/370/2005

Rady Miejskiej Leszna

z dnia 27 października 2005 roku

 

 

w sprawie zasad polityki czynszowej.

 

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2001r.  Nr 71, poz. 733 ze  zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy  z  dnia  08 marca  1990 r.  o  samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U.  z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Ustala się zasady polityki czynszowej, stanowiące element wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Leszna.

 

 

§ 2

 

Zasady polityki czynszowej stanowią podstawę ustalania przez Prezydenta Miasta Leszna stawek czynszu za najem lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta.

 

 

§ 3

 

W mieszkaniowym zasobie miasta Leszna ustala się następujące rodzaje czynszów:

1)  za lokale wynajmowane na czas nieoznaczony,

2)  za lokale socjalne,

3)  za lokale zamienne,

4) za lokale zajmowane przez osoby, które nie wstąpiły w najem lokalu po śmierci najemcy lub pozostały w lokalu po opuszczeniu go przez  najemcę, jeżeli osoby te nie spełniają określonych uchwałą Rady Miejskiej Leszna warunków do zawarcia z nimi umów najmu z czynszem wymienionym  w pkt 1,

5) czynsz wolny za lokale o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2 wylicytowany w drodze przetargu.

 

 

 

§ 4

 

  1. Czynsz obejmuje: podatek od nieruchomości, koszty administrowania, koszty konserwacji, utrzymania technicznego budynku, koszty utrzymania zieleni oraz wszystkich pomieszczeń wspólnego użytkowania.

 

  1. Najemca oprócz czynszu jest obowiązany do uiszczania związanych z eksploatacją mieszkania opłat niezależnych od właściciela tj. opłat za dostawę do lokalu energii, gazu, wody, oraz odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych w przypadku gdy korzystający z lokalu nie ma zawartej umowy bezpośrednio z dostawcą mediów lub dostawcą usług.

 

  1. W razie podwyższenia opłat niezależnych od właściciela, jest on obowiązany do przedstawienia lokatorowi na piśmie zestawienia opłat wraz z przyczyną ich podwyższenia.

 

 

§ 5

 

Czynniki obniżające i zwiększające stawkę czynszu określa załącznik nr 1 do uchwały, stanowiący jej integralną część.

 

 

§ 6

 

Średnia stawka czynszu za lokale mieszkalne wynajmowane na czas nieoznaczony powinna być utrzymywana na poziomie pokrywającym koszt eksploatacji i napraw oraz dającym możliwość finansowania remontów substancji mieszkaniowej.

 

§ 7

 

  1. Stawkę czynszu za lokale socjalne określa się jako połowę stawki najniższego czynszu obowiązującego w mieszkaniowym zasobie miasta Leszna.

 

  1. Stawkę czynszu określoną w ust. 1 stosuje się odpowiednio do pomieszczeń tymczasowych.

 

 

§ 8

 

  1. Czynsz za lokal zamienny, wynajmowany na czas koniecznej naprawy lokalu lub budynku, nie może być wyższy niż czynsz za lokal dotychczasowy, bez względu na jego wyposażenie techniczne.

 

  1. Stawkę czynszu za lokal zamienny wynajmowany w innych niż przewidziane w ust. 1 przypadkach, określonych w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ustala się w sposób określony w § 6 i § 7 uchwały.

 

 

§ 9

 

Stawka czynszu za lokale wymienione w § 3 pkt 4, wynosi 150% stawki czynszu obowiązującej dla tego lokalu.

 

 

§ 10

 

  1. W czasie trwania stosunku najmu, wynajmujący może podwyższyć stawkę czynszu zgodnie z załącznikiem nr 1, jeśli dokonał w lokalu ulepszeń mających wpływ na wysokość czynszu.

 

  1. W przypadku uszczuplenia wyposażenia technicznego z przyczyn leżących po stronie  wynajmującego, czynsz najmu zmniejsza się zgodnie z załącznikiem nr 1.

 

  1. Przy ustalaniu wysokości czynszu nie uwzględnia się urządzeń zainstalowanych przez najemcę na własny koszt za zgodą wynajmującego, do czasu zwrotu najemcy wartości ulepszeń. Zwrot wartości ulepszeń następuje według stanu i cen z daty rozliczenia.

 

 

§ 11

 

Czynsz najmu płacony jest z góry do dnia 10 każdego miesiąca wynajmującemu lub na wskazany przez niego rachunek, z wyjątkiem przypadków, gdy strony pisemnie ustaliły zmianę terminu i formy.

 

 

§ 12

 

Wymiaru wielkości czynszu dokonuje zarządca mieszkaniowego zasobu miasta na podstawie stawek ustalonych przez Prezydenta Miasta, z uwzględnieniem postanowień § 5, § 7, § 8, § 9, § 10, § 14 uchwały.

 

 

§ 13

 

1.      Wysokość i zasady podwyższania stawki czynszu, o którym mowa w § 3 pkt 5

uchwały określa umowa.  

   

    2.   Do stawki czynszu wolnego nie stosuje się § 5 uchwały.

 

 

 

§ 14

           

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

 

§ 15

 

Traci moc uchwała Nr XLI/421/2002 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 stycznia 2002r. w sprawie zasad polityki czynszowej  (Dz. U. W. W. z 2002r. Nr 25, poz. 806) z wyjątkiem § 5, który traci moc z dniem 31 marca 2006r.

 

 

§ 16

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z wyjątkiem § 5, który wchodzi w  życie z dniem 1 kwietnia 2006r.

 

 

 

 

                                                                                              Przewodniczący

                                                                                         Rady Miejskiej Leszna

 

                                                                                           Wojciech Rajewski

 

 

 

Uzasadnienie

do uchwały nr XXXII/370/2005

Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 października 2005 roku

w sprawie zasad polityki czynszowej

 

 

 

 

Potrzeba uchwalenia nowych zasad polityki czynszowej związana jest  przede wszystkim ze zmianą przepisów wpływających na materię tej uchwały.

W związku z odmiennym niż dotychczas uregulowaniem zasad postępowania wobec osób, które nie wstąpiły w najem po śmierci najemcy lub po opuszczeniu lokalu przez najemcę wprowadzono nową kategorię czynszu (150%) oraz w sposób jednoznaczny określono zasady ustalania czynszu za lokale wynajmowane w drodze przetargu, a także uregulowano zasady odpłatności za pomieszczenia tymczasowe. Pojęcie to wprowadził znowelizowany w 2004r. art. 1046 K.p.c., a uszczegółowił § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 26.01.2005r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia albo o wydanie nieruchomości oraz szczegółowych warunków, jakimi powinno odpowiadać tymczasowe pomieszczenie (Dz. U. z 2005r. Nr 17, poz. 155).

            Wobec likwidacji dotacji z budżetu państwa dla gmin na wypłatę dodatków mieszkaniowych ustała zależność pomiędzy stawką czynszu, a wysokością dotacji, co czyni zbędnym dotychczasowy zapis uchwały w tej sprawie.

            Podobnie zbędny stał się dotychczasowy załącznik Nr 2 uchwały określający obowiązki wynajmującego i najemcy wobec ustawowego uregulowania tego zagadnienia.

            W stosunku do dotychczasowych zasad zmniejszono katalog czynników obniżających stawkę czynszu o brak w lokalu instalacji wodno – kanalizacyjnej (5% obniżka) oraz określono łączne obniżenie czynszu na 50% (poprzednio 60%). Powodem powyższego jest nieznaczny w stosunku do całości zasobu mieszkaniowego odsetek lokali nie posiadających takiej instalacji (ogółem 21 w tym 10 przy ul. Gronowskiej 101 nie posiadających instalacji wodnej i kanalizacyjnej, 7   przy ul. Gajowej 5 i 4 przy ul. Osieckiej 2 bez instalacji kanalizacyjnej, przy czym 17 z nich znajduje się w wykazie lokali socjalnych zatem docelowo spełniać będzie taką funkcję) oraz potrzeba podwyższenia stawki czynszu za lokale socjalne ze względu na stale rosnącą liczbę takich lokali i przewidywane utrzymanie się tej tendencji. Ponieważ stawka czynszu za lokal socjalny nie może przekraczać połowy stawki najniższego czynszu, przyjęte rozwiązanie wpływa na wysokość czynszu socjalnego powodujące jego wzrost. Przy obecnej stawce czynszu 4,06 zł/m2 i 60% obniżce stawka czynszu socjalnego zawiera się w przedziale od 0,32 zł/m2  do 0,81 zł/m2, a przy 50% obniżce odpowiednio od 0,50 zł/m2 do 1,01 zł/m2.

            Wynikająca z tego 10% podwyżka czynszu dotyczyć będzie 160 mieszkań korzystających do tej pory z 60% obniżki przy czym 83 z nich znajdują się w wykazie lokali socjalnych. Skutki podwyżki zostaną złagodzone wzrostem wielkości dodatków mieszkaniowych.

            Przyjęte rozwiązanie ograniczy straty zarządcy z tytułu wynajmowania lokali socjalnych, gdyż wysokość czynszu za te lokale nie pokrywa wydatków związanych z  ich utrzymaniem.

            Postulowane wejście w życie załącznika Nr 1 z dniem 1 kwietnia 2006r. związane  jest  z  ugruntowaną  już od 1995r.  zasadą  zmian stawek czynszu z datą 1 kwietnia każdego roku.

            Zakres dokonanych zmian dotychczasowej polityki czynszowej powoduje – dla jej czytelności – potrzebę uchwalenia nowej uchwały nie zaś nowelizacji dotychczasowej.

 

 

Opracował:

Wydział Gospodarki Lokalowej


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2005-10-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.